Jak na základě dostupných faktů probíhala potopa?

Bible není jediné místo, kde se vypráví příběh o celosvětové potopě. Vyprávění o potopě a zničení veškerého života na Zemi jsou společná pro mnoho kultur světa a v každém z nich nalézáme společné rysy.

Biblické vyprávění o celosvětové potopě, ve kterém je hlavní postavou Noe, je zapsáno jako popis skutečných historických událostí, zatímco ostatní vyprávění o potopě jsou do značné míry mytologizována.

V babylónském příběhu je hrdinou Atrachasís, v sumerském podání je jím Ziusudra a podle neo-asyrského podání je hrdinou příběhu o potopě Utnapishtim. Tato jména zřejmě nemají se jménem Noe nic společného, ale je tu ještě jeden příběhi, tentokrát z Mezopotámie, jehož hrdina se jmenoval na-ah-ma-su-le-el. Předpokládá se, že toto jméno může představovat určitou kombinaci jmen Noeii a Methuselahiii s „el“ na konci ve významu „Bůh“.(1)

V biblických a babylónských vyprávěních se vyskytuje řada podobných jmen spojených s předpotopní kulturou a rozdíly lze přikládat snad jen fonetickým posunům ve výslovnosti. Zdá se, že oba příběhy odkazují ke stejným událostem.

Pokud se taková událost, jakou je biblická potopa světa, skutečně odehrála, pak lze očekávat, že starobylé kulturyiv o ní budou uchovávat nějaké svědectví (zprávu), a to se rozhodně stalo.

Taková událost, jakou byla celosvětová potopa, však zásadním způsobem podkopává samotné jádro evolučního paradigmatu, které předpokládá kontinuitu života od jeho počátku až do současnosti, a to tak, aby v průběhu času mohlo docházet k evolučním změnám. V evoluční teorii není ponechán žádný prostor pro totální destrukci suchozemského života v relativně blízké minulosti.

Jak se to vše stalo?

Písma poskytují podrobný popis událostí potopy, který spolu s analýzou časových údajů o potopě a Noemova rodokmenu lze shrnout takto:

Chronologický sled událostí potopy od chvíle kdy Noe vstoupil do Archy až do okamžiku, kdy (opět) položil nohu na suchou zem, je v časovém rozpětí jednoho roku a sedmnácti dní (přesný čas se muže lišit podle jednotlivých rukopisů).

Příběh popisuje poslední týden před tím, než přišly vody potopy. Poté přišel čtyřicetidenní déšť, prameny veliké propasti vytryskly a vody povodně vystoupaly a přikryly předpovodňové hory na sto padesát sedm dní. Pak následoval ústup povodňových vod, sušení země větrem a nakonec Noe se svou rodinou opouští Archu v oblasti „pohoří Ararat“v, zřejmě v místě s vysokým reliéfem (profilem). Podle časového rámce příběhu, jak jej prezentuje Bible, nelze vyloučit možnost, že opadání povodňové vody pokračovalo ještě mnohem déle v oblastech s nižším reliéfem. Navíc, protože vody povodně stoupaly delší dobu, než po kterou padal déšť, musely být do celého procesu zapojeny ještě jiné zdroje vody.

Vody

Veliká propast

Podle Bible pocházejí vody povodně ze dvou zdrojů: déšť shůry a prameny veliké propasti zdola.

Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den se protrhly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely.Genesis 7:11 (NBK)

Na co přesně odkazuje pojem prameny „veliké propasti“? Hebrejské slovo pro „veliké“ je „rab“ a pro „propast“ je „tehóm“. Hebrejsko-český slovník vysvětluje slova „veliká propast“ takto:

rab – mnohý, četný, početný; mnoho, dost; mnozí; objemný, značný, náramný, obrovský; člověk v nadřízeném postavení, vysoký funkcionář, velitel (07227)
tehóm – hlubina, propast; pravodstvo; spodní proudy; prameny v hloubi země; hluboké more; vodní spousta (08415)

To naznačuje nejen celkově značné množství vody, ale může také odkazovat na mnoho různých zdrojů, jako je podzemní voda nebo moře.

Propastnou tůň [tehóm] jsi přikryl jako šatem. Nad horami stály vody; …Žalm 104:6 (CEP)

Jak zdůrazňuje Gerhard Hasel,(2) slovo „tehóm“ použité v biblickém vyprávění, se vztahuje také na podzemní vody. V knize Deuteronomium 8:7 popisuje Mojžíš zemi Kenaan jako zemi s potoky, zřídly a prameny nebo „propastnými tújemi“ (tehómót) či jako zemi zavlažovanou studnami.

Rozštěpení země

V Žalmu 74:15 čteme:

Rozpoltil [baqa’] jsi skálu, vytryskl pramen i potok, vysušil jsi mocné říční toky.Žalm 74:15 (CEP)

Hebrejské slovo baqa’ je překládáno takto:

„baqa“– rozpůlit, štěpit, protrhnout, rozdvojit, rozpárat; vysedět vejce; vtrhnout do města (proražením hradeb) nebo na území, dobýt (01234)

Z kontextu Žalmu 74:15, ve kterém je toto slovo použito, vyplývá, že Bůh rozštěpil zemi tak, že vody mohly vyjít ven (vytrysknout) a sytit (plnit) řeky. Použití stejného slova v Genesis 7:11 pro „protrhly“ odkazuje, jak se zdá, na protržení zemské kůry, aby mohly podzemní vody tryskat vysoko do atmosféry.

Na základě všech těchto dostupných informací se zdá, že povodňové vody sestávaly z vod nebe, podzemí a předpovodňových moří. To také vysvětluje, odkud se vzalo tak ohromné množství vody potřebné pro katastrofu celosvětového rozsahu. Nejenže vody potopy zakryly všechna předpovodňová pohoří, ale zničily také všechna suchozemská zvířata, která před povodní na Zemi žila.

Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktu. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo – ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo.Genesis 7:17–22 (NBK)

Skutečná událost

Nový zákon popisuje potopu jako skutečnou událost. V Matoušově evangeliu 24 a v Lukášově evangeliu 17 se Ježíš Kristus také odvolává na potopu jako na skutečnou událost, která zničila veškeré lidstvo kromě 8 lidí, kteří zůstali v Arševi. Stejným způsobem svědčí o potopě i apoštol Petr:

Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.Matouš 24:37–39 (NBK)
Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.2. Petr 2:5 (NBK)

Tyto jasné výroky z Bible nenechávají žádný prostor pro kompromis těm, kteří si přejí uvést do souladu biblická svědectví s evolučním paradigmatem; ani nenechávají jakýkoliv prostor pro zmenšování rozsahu potopy na nějakou izolovanou místní událost. Nadto události potopy popsané v Písmu svědčí o celosvětové katastrofě takové intenzity, že tím dalece překonávají všechny největší geologické události v novodobé historii. Je pozoruhodné, jak se apoštol Petr ve své druhé epištolevii zmiňuje o nevíře v pravdivost příběhu o celosvětové potopě. Píše, že tyto pochybnosti budou podkopávat víru lidí v posledních dnechviii.

Především vězte, že v posledních dnech přijdou posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“ Nechtějí si uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vznikly Božím slovem z vody a skrze vodu; a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen. Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.2. Petr 3:3–7 (NBK)

Podle těchto veršů bude v posledních časech zpochybňována jak pravdivost Kristova druhého příchodu, tak příběh o stvoření světa, tak i příběh o celosvětové potopě za dnů Noeho. Kromě toho verš „všechny věci zůstávají, jaké byly od počátku“ odkazuje na víru v uniformitarianismusix, který je základním kamenem evolučního paradigmatu.

Pokusy najít kompromis se projevují tendencí minimalizovatx biblický příběh a v něm popsané události přisoudit nějaké lokální potopě v Mezopotámii. Biblický popis potopy je v otázce jejího rozsahu naprosto jasný. Jak starozákonní tak novozákonní odkazy hovoří jasně o naprostém zničení Země celosvětovou potopou. Zde jsou příslušné texty:

Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a v srdci cítil bolest. Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“ V Noemovi však Hospodin nalezl zalíbení.Genesis 6:6–8 (NBK)
Bůh Noemovi řekl: ‚Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou.‘Genesis 6:13–14 (NBK)
Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice.Genesis 6:19 (NBK)

Další informace o tomto tématu naleznete ve videu Celosvětová potopa

Pravdu Písma lze ověřit také objevy ve fosilním záznamu.

POZNÁMKY:

i – Hurrianuv příběh
ii – angl. Noah – pozn. překladatele
iii – Česky Metuzalém – jméno předpotopního patriarchy, který se dožil nejvyššího
veku 969 let. – pozn. recenzenta
iv – Potomci Noemovy rodiny (celkem 8 lidí, Noe s manželkou a 3 synové – Sem, Chám a Jáfet a jejich manželky), kteří znovu osídlili a zaplnili svým potomstvem různé části světa – pozn. recenzenta
v – Ararat je nejvyšší horou Turecka. Nachází se na severovýchodě země a je zároveň nejvyšším vrcholem Arménské vysočiny. Je také národním symbolem Arménie. Ararat je vulkánem se dvěma vrcholy – Velkým Araratem (5 137 m) a Malým Araratem (3 896 m). – pozn. recenzenta
vi – Noe a jeho manželka, jejich synové Sem, Chám a Jáfet a jejich manželky – tj. celkem 8 lidí. – pozn. recenzenta
vii – Epištola – list charakteru poselství, určený veřejnosti. V Novém zákoně jde o listy posílané apoštoly jednotlivým nově založeným křesťanským sborům. – pozn. překladatele
viii – Před druhým příchodem Krista, tj. nyní. – pozn. recenzenta
ix – Uniformitarianismus je předpoklad, se kterým někteří vědci interpretují pozůstatky (nálezy) z minulosti (geologické, paleontologické, archeologické ci jiné nálezy). Tento předpoklad tvrdí, že v (celé) historii Země probíhaly v přírodě tytéž procesy, které pozorujeme dnes. Přísnější forma tohoto předpokladu tvrdí, že intenzita těchto procesů mohla být v minulosti odlišná, ale jejich následky byly kvalitativně v podstatě stejné, jaké pozorujeme dnes. Uniformitarianismus je znám také pod pojmem: „Přítomnost je klíčem k minulosti.“ – pozn. recenzenta
x – zpochybnit – pozn. recenzenta

ODKAZY:

(1) SHEA, W. H. The Antediluvians. In Origins. 1991. s. 10–26.
(2) HASEL, G. F. The Fountains of the Great Deep. In Origins.1974, sv. 1, c. 2, s. 67–72.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

1 komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »