Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Fyzikální pozorování velkého třesku
Směřují fyzikální důkazy opravdu k naturalistickému začátku vesmíru?

Co viděl Edwin Hubble přes dalekohled, že ho to přimělo k závěru, že se vesmír rozšiřuje? Opravdu něco z toho dokazuje velký třesk?

Rudý posuv

Princip rudého posuvu není složitý. Elektromagnetická vlna vyzářená zdrojem, který se pohybuje vzhledem k pozorovateli, bude při pozorování měnit svoji původní frekvenci. Tento jev se nazývá Dopplerův efekt. U relativního pohybu, při kterém vzdálenost mezi zdrojem a pozorovatelem narůstá, budou mít pozorované (detekované) vlny vetší vlnovou délku, a pokud se vzdálenost zdroje a pozorovatele zmenšuje, bude se naopak vlnová délka pozorované vlny zkracovat.

Klasickým příkladem tohoto jevu je zvuk sirény vydávaný sanitkou jedoucí směrem k pozorovateli nebo směrem od něj. Při pohybu sanitky směrem k pozorovateli jsou zvukové vlny v tomto směru blíže u sebe a pozorovatel detekuje kratší vlnovou délku zvuku, a tedy slyší tón vyšší frekvence (vysoký tón), než kterou vydává siréna sanitky. Při pohybu sanitky od pozorovatele je výsledek opačný a pozorovatel slyší tón nižší frekvence (hluboký tón), než kterou vydává siréna sanitky.

Astronomové zkoumající charakter spektrálních čar vydávaných vzdálenými hvězdami a galaxiemi pozorovali, že se pomalu přesouvají směrem k modrému, mnohem častěji však k červenému konci elektromagnetického spektra a že u vzdálených galaxií byl pozorován obvykle posuv k červenému konci spektra. To ovšem znamená, že hvězdy s modrým posuvem se pohybují směrem k Zemi a hvězdy s rudým posuvem naopak směrem od Země.

Níže uvedené video BBC může lépe pomoci pochopit, v co věří mnozí vědci:

Rudý posuv přiměl Hubbla k názoru, že vesmír se rozpíná. Existuje nicméně prostor ještě pro jinou interpretaci pozorovaného rudého posuvu, například to, že posuv je způsoben neustále rotujícím vesmírem. Rudé posuvy mohou být způsobeny také tangenciálními (tečnými), nikoli pouze radiálními(odstredivými) rychlostmi, žel však neexistuje žádná metoda, jak u vzdálených galaxií měřit jejich tangenciální rychlosti.i

Podle Keitha H. Wansera, profesora fyziky na Kalifornské státní universitě ve Fullertonu, poskytují ostatní modely původu a historie vesmíru přijatelnou alternativu k teorii velkého třesku. Byly navrženy alternativní teorie zahrnující kosmologii tzv. „bílých děr“, stvoření Země ve velmi blízké minulosti, uzavřený vesmír, existenci počátečních vodních mas a Einsteinovu teorii relativity.ii

Přirozené radiační pozadí

Teorie tzv. velkého třesku předpokládá, že vesmír měl na počátku extrémně vysokou teplotu a při svém rozpínání se ochlazoval. Když po přibližně 300 000 let jeho teplota klesla na 3000 K, došlo k oddělení hmoty od záření.

V počátečních horkých fázích vesmíru se hmota a energie mohly mezi sebou volně transformovat, protože byly navzájem svázané. Krátce nato bylo silné záření (fotony) volné a mohlo být vyvrženo do volného vesmírného prostoru. Jelikož se v této teorii (velkého třesku) předpokládá, že samotný vesmírný prostor se neustále rozpíná, teplota těchto vysokoenergetických fotonů vlivem rozpínání postupně klesala, až dosáhla frekvence mikrovln. Teplota mikrovln ve vesmíru klesla až na pouhé 3 K. Toto záření je nazýváno pozůstatkem (stopou) velkého třesku, odborně mikrovlnným zářením na pozadí (MBR).

Zde je jedno vysvětlení radiačního pozadí:

U tradičního optického dalekohledu je prostor mezi hvězdami a galaxiemi (pozadí) zcela tmavý. Ale dostatečně citlivý rádiový dalekohled ukazuje slabou záři pozadí, téměř stejnou ve všech směrech, která není spojena s žádnou hvězdou, galaxií nebo jiným objektem. Tato záře je nejsilnější v mikrovlnné oblasti rádiového spektra …

Kosmické radiační pozadí je dobře vysvětlováno jako radiace, která zbyla od raného stádia vývoje vesmíru a jeho objev je považován jako zlomový test modelu velkého třesku ve vesmíru. Když byl vesmír mladý, před vznikem hvězd a planet, byl menší, mnohem teplejší a tato bílá horká mlha tvořená z vodíkové plazmy byla naplněna stejnoměrnou září. Jak se vesmír rozšířil, plazma i radiační náplň se ochladily. Když se vesmír dostatečně ochladil, tehdy se mohly vytvořit stabilní atomy. Tyto atomy již nemohly absorbovat tepelné záření a vesmír se stal průhledným, místo neprůhledné mlhy. Fotony, které existovaly v té době, se stále šíří, i když rostou tak slábnou a jsou méně energické, protože přesně tytéž fotony vyplňují větší a větší vesmír. Toto je důvod pro alternativní název “reliktní radiace”.iii

NASA - Mapa kosmického mikrovlnného záření.

Provedená měření nicméně poukazují na četné rozpory v těchto předpokladech a spekulace o teplotách jsou rovněž problematické.

Vysoké teploty na počátku vesmíru by bránily vytváření mraku plynu, a tedy i formování hvězd. Mrak plynu má při vysoké teplotě tendenci se rozpadat, ale tato teorie vyžaduje naopak, aby plyny kondenzovaly, a tak postupně vytvořily hvězdy. Gravitační síly mezi molekulami plynu proto musí být dostatečně vysoké, aby k takovému smršťování mohlo dojít.

Výpočty ukazují, že pokud není teplota plynu nižší než 5 K, má oblak díky své vnitřní energii tendenci se rozpínat a gravitační síly, nezbytné pro jeho kondenzaci, jsou za těchto podmínek příliš slabé. V plynových mračnech, o nichž se předpokládá, že v nich dochází v současné době k formování hvězd, je příliš vysoká teplota na to, aby u nich mohlo dojít ke kondenzaci. Během velkého třesku i dlouho po něm by teploty musely být ještě mnohem, mnohem větší. Že by se tedy mračna plynu smršťovala do hvězd v minulosti, nebo dokonce v dávné minulosti, se zdá být ještě mnohem méně pravděpodobné, než že se tak děje dnes.

Počáteční prvky

Podle teorie velkého třesku nemohlo po počáteční explozi vesmíru dojít k vytvoření žádných jiných chemických prvků, než jsou vodík, helium, lithium a berylium, což jsou prvky, které jsou v současném vesmíru přítomné v hojném množství. Jak došlo k vytvoření této hmoty? To je jeden ze závažných problémů teorie velkého třesku.

Uvažuje se o tom, že příčinou velkého třesku byla kvantová fluktuace vakua, ale experimentální výsledky ukazují, že při produkci mikročástic se vždy zachovává tzv. baryonové číslo. To znamená, že při tvorbě těchto mikročástic dochází k vytváření stejného množství hmoty i antihmoty. Na každý elektron tak připadá jeden pozitron a na každý proton jeden antiproton.

Tak by tomu bylo také při velkém třesku. Taková symetrie by ovšem měla za následek úplné zničení hmoty i antihmoty, a vesmír by pak obsahoval pouze záření.

Ve vesmíru však zřetelně převažuje hmota nad antihmotou, jinak bychom zde nebyli.

Kvůli tomuto problému navrhli fyzikové tzv. teorii GUT (Grand Unifi cation Theory – Teorie velkého sjednocení), ve které se pokoušejí vyřešit problém matematicky, a přitom se vyhnout zachování baryonového čísla. Tato teorie předpokládá rozpad protonu, který nebyl dosud experimentálně potvrzen.

Zde opět vidíme, jak jsou navrhovány teorie ad hoc, teorie, které mají za úkol podpořit standardní model, když získaná data neodpovídají jeho předpovědím. Není divu, že sir John R. Maddox (nar. 1925), bývalý šéfredaktor prestižního časopisu Nature, napsal v článku nazvaném „Pryč s teorií velkého třesku“ toto:

Tento názor na počátek vesmíru je naprosto neuspokojivý, a to ve všech ohledech s výjimkou jeho výhodnosti.iv

Je zřejmé, že nemůžeme důvěřovat v důkazy o velkém třesku. Jak říká Andrzej Pacholczyk z Arizonské univerzity, kosmologie je “věda nevyhovující”, věda založená převážně na spekulaci:

…velká část současné kosmologie pojednává o věcech jako je inflace a velký třesk, které nebyly přímo pozorovány a pravděpodobně ani nikdy nebudou. v

Ručička na důkazovém kompasu stále více ukazuje na biblickou pravdu a neustále se vzdaluje od evoluce a velkého třesku, kterým směrem se rozhodneš vydat ty?

Podívejte se jaké důkazy pro Stvoření nacházíme v geologii Země.

ODKAZY:

i. E. Holroyd in J. Ashton (ed), In Six Days: Why 50 scientists choose to believe in creation (New Holland Publishers, 1999): 257-267.
ii. K. Wanser in J. Ashton (ed), In Six Days: Why 50 scientists choose to believe in creation (New Holland Publishers, 1999): 90-97.
iii.”About Cosmic microwave background radiation (CMB),” BBC Universe, bbc.co.uk.
iv. J. Maddox, “Down with the Big Band,” Nature 340 (August 10, 1989).
v. Andrej Pacholczyk, as quoted in Margaret Wertheim, “God of the Quantum Vacuum,”New Scientist 156 (1997): 28-31.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »