Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Stvoření a Evoluce: Je kompromis možný?
Prozkoumejte různé teorie, založené na kompromisu mezi Stvořením a Evolucí.

V posledních desetiletích se teorie, založené na kompromisu mezi vědou a Písmem (Biblí), rozšířily a staly běžnějšími. Nicméně, tyto dva pohledy na svět (šestidenní stvoření a evoluce), se vzájemně vylučují, chceme-li je přijmout v jejich úplnosti.

Například v roce 1949, přední evolucionista George Gaylord Simpson označil evoluci, jako náhodný proces a napsal:

Člověk je výsledkem bezúčelného a přirozeného procesu, který člověka nezamýšlel vytvořit.1

Tento názor je v přímém rozporu s nejprostším prohlášením Bible a jakýkoli kompromis zde vyžaduje značnou duševní gymnastiku. Písmo jasně konstatuje, že původ fyzického a biologického světa stojí na Bohu, a že člověk byl stvořen k obrazu Božímu s určitým záměrem:

Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.Genesis 1:1
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.Genesis 1:27-28

Modely kompromisu

Ve své knize “Počátek aneb spojování vědy a biblické víry” Dr. Ariel A. Roth (americký zoolog) uvádí výčet různých alternativních modelů, které byly navrženy s cílem překlenout propast mezi oběma zmíněnými světonázory.2 Při porovnání Písma s některými z těchto dalších teorií je zřejmé, že kompromis mezi Stvořením a Evolucí jednoduše nemůže fungovat.

Teorie mezer – navrhuje dvě fáze stvoření světa. Po počátečním stvoření v šesti dnech, které je následně Bohem zničeno, následuje dlouhé časové údobí – tzv. mezera, která vyústí v současné stvoření popsané v Bibli.

Takové pojetí umožňuje počítat s dlouhými epochamii. Nicméně ve fosilním záznamu není žádný doklad o existenci takové mezery. Tento model tak přináší více otázek než odpovědí.

Progresivní kreacionismus – tvrdí, že Bůh tvořil v minulosti mnohokrát, a že tyto stvořitelské epizody jsou rozprostřeny napříč dlouhými časovými úseky. Tuto představu však Bible nepodporuje.

Fossils & Dinosaurs from Beijing Museum

Teistická evoluce – říká, že Bůh nějakým způsobem řídí proces evoluce a pomáhá jí vždy, když nastanou nějaké zásadní komplikace. Smrt je podle Bible důsledkem hříchu, ale podle teorie evoluce je smrt prostředkem k pokroku. Přežití nejschopnějších a smrt slabších je prostředek k pokroku. Bez neustálého koloběhu smrti a přežití, není evoluční pokrok možný. Opět jsou oba pohledy na svět ve vzájemném nesouladu.

Toto avšak nejsou největší kompromisy, které musí teističtí evolucionisté udělat, aby do textů Písma jejich pohled zapadal.

Deistická evoluce – se přiklání k představě určité formy boha, který nějakým způsobem řídí proces evoluce, avšak zavrhuje Bibli a to, že Bůh je osoba. Podle tohoto modelu Bůh aktivně nejedná v lidských životech.

Panspermie (vesmírný původ nebo kosmické stvoření) – předpokládá, že život se nevyvinul na Zemi sám z neživé hmoty, nýbrž byl na ni zanesen prostřednictvím meteoritu popřípadě jiných kosmických těles, nebo dokonce, že zde byl vysazen nějakou mimozemskou civilizací. Tato představa vznikla s ohledem na skutečnost, že spontánní vznik života z neživé hmotyii je z hlediska počtu pravděpodobnosti nepředstavitelně málo pravděpodobný. Panspermie tak ve skutečnosti vůbec neřeší problém počátku života na Zemi, pouze ho přesouvá (odkládá) do vzdálených hlubin vesmíruiii.

Tyto teorie kompromisu nejsou doloženy v biologii ani geologii a jsou v rozporu s Božím slovem.

Steve Shaller vysvětluje několik dalších nebiblických postojů ohledně příběhu Stvoření:

Alegorie. Zpráva o stvoření je alegorií; její poselství je duchovní pravda obsažená v alegorii. Je to velmi starý postoj křesťanského výkladu. Ačkoli než nastal konflikt s vědou, zpráva o stvoření byla většinou, ale ne vždy považována za pravdivou, jak doslovně, tak alegoricky. Tak jak to často s alegoriemi bývá, pochopení smyslu sdělení se liší v závislosti na čtenáři. Tento přístup je také v souladu s neomylností Bible, avšak není v souladu s fundamentalistickým doslovným přístupem. Současné výklady dělají z tohoto záznamu metaforické nebo mytické znázornění duchovních pravd.

Přepracovaný mýtus. Zpráva o stvoření je mezopotámský mýtus stvoření, který byl pečlivě přepracován k vyjádření teologické pravdy. Mýtus je prostě médium, jehož prostřednictvím jsou tyto pravdy sděleny.

Teologie uber alles. Otázka historické pravdivosti zprávy nemá vůbec žádný význam. Vše, na čem záleží, je teologická pravda, kterou obsahuje. Jiná formulace může být, že od Bible se očekává, že je spolehlivá pouze v oblasti teologického významu; není zamýšlena jako učebnice vědy či historie, a proto nemusí být zcela přesná v těchto oblastech.

Omylný lidský produkt. Stejně jako zbytek Bible, Genesis zpráva není Boží slovo, ale záznam, který odráží setkání určitého národa s Bohem. Neexistuje žádný důvod očekávat, že nebude obsahovat chyby, a to zejména v oblastech, které byly mimo znalosti autorů.3

Stvoření v Písmu

Ježíš – samotný Bůh – stvořil vesmír, zemi, a všechno, co je v něm:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic.Jan 1:1,3
Neboť toto praví Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on ji upevnil, nestvořil ji zbytečně, vytvořil ji k bydlení: Já jsem Hospodin a jiného není.Izaiáš 45:18

Nebesa, podle Písma, nebyly odvozeny od libovolného procesu, ale byly vytvořeny Bohem a hlásají Boží slávu:

Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se.Žalm 33:6,9
Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou.Žalm 19:1
Ty jediný jsi Hospodin. Ty jsi učinil nebesa, nebesa nebes i všechen jejich zástup, zemi i všechno, co je na ní, moře i všechno, co je v nich. Ty oživuješ všechno, tobě se klanějí nebeské zástupy.Nehemiáš 9:6

V Bibli je popsáno, že svět byl stvořen v šesti dnech. Více k tomuto tématu se dočtete v našem článku Pochopení stvořitelského týdne.

POZNÁMKY:

i Časovými údobími v rádu milionu až miliard let. – pozn. Recenzenta
ii Na Zemi nebo kdekoliv jinde ve vesmíru. – pozn. recenzenta
iii Panspermie je tak spíše otázkou než odpovědí. – pozn. recenzenta

ODKAZY:

1 George G. Simpson, The Meaning of Evolution: a Study of the History of Life and of its Significance for Man (New Haven: Yale University Press, 1949).
2 ROTH, A. A. Origins: Linking Science and Scripture, Review and Herald Publishing Association, 1998.
3 Steve Schaffner, Various Interpretations of Genesis, http://www.talkorigins.org/faqs/interpretations.html.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »