Amazing Discoveries | Úžasné objevy

Byl jednou jeden chodec po laně, který přecházel Niagarské vodopády. Poté, co držel zástupy v úžasu nad jeho odvahou, se zeptal: “Kolik lidí tu věří, že bych mohl přejít po laně znovu, a tentokrát bych tlačil kolečko s někým uvnitř?“

Davy zatleskaly. Byly si jistí, že on by to mohl zvládnout. Ale pak řekl: “Kdo se hlásí, že na tom kolečku pojede?”

V tu chvíli tam bylo obrovské ticho. Diváci si právě uvědomili zásadní rozdíl mezi vírou a důvěrou. Jedna věc je věřit, že kolečko by bezpečně přejelo přes propast. Ale je to docela něco jiného, dát svůj život na lano. To je druh víry, která je živá a opravdová!

Jak se můžeme nejlépe naučit někomu věřit? Tím, že ho poznáme. Pavel Ježíši věřil. Ve napsal: ”Proto také toto snáším, ale nestydím se za to”.

Boha můžeme také poznávat a to takto:

1. Naslouchat mu ()
2. Mluvit s ním (, )
3. Pracovat s ním ()

Ale jak získáme víru? Je to něco na čem pracujeme, jak to jen jde, až do vyčerpání veškeré energie, dokud to nepřijde? Bible říká, že víra je dar od Boha. Bůh každému dal určitou míru víry () a je také autorem víry a tím kdo dokoná naši víru (). Naše víra bude lepší a lepší, čím déle budeme pracovat na poznání Boha, pomocí těch tří způsobů výše zmíněných. Čím více času s Ježíšem trávíme, tím více se stává skutečný.

Odhalení Boží vůle

Když budeme chodit s Bohem tímto způsobem, On nám pomůže být si jistými jeho vůlí. Bode k nám promlouvat, pomáhat nám a vést nás po celý život.

Existují tři způsoby, jak nám Bůh zjevuje svoji vůli:

1.Prostřednictvím Jeho Slova (, ). Písmo je velmi spolehlivý zdroj k nalezení Boží vůle na jakékoliv dané téma. Hodně moudrosti lze získat, pokud jde o finance, výchovu, či všechny druhy morálních problémů. Pokud potřebuješ návod pro své záležitosti, vždy se pro další vedení ptej Bible jako první.

2.Prostřednictvím prozřetelnosti nebo okolností (, ). Bůh často přináší do našeho života okolnosti, aby odhalil svou vůli k nám. Když se modlíme pokud jde o životní rozhodnutí jako je zaměstnání nebo bydlení, musíme se podívat zda jsou otevřené nebo uzavřené dveře.

3.Prostřednictvím přímé komunikace v srdci ()

Příkladem toho je jeden muž, který se modlil kvůli nabídce pracovní příležitosti. Modlil se, pokud tato pracovní příležitost je Boží vůlí pro něj, aby jeho nadšení nadále silněji a silněji rostlo. A pokud to není Boží vůle, ať tento nápad zmizí.

Jakmile byla modlitba pronesena, dotyčný si nemohl vzpomenout na jméno té společnosti. Věděl okamžitě, že to nebyla pro něj Boží vůle. O šest měsíců později, se tato společnost rozpadla! Bůh od počátku ví, kdy bude konec. Tím, že budeme v jeho blízkosti, budeme mít v našich životech klid.


Autor:

Wendy Goubej je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

12 Proto také toto snáším, ale nestydím se za to; vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne.
17 Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.
6 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.
9 A já vám pravím: „Žádejte, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. 10 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11 Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? 12 Nebo požádáli o vejce, podá mu štíra? 13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají.“
29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším.
3 Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.
2 upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu.
105 Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce.
8 Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat.
5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. 6 Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.
23 Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu.
Etiopan uvěřil v Krista
26 Pánův anděl promluvil k Filipovi: “Vstaň a jdi na jih k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy.” Ta cesta je pustá. 27 I vstal a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma 28 a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izaiáše. 29 Duch řekl Filipovi: “Přistup a připoj se k tomuto vozu.” 30 Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izaiáše, i řekl: “Rozumíš tomu, co čteš?” 31 On řekl: “Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí?” A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. 32 To místo Písma, které četl, bylo toto: „Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. 33 Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země.“
34 Eunuch Filipovi řekl: “Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?” 35 Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa Písma a zvěstoval mu Ježíše. 36 Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: “Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?” 37 Filip řekl: “Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.” Odpověděl: “Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.” 38 Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil. 39 Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. 40 Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cesareje.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa