Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Křesťanský růst
Jako strom, který může růst jen tehdy, když má vodu, slunce a výživnou půdu, můžeme v křesťanském životě růst jen tím, že se živíme Božím Duchem, Jeho láskou a Jeho Slovem.

V předchozím článku jsme zkoumali, co je to víra. Dozvěděli jsme se, že jiné slovo pro víru je důvěra. A dozvěděli jsme se také, že začít věřit Bohu znamená číst Jeho Slovo, modlit se k němu a důvěřovat Mu v našem životě.

Máte zájem duchovně růst? Klíčem je, že nemůžeme růst, pokud jsme zaměřeni na růst. Pravděpodobně není nic škodlivějšího pro duchovní růst než nepřetržitá kontrola sebe samého, zda neseme ovoce.

Je zde jistý způsob, jak poznat, zda rostete: podívejte se, jestli jíte. Způsobem, jak duchovně růst, je přece podílet se na Chlebu života.

Růst a milost

Co ode mě Bůh očekává? Jakou část v tomto procesu hraje Bůh a jakou mám hrát já?

V křesťanském životě máme růst v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista (2. List Petrův 3:18).

Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas (Židům 4:16).

Poznání Ježíše Krista získáváme skrze Slovo (1. Petrova 2:2-3). To jest skrze osobní studium Písma docházíme k plnějšímu pochopení a poznání Ježíše.

Prostřednictvím těchto dvou cest jsme schopni růst ve víře a lásce (2. Tesalonickým 1:3). Naše víra musí růst v závislosti na Bohu. Petr byl dobrým příkladem do naší situace. Jeho zrak byl upřen jen na Ježíše, když vystoupil z lodi na vodu, aby byl s Ním. Ale jakmile odvrátil zrak od Ježíše a začal spoléhat sám na sebe, začal se topit. Není pro nás neobvyklé takto váhat i v naší víře.

Zůstávat v Kristu a Jeho lásce

Jan 15:4 nám říká, že můžeme růst a nést ovoce pouze pokud zůstáváme v Kristu. Stejně jako větev musí být napojená na hlavní kmen stromu, aby získala životodárnou potravu a výživu, tak i my potřebujeme zůstat napojeni na Krista. Růst v křesťanském životě znamená naučit se spoléhat na Boha stále více a více.

Závislost na Bohu je tvrzení všechno nebo nic. Neexistuje nic takového jako jako částečná důvěra nebo částečné odevzdání. Buďto jsi odevzdán Bohu v daném okamžiku nebo ne a místo toho jsi závislý sám na sobě.
Římanům 8:35, 38-39 nám říká, že zde není nic, co by nás kdy mohlo oddělit od Boží lásky. Proto pokud padneme a selžeme, nepotřebujeme čekat na Boha, aby „vychladl“. Nechceme se přece vzdát a rozhodnout se, že se do nebe nikdy nedostaneme. Nechceme „napravit věci“ vlastními silami a pak přijít zpět k Němu. Můžeme k Němu přijít okamžitě, vyznat náš hřích a naši závislost na Něm. Přes to všechno, náš vztah s Bohem pokračuje. Když přemýšlíme nad krásou slov z Římanům 8, uvědomíme si, že se Bůh od nás nikdy neoddělí. Oddělení může nastat jen v případě, pokud se my sami od něj oddělíme.

Matouš 26:41 nám říká, že „duch je sice ochotný, ale tělo je slabé“. Jsme přirozeně slabí. Chceme dělat správné věci, naše úmysly mohou být dobré, ale selžeme krátce po tom, co začneme konat. Ale Bůh nám zaslíbil svoji milost: „stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti“ (2. Korintským 12:9). Jako křesťané si musíme uvědomit, že nerosteme, abychom se stávali silnějšími a silnějšími. Rosteme, abychom si každý nový den uvědomili, jak slabí jsme a jak jsme závislí na Boží milosti.

Tajemství růstu v křesťanském životě je každodenní opakování první zkušenosti obrácení. Koloským 2:6-7 nás nabádá „když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni…“.

Pokračujte ve své křesťanské zkušenosti, zůstávejte v Kristu:

„Stejně, jako když jsi ho přijal poprvé, odevzdal ses Bohu, abys byl celý jeho, abys mu sloužil a byl mu poslušný a Krista jsi přijal za svého spasitele. Nemohl jsi sám dosáhnout odpuštění svých hříchů ani změnit své srdce. Ale když ses odevzdal Bohu, uvěřil jsi, že On pro Kristovy zásluhy učinil všechno za tebe. Vírou ses stal Kristovým vlastnictvím a vírou v něm máš růst – tím, že budeš dávat a přijímat. Máš dávat všechno – své srdce, svou vůli, svou službu – máš mu dávat sebe, abys byl poslušný všech jeho požadavků. A musíš přijímat všechno – Krista, plnost veškerého požehnání, aby přebýval ve tvém srdci, aby byl tvoji silou, tvou spravedlností, tvým Věčným Pomocníkem – aby ti dával sílu k poslušnosti.Cesta ke Kristu, 34

Kristus je autor

Židům 12:2-3 nám odhaluje tajemství křesťanského růstu:

Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši.Židům 12:2,3
Když se mysl zabývá vlastním já, odvrací se od Krista, zdroje síly a života. Proto se tedy satan neustále snaží odvracet naši pozornost od Spasitele a tak zabraňovat naší jednotě a spojení duše s Kristem. Jsou to zábavy světa, starosti, potíže a bolesti života, chyby druhých lidí nebo tvé vlastní vady a nedokonalosti – všemi těmito věcmi se bude snažit odvrátit mysl.Cesta ke Kristu, 34

Když zůstáváme zaměřeni na Ježíše, poneseme více ovoce a zvítězíme (Jan 15:5, Filipským 4:13). Mnoho lidí má mylnou představu, že duchovní narození pochází od Boha, ale duchovní růst je jejich vlastní zodpovědnost. Je jednoduše nemožné růst v milosti v našem vlastním chabém úsilí. Růst je dar od Boha, stejně jako pokání, odpuštění a věčný život. Dar růstu přijímáme do našich životů, když každý den žijeme v prosbách k Bohu.

Odhalte další Boží dary, které na vás čekají, jako na Boží děti.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »