Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Sebevědomí versus vlastní hodnota: Biblický pohled
Je naše hodnota založená na úspěchu a kráse, nebo jde o něco víc?

Sebevědomí je založeno na subjektivním a emocionálně pokřiveném názoru na nás samotné. Malou holčičku může rodina, přátelé i neznámí lidé, chválit za to, že je krásná. Pokud dostatečně často slyší chválu, může to způsobit vědomí, že má hodnotu, protože je krásná. Bude mít vysoké sebevědomí tak dlouho, dokud si bude myslet, že je krásná.

Ale co se stane v dospívajícím věku, když se jí objeví na tváři pupínky? Její sebevědomí je v troskách. Ztratí sebevědomí, které měla, jednoduše proto, že její vlastní hodnota je založena na jejím vzhledu. To může vysvětlovat, proč tak mnoho žen a dokonce i dospívajících je ochotno podstoupit nějaký druh operace, aby vylepšily svůj vzhled. Základním problémem by mohlo být, že jejich sebevědomí je postaveno na tom, jak vypadají.

U některých je sebevědomí postavené na úspěchu. Když splníte cíle, které jste si pro sebe nastavili, máte tendenci se cítit sami se sebou spokojení. Když se Vám nepodaří dosáhnout cíle, které jste si nastavili, máte tendenci se cítit sami se sebou nespokojení. Je tu nějaký způsob se vymanit z této střídavé horské dráhy – sebelásky a sebe-nenávisti?

Rozdíl mezi sebevědomím a vlastní hodnotou

Problémy s konceptem sebevědomí jsou následující:

  1. Není biblický, ale vyvinul se v myslích lidí, vzbouřených proti Bohu.
  2. Je založen na našem vlastním vnímání nás samotných.
  3. Podléhá změnám.

Představy o naší hodnotě by se neměly měnit s každou změnou v naší osobní situaci. Neměli byste mít dnes o sobě lepší mínění, protože jste byli právě povýšeni a zítra se cítit bezcenně, protože Vás vyhodili. Váš vzhled, Vaše úspěchy nebo Vaše hmotné vlastnictví neurčují Vaši hodnotu jako jednotlivce. Co si o Vás myslí ostatní nebo dokonce to, co si o sobě myslíte sami, také neurčuje Vaši osobní hodnotu. Pamatujte také na to, že společenský pohled na krásu je daleko od reality.

Nastal čas, abychom odhodili tuto představu sebevědomí a nahradili ji biblickým pohledem. Spíše než se snažit o větší sebevědomí, bychom se měli snažit pochopit jak jsme hodnotní pro Boha. Jasnější pohled na to, jakou hodnotu pro Boha představujeme, bude mít za následek trvalý pocit vlastní hodnoty.

Římanům 5:8 nám říká:

Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Pokud byl Ježíš ochoten opustit svoje vznešené místo v nebi, trpět ponížení, mučení a smrt proto, aby jsi se TY s ním mohl radovat navždy v nebi, potom máš nesmírnou hodnotu. To, jak jsi hodnotný pro Boha, se nikdy nezmění. Stojíš mu za život Jeho jediného Syna. Filipským 2:8 říká o Ježíši toto:

A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.

Ježíš prošel zkušeností smrti, protože chtěl s Tebou žít na věky po svém boku. Tvůj věčný život byl zaplacen nesmírným darem – Kristovým životem. 1. List Korintským 6:20 říká:

Byli jste přece vykoupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha.

A nejen to, uvědomili jste si už, že jste pro Boha zdrojem radosti? Je to pravda:

Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním.Sofonjáš 3:17

Nikdy nepochybuj o své hodnotě, kterou máš pro Boha. Máš pro něj nevyčíslitelnou hodnotu.

Je smutné, že ti, kteří neznají lásku Boží, nemají jasnou představu o své vlastní hodnotě. Pro ně musí sebevědomí pocházet z jakékoliv pozitivní zpětné vazby, kterou mohou dostat od ostatních a z pozitivního sebehodnocení ve vztahu ke společenským standardům. Často to, co označujeme jako sebevědomí u těch, kteří Boha odmítají nebo jej neznají, je jednoduše hrdostí, která je přechodná, protože je založená na hodnocení sebe sama v daný okamžik. Nejen to, ale pýcha je hřích, který má svůj původ v srdci Satana.

Přísloví 8:13 říká:

Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa.Matouš 28:1

Hrdost může způsobit, že se budete cítit momentálně dobře, ale nikdy nemůže nahradit vlastní hodnotu zakořeněnou v Bohu, který je stálý a neměnný v lásce k nám.

Toto je důležitý bod: Bůh nás miluje ne proto, že bychom byli bezchybní. Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. A nikdy nezachraňuje nikoho v hříchu, ale z hříchu. Když hřešíte a cítíte se špatně, to je důsledek, že cítíte účinky varovného systému, který Bůh vložil do lidské mysli. Bůh řekl Satanovi po té, co svedl Evu k hříchu: „A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její“ Genesis 3:15. Takže nestálý, provinilý pocit, když zhřešíte a vzdalujete se od Boží slávy, je dar od Boha, aby vám pomohl cítit potřebu očištění od Beránka Božího, který snímá hříchy světa (viz. Jan 1:29)

Uznáním, že jsme hříšníci, není třeba snižovat naši vlastní hodnotu

Není správné učit, že byste se měli vzdát svých provinilých pocitů, když jste zhřešili. Když si uvědomíme, co vše Bůh udělal pro naše vykoupení, že dal svého Syna místo nás, naše hodnota se vlastně zvyšuje. Rozdíl je v tom, že v moderní teologii o sebevědomí, pozvedáte sami sebe sebevědomým postojem. Zatímco v biblickém myšlení nás pozvedá Bůh tím, že ti ukáže tvoji hodnotu a svoji lásku k nám tím, že za nás zemřel. V křesťanském pohledu na svět přijímáte Boží pohled na sebe vírou, i přes své chyby a nedostatky a žijete z Boží lásky, kterou On dává v hojnosti každý den vašeho života. Pak i přes zkoušky a zklamání, které mohou přijít do cesty, můžete zůstat v bezpečí v lásce Kristově.

Například, Robert Schuller ve své knize Sebevědomí: Nová reformace (Self-esteem: The New Reformation) publikuje tato pokroucená prohlášení:

Pokud by mohlo být evangelium Ježíše Krista prohlášeno za teologii sebevědomí, představte si, jaké zdraví by to mohlo vytvářet ve společnosti.i
Klasickou chybou v historii křesťanství je, že jsme nikdy nezačali s hodnotou člověka. Spíše jsme začali od „neposlušnosti hříšníka“ a že tento výchozí bod nastavil půdu pro oslavování lidského zahanbení v křesťanské teologii.ii

Ježíšovým posláním nebylo, aby lidé měli dobrý pocit z toho, jak jsou dobří. Odvážně poukázal na hříchy povýšených církevních představitelů a nazval je „plemenem zmijí“, avšak jemně poučil ubohé hříšníky: „jdi a nehřeš více“. Ježíšův zápas byl vůči Satanovi a hříchu, ne proti nízkému sebevědomí.

Schuller také napsal toto:

Jádrem původního hříchu je pak LOT: Lack of Trust – nedostatek důvěry. Nebo by to mohlo být považováno za vrozenou neschopnost si vážit sebe samého. Označme to jako „negativní obraz o nás samých“, ale neříkejte, že jádro lidské duše je zkažené… pozitivní křesťanství nezastává lidskou zkaženost, ale lidskou neschopnost. Já jsem jako člověk neschopný opravit svůj negativní obraz o sobě samém, dokud nemám zkušenost s neodsuzující láskou, kterou mi dává Osoba, kterou tolik obdivuji, že být Jím bezpodmínečně přijatý, znamená být znovuzrozený.iii

Robert Schuller je v přímém rozporu s Biblí, když popírá zkaženost lidského srdce, Jeremiáš 17:9 prohlašuje: „Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné“. Bible také učí, že Satan spáchal prvotní hřích, když se vzbouřil proti Bohu a Jeho vládě. Bez ohledu na to, jak Schuller a ostatní by rádi nově definovali hřích, Bible mluví jasně, že „hřích je přestoupení zákona“ (1. Janova 3:4) A nikdo z nás nemůže tvrdit, že jsme bez hříchu, protože 1. Janova 1:8 nám říká: „Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.“

Římanům 3:23 potvrzuje, že „všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.“ Když si člověk uvědomí tuto pravdu a cítí potřebu Spasitele, může se obrátit k Ježíši pro spasení. Uvěřit Schullerově lži znamená ztratit Boží dar pro věčný život.

A i když je pravda, že nás Ježíš miluje, i když jsme hříšníci, ve skutečnosti je nás Soudce. Schuller může říci, že Bůh uděluje „neodsuzující lásku“, ale Bible nám říká, že „všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé“ (2. Korintským 5:10). Ti, kteří žijí ve vzpouře vůči Bohu, s ním budou muset zúčtovat. Mezi nimi bude mnoho “náboženských” lidí, kteří věřili ve svoji vlastní spravedlnost, spíše než v Kristovu spravedlnost (viz Matouš 22:11-12 a Filipským 3:8-9).

Hnutí o sebevědomí je sebestředné, není zaměřené na Krista. Ale Bible nabízí lepší pohled na to, jak bychom měli sami sebe vidět. Ellen Whiteová popisuje správný křesťanský pohled:

Není moudré pozorovat se a zkoumat své emoce. Jestliže to děláme, nepřítel nám bude předkládat nesnáze a pokušení, které oslabí víru a připraví nás o odvahu. Pečlivě zkoumat svá citová rozpoložení a dávat průchod svým pocitům znamená připravovat půdu pochybnostem a komplikovat si život. Máme odvracet pohled od sebe a upírat svůj zrak na Ježíše. MH 249, 1905

Bůh k nám ohledně tohoto tématu jasně promlouvá. Přečtěte si Biblické principy pro rozvoj zdravého vnímání vlastní hodnoty.


Autor:

Tammie Burak – Tammie Burak je spisovatelka na volné noze, která ráda píše o tématech víry, zdraví, přírody a vzdělávání. Píše pro děti i dospělé.

 


i. Robert Schuller, Self-Esteem: The New Reformation (Waco Texas: Word Books, 1982).
ii. Tamtéž.
iii. Tamtéž.

 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »