Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Co říká Bible o penězích?

Co chce Bůh, abychom udělali se svěřěnými penězi? Písmo je plné napomenutí a povzbuzení ohledně dávání desátků a obětí na Boží dílo, zatímco věříme, že se Bůh postará o naše potřeby.

K financování Božího díla jsou potřeba peníze. Výsadou všech, kdo v Něho věří je přispívat podle toho, jak jim Bůh požehnal.

Paradoxně jsou některé z nejbohatších požehnání a slibů v Písmu dány těm, kdo se ochotně vzdali svých financí ve prospěch Božího díla. Všechno, co vlastníme, máme z milosti Boží. On nám dává naše schopnosti a předpoklady, včetně schopnosti vydělat peníze.

Všechno patří Bohu, ale on nám udělil to privilégium spravovat Zemi:

Bůh je požehnal a řekl jim: “Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.” – Genesis 1:28
Pamatuj tehdy na Hospodina, svého Boha, že on ti dává moc získat majetek, aby naplnil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům, jak je tomu dnes. – Deuteronomium 8:18

Toto privilegium nenarušovalo Boží vlastnictví:

Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. – Ageus 2:8
Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. – Žalm 24:1
Vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisíci horách. – Žalm 50:10

Dárcovství v Bibli

Bůh vysvětlil metody financování evangelia. Jsou rozdělěny do dvou kategorií: na desátky a na oběti (Malachiáš 3:8). Desátek znamená “desetinu”. Systém desátků byl zaveden Bohem pro financování Jeho služebníků. Desátek měl být použit na výplatu kněží.

Účel desátků je zaznamenán v knize Numeri:

Hle, synům Léviho jsem dal do dědictví celý desátek v Izraeli jako náhradu za jejich službu, kterou vykonávají, službu při stanu setkávání. – Numeri 18:21

Někdo by mohl argumentovat, že desátek byl systém použitelný pouze ve starozákonní době a že je určen pouze pro Židy. Nicméně, systém desátků byl zaveden dříve, než vůbec izraelský národ existoval (viz Genesis 14:17-24). Také Pavel ve svém dopise Korinťanům používá systém desátků na služebníky evangelia:

Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? Tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili. – 1.Korintským 9:13-14

Bůh přikázal, aby sloužící byli placeni stejným způsobem jako ti, kteří sloužili v chrámu – systém desátků. V žádném případě není v Novém zákoně k tomuto systému negativní postoj, naopak je zde desátek vyzdvihován.

Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. – 2.Korintským 9:7

Jádro věci

Farizeové dělali všechno podle zákona, ale zanedbávali záležitosti srdce. Ježíš jim pohrozil:

“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat.” – Matouš 23:23

To co Bůh vyžaduje, je změna srdce. Bůh zná naše sobecké přirozenosti a tak slíbil bohaté požehnání těm, kteří budou dbát na Jeho příkaz. Bůh nepotřebuje naše peníze, ale chce, abychom byli Jeho spolupracovníky, abychom se mohli stát spoluúčastníky na požehnání z evangelia.

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. – Malachiáš 3:10

Bůh nás vyzývá, aby jsme ho zkusili. Nedovolí, aby Jeho děti trpěli hladem, chudobou, bolestí nebo emocionálním zraněním, kvůli tomu, že platí desátek. Bůh slibuje, že naplní naše časné potřeby a my se musíme naučit Ho brát za slovo.

Desetina našich příjmů jde na financování Boží služby. Nemůžeme si vybrat, na co bude náš desátek použit. Tento výběr již provedl Bůh. Jakmile je desátek zaplacen, odpovědnost za jeho správné použití spočívá na církevní správě.

Žel někteří měli zkušenosti, kdy věřili, že církev jejich peníze zneužila. I když je důležité být v této záležitosti, komu náš desátek odevzdat, rozumný, nesmíme zapomínat, že desátek je akt uctívání a důvěry Bohu. Jeho plány nemohou být zastaveny špatně směřující či svedenou správou. Bůh ani není omezen pracovat jen v rámci toho, co dáváme. Žádá nás, abychom dávali desátky bez ohledu na okolnosti, protože chce, abychom se k němu připojili v Jeho poslání zachraňovat ztracené.

Oběti (dary) jsou na druhé straně z naší svobodné vůle a volba jejich použití je v rukou každého jednotlivce. Neměli bychom tyto oběti zanedbávat kvůli tomu, že platíme desátek. Požehnání slíbil Bůh jak na desátky, tak i na tyto dary.

Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. – 2.Korintským 9:6-7
Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: “Co budeme jíst?” nebo: “Co budeme pít?” nebo: “Co si oblečeme?” Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. – Matouš 6:31-32

Boží požehnání sebou přináší věčné důsledky a mělo by být pilně vyhledáváno.

“Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.” – Matouš 6:19-21

Slib

Bůh slibuje za naši píli odměnu.

“Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.” – Lukáš 6:38

Naše požehnání přišlo od Boha a to bychom měli uznat. Měli bychom se také ujistit, že jsme nespadli do stejné pasti jako bohatý sedlák v 12. Kapitole Lukáše, který měl velkou úrodu, ale pak se rozhodl takto:

“Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.” Bůh mu však řekl: “Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?” Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.” – Lukáš 12:18-21
“Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? – Matouš 16:24-26

Pravé pokání přináší věrnost ve všech věcech, včetně placení desátků a obětí (darů).

Bůh nás nikdy nezklame. Mohou nastat takové situace, že nebudeme mít žádné peníze, ale Bůh se vždy postará, když budeme poslušní a důvěřovat mu.

Bůh nás už naučil spoustu nádherných lekcí důvěry, a to nejen pokud jde o desátky, ale také z hlediska obětí (darů). Někdy od nás požadoval prodat něco, co jsme cítili, že si nemůžeme dovolit ztratit, nebo udělat kroky víry a použít peníze, které jsme už neměli, na podporu a pokračování Jeho díla, ale pokaždé Bůh vylil požehnání v souladu s jeho sliby.

Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval (aby se měnil – BKR). Což by on řekl a neučinil, promluvil a nenaplnil to? – Numeri 23:19

Autor:

Prof. Dr. Walter Veith

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »