Úvod > Biblické lekce > Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

V minulé lekci jsme se učili, že jsme všichni hříšníci s potřebou Spasitele. Učili jsme se, že nebudeme nikdy schopni splnit vysoké nároky potřebné ke vstupu do nebe. Protože to není naší chybou, že se rodíme hříšníky, Bůh nás neponechal v zatracení, ale připravil pro nás speciální plán, jak bychom mohli dojít spasení.

 1. Jaké jsou následky hříchu?
 2. Jak víme, že jsme všichni hříšníci?
Poznámka: Ano, protože nakonec všichni umíráme! Zákon, že hřích vede ke smrti, je natolik zásadní, že ani Bůh ho kvůli nám nemůže změnit. Kdyby mohl přehlížet naše hříchy, jak by pak mohl očekávat, že v nebi bude pořádek a harmonie? A tak pro nás připravil záchranný plán a určil apoštola Pavla, aby nám to sdělil. Slovo evangelium znamená „dobrá zpráva“. A když blíže poznáte obsah evangelia, budete souhlasit, že se opravdu jedná o dobrou zprávu.
Poznámka: Při čtení Pavlových textů objevíte klíčovou myšlenku, která se prolíná všemi jeho dopisy. Tou myšlenkou je „v Kristu” nebo „v Kristu Ježíši”. Další podobné obraty jako „v něm”, „spolu s ním” „v Milovaném” nebo „v němž” atd. To vše je vyjádřením té samé myšlenky. Jestliže neporozumíme tomu, co Bible vyjadřuje užitím slov “v Kristu”, nebudeme nikdy schopni plně pochopit dobrou zprávu evangelia.
 1. Kdy pro nás Bůh připravil tento plán?
 2. Co tedy Bůh udělal? ;
Poznámka: Jelikož se smrt rozšířila mezi lidstvo, protože jsme všichni byli „v Adamovi”, Bůh započal plán, ve kterém můžeme být všichni spaseni „v Kristu”. Otec lidskou rasu spojil se svým Synem. Ale nejdřív se Kristus, aby se stal naším zastupitelem a zachráncem, musel stát člověkem. Bůh Otec spojil život svého Syna s naší lidskostí v Mariině lůně.
Poznámka: Proto byl Ježíš nazýván druhým nebo též posledním Adamem. Byl jediný způsob, jak nás může zastupovat a to tím, že vezme naše hříchy na sebe. A jako náš nový zástupce, trest, který jsme si zasloužili my, vzal na sebe, abychom my mohli přijmout to, co si zasloužil On. Jeho spravedlivé činy se staly našimi činy spravedlnosti. Jsme tak legálně vykoupeni!
 1. Čím se pro nás Kristus stal, aby zachránil lidstvo?
 2. Co se stane se všemi, kteří jsou „v Kristu”?
 3. Co se stalo všem lidem díky jedinému hříšnému činu a jaký to má následek pro nás?
 4. Co se stalo všem lidem díky jedinému spravedlivému činu a jaký to má následek pro nás?
Poznámka: Tak jako neposlušností Adama všichni umíráme, tak také všichni poslušností Krista jsou ospravedlněni. Svým dokonalým životem a smrtí naplnil všechny požadavky zákona jako náš zástupce. V Kristu má lidstvo novou historii, která kvalifikuje každého věřícího pro nebe. Mnoho lidí si myslí, že spasení je pouze odpuštění hříchů. Je to, jako by naše hříchy byly napsány na černé tabuli a tím, že Ježíš zemřel, vymazal všechny naše hříchy. Ale toto Bible neučí! Ano, naše minulost nebo hříchy jsou vymazány Ježíšovou obětí, avšak naše tabule nezůstává bez záznamu. Vše dobré, co kdy Kristus učinil je teď převedeno na nás a objeví se na naší tabuli. To je ta úžasná dobrá zpráva z evangelia. Ale všimněte si, prosím, že to, co Bůh Kristovou poslušností věnoval celému lidstvu jako dar, nemůže být naše, pokud ho nepřijmeme.
 1. Kdy jsme „v Kristu?“
Poznámka: Ve chvíli, kdy přijmete Krista jako svého Spasitele a důvěřujete, že vaše spasení závisí pouze na Něm, Bůh na vás bude pohlížet jako na přijaté v Ježíši. Je to, jako když obdržíte speciální narozeninový dárek od Boha při narození. Je na vás, kdy ho otevřete a získáte to, co vám dal.
 1. Jaké dvě možnosti nám nabízí tento Boží dar života?
  a)
  b)
Poznámka: Jestliže tento dar odmítnete, pak nikdy nezískáte věčný život, bez ohledu na to kolik dobrého jste toho v životě vykonali. Pakliže přijmete a budete důvěřovat Ježíši jako svému Spasiteli, tak věčný život, který vám Bůh v Kristu nabízí je zaručený.
 1. Jaké ujištění dává Pavel těm, kteří věří v Božího Syna?
Poznámka: Třebaže jsi hříšníkem, v Božích očích jsi teď považován za dokonalého a bez viny. Toto nám dává pokoj s Bohem a dovoluje nám to přestat se strachovat o naše spasení.
 1. Jestliže věříme v Ježíše, kým se staneme?
Poznámka: Na každého z nás, kdo věří v Ježíše Krista, pohlíží Bůh jako na své dítě. Jestliže věříte v Jeho jméno, už jste obdrželi věčný život. Dokonce i tehdy, když to necítíte, nebo si myslíte, že si to nezasloužíte. Když president Lincoln vydal Prohlášení o zrovnoprávnění, zákonem tak osvobodil všechny otroky. A přesto, ještě o deset let později, byli stále otroci, kteří pracovali dál na plantážích. Proč? Protože nevěřili té dobré zprávě a tak nebyli osvobozeni. Když Ježíš zemřel na kříži, dal nám všem nový život skrze sebe. Nicméně pokud tomu nevěříme, tak se to také pro nás nikdy nestane pravdou.
 1. Co nám to přinese, nasloucháme-li Božímu slovu a věříme v něj?
 2. Co se stane, když přijmeš dar Kristovy spravedlnosti?
 3. Jakou službu nám Bůh poskytuje?
Poznámka: Bůh nám všem dal svobodnou volbu. Můžeme se rozhodnout být nebo žít „v Adamovi“ nebo „v Kristu.” Neexistuje nic mezi. Nebyla to naše chyba, že jsme se narodili „v Adamovi,” ale je to naše chyba, nerozhodneme-li se být „v Kristu.”
 1. K čemu tě dnes Bůh naléhavě vyzývá?

Závěr: Není nic, co můžeme udělat, abychom si zasloužili spásu. Přichází k nám pouze jako dar od Boha. Bůh za nás zaplatil příliš vysokou cenu na to, abychom ignorovali jeho neuvěřitelnou oběť. Proč nepřijmout tento dar právě dnes?

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista.
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostíjste zachráněni – a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši,
když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.
Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením,
Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.
A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.
A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu.
V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy.
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá.
nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony,
Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.
Proto je li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.
A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo,

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »