Úvod > Biblické lekce > Lekce 22 – Znamení šelmy

Lekce 22 – Znamení šelmy

Během našeho studia Bible jsme mohli vidět stále trvající úsilí našeho nebeského Otce zachránit lidstvo od zcela jisté zkázy. Když v různých dobách svět zasáhly pohromy, Bůh poslal lidstvu výjimečná poselství varování a naléhavé žádosti, aby je zachránil před nebezpečím. Před zničením země potopou hlásal Noe Boží konečné varovné poselství po dobu 120 let. Nyní, před tím, než bude svět zničen ohněm, můžeme očekávat pro obyvatele země zvláštní prosebné a varovné poselství, které připraví lidi na tuto velkou katastrofu? Rozhodně ano!

V naší poslední lekci jsme se dozvěděli, že sobota je smlouva Boží stvořitelské a spásné moci a že bude zvláštní pečetí jeho lidu v protikladu se znamením šelmy. Také jsme se dozvěděli, že se objeví „nesvatá trojice“, která zavede znamení antikrista neboli znamení šelmy. Doposud jsme si řekli, že Satan je základem této trojice a že šelma (národ) ze Zjevení 13 je papežský Řím. Nyní se dozvíme, kdo, neboli co, dokončí tento ďábelský plán.

 1. Jak dlouho bylo poskytnuto šelmě (papežskému Římu) surově vládnout?
Poznámka: Římský císař Justinián zavedl nařízení, které dávalo papežství neomezenou moc nad všemi církvemi. Tento výnos nabyl platnost v 538 n.l., když tři oponující království byla „vytržena s kořeny“. Takto začalo období známé jako „doba temna“.
 1. Jak máme vyložit „data a časy“ v Bibli?
Poznámka: 42 měsíců bude 1260 dnů nebo let. Židovský rok se skládal z 12 měsíců a každý měsíc měl 30 dnů, neboli 360 dnů. Toto stejné časové období je zmíněné ve Zjevení 12,5-6.13-14. Roku se někdy říkalo „čas“, když král Nabukadnesar pobýval s polními šelmami „sedm časů“ nebo sedm let. Když připustíme, že 360 dnů je „čas“, 720 dnů neboli dvojité množství jsou „časy“ a 180 dnů je polovina času, sečtením vychází výsledek 42 měsíců nebo 1260 prorockých let. (Daniel 7,25) Bůh chce velmi zřetelně poukázat na to, kdo je ta moc šelmy, a proto dává stále znovu ta stejná časová vodítka.
 1. Co postihlo Řím na konci doby 42 měsíců od roku 538 n.l., když papež byl ustanoven králem a započal nejohavnější pronásledování všech, kteří oponovali Římské církvi?
Poznámka: V roce 1798 byl papež Napoleonovou armádou uvězněn a za 18 měsíců zemřel ve francouzské pevnosti ve Valencii. Proto ten, kdo posílal jiné do zajetí, byl sám zajat. Ale „smrtelné rány se měly uzdravit“ (Zjevení 13,3). V roce 1929 italská vláda uznala Vatikánské město za nezávislý stát. Moc papežského Římu byla znovu obnovena a sílila na politické scéně.
 1. Jakými skutky nám severní král naznačuje, že on je antikrist?
Poznámka k otázkám 4-6: Jako lidé nikdy Bibli plně nepochopíme, mnoho věcí se dozvíme až jednou přímo od Boha. Na text z 11. kapitoly knihy Daniel je vícero výkladů, protože jsme mu ještě plně neporozuměli. Zde narážíme na nejpravděpodobnější výklad tohoto proroctví o „králi severu“ (Král severu je v poslední době ztotožněn s postavou antikrista, jelikož jejich postoje a činy jsou stejné). Díky tomu, že se jedná o proroctví do doby naší i budoucí, tak všechny detaily z proroctví nám jasné být nemusí a v průběhu času se nám poznání může prohlubovat.
 1. Jaký je postoj antikrista (papežského Římu) k Boží svaté smlouvě (Sobotě)?
 2. Jak jedná tato moc šelmy s těmi, kdo opustí nebo znesvěcují Boží svatou smlouvu?
Poznámka: Antikrist zatvrzuje své srdce proti Boží svaté smlouvě a jedná proti ní. Římskokatolická církev přiznává, že změnila den uctívání ze soboty na neděli. Bible říká, že lid Boží této moci nepodlehne.
 1. Popiš stát šelmy, který viděl Jan vycházet ze země.
Poznámka: Tato šelma neboli národ vychází ze země, ne z moře jako ostatní. Proto musí vzniknout v relativně neobydlené oblasti. Přichází na scénu kolem doby (1798), kdy je papež zajat. Je to mladá šelma, která se liší od jiných zralejších šelem a označuje mladý stát. Jen jediná moc splňuje tyto parametry – Spojené státy americké. Odchované a živené na poušti Nového světa, sílily v pozdějších letech 18. století do světové velmoci.
 1. K čemu tato šelma nutí lidi?
 2. Co obdrží ti, kteří uctívají šelmu nebo její obraz?
Poznámka: Jestliže je Sobota Boží pečetí a jedná se o uctívání, pak znamením šelmy musí být neděle. To byl projev uskutečněn mocí šelmy proti Boží svaté smlouvě.
 1. Co se stane s těmi, kteří to nesplní?
Poznámka: Tento „obraz“ nebude plně vytvořen, dokud politická pravomoc nevynutí náboženské zákony ustanovující povinné uctívání neděle.
 1. Jaké je číslo šelmy, číslo člověka?
Poznámka: Který „člověk“ reprezentuje papežství? Není to nikdo jiný v úřadu než papež, který nese latinský titul „Vicarius Filii Dei“ (zástupce Syna Božího). Kdybychom se řídili starověkým zvykem, kdy měli lidé číslo a jméno, a sečetli římská čísla v tomto titulu:

Sečti ‘Vicarius’, V=5 + I=1 + C=100 + A a R=0 + I=1 + U(u a v jsou v latině stejné)=5 + S=0 je 112.

Připočti k tomu ‘Filii’, F=0 + I=1 + L=50 + I=1 + I=1 je 53.

Sečti ‘Dei’, D=500 + E=0 + I=1 je 501.

Nyní sečti tyto tři, 112 + 53 + 501 = 666.

 1. Jaké významné poselství dává Bůh lidem v těchto posledních dnech?
 2. Jaké je zvláštní poselství prvního anděla?
Poznámka: Bůh prohlašuje, že než přijde konec, evangelium musí jít do celého světa (viz Matouš 24,14). Boží Duch svatý bude vylit jedinečným způsobem, takže země bude osvětlena Jeho slávou.
 1. Které přikázání obzvlášť poukazuje na Boha jako na Stvořitele?
 2. Kdo je Babylon?
Poznámka: Babylon je symbolizován jako „ona” nebo žena. Z tohoto důvodu Babylon odkazuje na církev, zvláště protože se tam konaly bohoslužby a svatby. Termín „Babylon” je odvozen od slova Babel a znázorňuje duchovní zmatek. Je to užito v Bibli k označení různých forem falešných náboženství. Ve Zjevení 17 je Babylon symbolizován ženou. Tato postava je v Bibli použita jako symbol církve. Cnostná žena reprezentuje čistou církev a žena smilnice znázorňuje falešnou církev. Vzhledem k tomu, že tato žena v šarlatu sedí na šelmě, svědčí o falešné církvi sjednocené se státem nebo mocí. Tato převládající náboženská mocnost zavedla falešný systém uctívání, jenž není založen na Božím čistém evangeliu a byla I zodpovědná za krev mnoha mučedníků. To je papežský Řím.
 1. Jaké je poselství druhého anděla?
Poznámka: Jelikož poselství druhého anděla následuje po prvním, jeví se, že poselství čistého evangelia, které poukazuje na Boha, jako na Stvořitele vyústí v pád Babylona.
 1. Co má udělat Boží lid v Babylonu (falešných církvích)?
 2. Před čím Bůh varuje ve třetím andělském poselství?
 3. Jak jsou naproti tomu vylíčeni ti svatí v následujícím verši?
Poznámka: Na rozdíl od těch, kteří obdrží znamení šelmy, Boží lid zůstane věrný Jeho přikázáním, včetně Svaté soboty.

Závěr: Podle nejpřekvapivějšího proroctví, jaké kdy Bible předpověděla, spojí se církev a stát pod satanovu korouhev. Jakmile počet neštěstí a katastrof bude stále stoupat, je možné vidět, jak svět bude reagovat na opětovný návrat k Bohu a s tím souvisí vydání příkazu naprostého uctívání neděle – znamení šelmy.

Avšak Bůh nezpůsobí konec světa, aniž by nejdříve všem neposkytl poznání svých poselství zároveň s možností záchrany. S tímto vědomím se ze Soboty stává mnohem více, než jakýkoliv jiný možný den k uctívání Boha. Symbolizuje věrnost Bohu nebo Satanu.

Šelma z moře
1 Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3 A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; 4 poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: “Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?”
5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. 6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. 7 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; 8 budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. 9 Máli kdo uši, slyš. 10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.
6 Až tyto dny dovršíš, ulehneš podruhé, a to na pravý bok, a poneseš zvrácenost domu judského čtyřicet dnů: Jeden den za každý rok; vložil jsem ji na tebe.
10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.
36 Ten král si bude dělat, co se mu zlíbí, pozvedne se a vyvýší nad každé božstvo. I proti Bohu bohů bude říkat mimořádné věci a prosadí se, dokud neskončí rozhořčení, neboť rozhodnutí se uskuteční.
28 On se vrátí do své země s velkým majetkem a jeho srdce bude jednat i proti svaté smlouvě. Pak se vrátí do své země.
30 Setkají se s ním totiž kitejské lodě. Dá se odradit a vrátí se, ale bude rozhněván a bude jednat proti svaté smlouvě. Vrátí se tedy a zaměří na ty, kdo opouštějí svatou smlouvu. 31 Tehdy z něho povstanou síly a znesvětí svatyni — pevnost. Odstraní také soustavnou bohoslužbu a dají tam tu pustošící ohavnost. 32 A ty, kdo kazí smlouvu, on poskvrní úlisností, ale lid, který zná svého Boha, projeví sílu a bude jednat.
Šelma ze země
11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena.
15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.
18 Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.
Zvěsti tří andělů
6 Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu.
7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.”
8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”
9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”
12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Zvěsti tří andělů
6 Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu.
7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.”
8 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, 11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
Pád Babylona
1 Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Zvolal mocným hlasem: “Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka; 3 neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.”
4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: “Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5 Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.
23 nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. 24 V něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi.”
8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”
4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: “Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5 Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.
9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”
12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »