Úvod > Biblické lekce > Lekce 18 – Boží zákon lásky

Lekce 18 – Boží zákon lásky

Bylo zveřejněno, že jen ve Spojených státech amerických existuje více než 3500 zákonů a Bůh vměstnal své zákony do desíti. Morální struktura (uspořádání) naši společnosti se rychle rozpadá stejně jako etická situace a politická korektnost se řítí do popředí. Odstranili jsme modlitbu ze škol a divíme se, proč dětí střílejí další děti. Odstranili jsme Krista z Vánoc a jsme překvapeni, že chamtivost a materialismus stoupá. A také jsme odstranili Boží zákon z naší společnosti a divíme se, proč se naše kultura chaoticky rozpadá před rozmachem sexuální perverze a násilí. V této lekci si objasníme Boží zákon, a jak souvisí s námi jako odevzdanými křesťany.

 1. Kdo napsal deset přikázání?
 2. Co je zaslíbeno těm, kteří následují Boží přikázání?
 3. Jaký byl konečný úsudek krále Šalamouna, nejmoudřejšího krále, který kdy žil?
Poznámka: „Bát se“ Boha znamená mít Ho v úctě. Jeden ze způsobů, kterým Mu prokazujeme úctu, je poslouchat Ho.
 1. Jak Bůh popisuje krále Davida?
 2. Jaký byl Davidův postoj k Božímu zákonu?
Poznámka: David miloval Boha a poslouchal Jeho zákon. A Bůh ho na oplátku nazval „muž podle mého srdce“. Poslušnost je pro Boha důležitá.
 1. Co řekl Pavel o Božím zákoně?
 2. Přišel Ježíš na tuto zem, aby zrušil zákon?
 3. Jaký byl Jeho postoj ktěm, kteří porušovali Jeho zákon a učili ostatní dělat to stejné?
 4. Co řekl Ježíš o těch, kteří poslouchají Boží slovo?
 5. Co podle Ježíše máme dělat, jestli Ho milujeme? ;
Poznámka: Zákon není metoda pro spasení, spíše je to úroveň pro křesťanské chování. Zákon ukazuje, jaký je charakter našeho Boha.
 1. Jaká je reakce hříšné mysli na Boží zákon?
 2. Jak tedy můžeme poslouchat Boží zákon?
Poznámka: Jestliže Boží Duch žije v našich srdcích, pak důkaz vychází z našeho vlastního chování. Odezvou vděčného srdce je každodenní odevzdání se. Když to nastane, přirozeným následkem bude poslušnost Kristu. Pak jsme schopni „nechat svítit naše světlo“ jako svědka Boží moci měnit životy.
 1. Jaká bude naše reakce na Boží zákon, když dovolíme Jeho Duchu, aby nás vedl (řídil)?
 2. Jak Ježíš shrnul Zákon a Proroky?
Poznámka: První čtyři přikázání ukazují na naši nejvyšší lásku k Bohu. Posledních šest přikázání ukazuje na lásku k našemu bližnímu. Pokud kterékoli z nich je zanedbáno, projevujeme naši neúctu k Bohu nebo k bližnímu.
 1. Jak se projevuje láska k Bohu?
 2. Co je zřejmé u těch, kteří říkají, že milují Boha a neposlouchají?
 3. Jak je popsán Boží lid v posledních dnech? ;
 4. Pověřil Ježíš své následovníky, aby učili lidi poslouchat všechno, co nám přikázal?

Závěr: Dílem Ducha svatého v našich životech je vždy působit, abychom se víc a více podobali povaze Pána Ježíše. Když Duch svatý žije v nás, Jeho život nás proměňuje a dává nám nové touhy a přání.

Pokud deset přikázání ztělesňuje pravý charakter Boha, pak se to projeví v našich životech. Ve skutečnosti, na Boží zákon můžeme nahlížet jako na deset zaslíbení. S Božím Duchem v sobě, nebudeš chtít mít jiné bohy anebo ublížit svému bližnímu. Boží láska bude pracovat a protékat skrze tebe.

18 Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem.
1 Haleluja! Blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina! Má velké zalíbení v jeho příkazech. 2 Jeho potomci budou mocnými v zemi — pokolení přímých bude požehnané. 3 V jeho domě je majetek a bohatství a jeho spravedlnost trvá navždy.
13 Slovo na závěr všeho, co bylo řečeno: Boha se boj a jeho příkazy zachovávej, protože toto se týká každého člověka. 14 Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým.
21 Pak žádali o krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, muže z kmene Benjamínova, na čtyřicet let. 22 A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: “Nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli.”
166 Vyhlížím tvou spásu, Hospodine, a plním tvé příkazy. 167 Má duše zachovává tvá svědectví; velmi je miluji. 168 Zachovávám tvá přikázání a tvá svědectví, neboť všechny mé cesty jsou před tebou.
12 A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
17 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18 Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.
28 Ale on řekl: “Spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.”
15 “Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. 21 Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.” 23 Ježíš mu odpověděl: “Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24 Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.”
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.”
7 Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
25 Pokropím vás čistou vodou a budete čistí; očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. 26 Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. 27 Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.
20 Mou duši stravuje touha po tvých nařízeních za každého času.
37 On mu řekl: “”Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.” 38 To je největší a první přikázání. 39 Druhé je mu podobné: “Miluj svého bližního jako sebe samého.” 40 Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.”
3 To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká,
3 A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4 Kdo říká: “Znám ho,” a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5 Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm.
17 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.
12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »