Úvod > Biblické lekce > Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

V minulé lekci jsme se dozvěděli, že nám Bůh nabízí pokoj skrze Ježíše Krista. Ale jak přesně to funguje? Proč za nás musel Ježíš zemřít? A jaký to mělo význam pro celé lidstvo? Těmito a ještě dalšími otázkami se budeme zabývat v této a několika dalších lekcích.

 1. Kdo stvořil člověka a za jakým účelem?
 2. Co udělal Bůh poté, co zformoval člověka z prachu země?
Poznámka:
Slovo „život“, je v původní hebrejské Bibli v množném čísle. Bůh vdechl do člověka „Dech životů”. To proto, že Bůh v jediném muži vytvořil všechny lidi. Ten muž se jmenoval Adam, což znamená lidstvo. Podle Bible, je celé lidstvo vzájemně propojeno. A je považováno za jeden celek. Lidská rasa, ke které patříme je znásobením jediného Adamova života. (přečti si: Skutky 17,26)
 1. Co bylo Adamovi zapovězeno jíst poté, co ho Bůh spolu s jeho ženou uvedl do zahrady v Edenu?
Poznámka:
Bůh dal Adamovi a Evě svobodnou vůli. Tento strom byl symbolem svobody, kterou jim Bůh dal. Mohli se od něj kdykoli oddělit. A okamžik, kdy se odloučili od Boha – Zdroje veškerého života, byl pro něho velmi smutný. Od té chvíle již poznali utrpení, bolest, zkázu a smrt, která pro ně už byla nevyhnutelnou.
 1. Když bylo veškeré lidstvo stvořeno v Adamovi, kolik lidí bylo ovlivněno Adamovým hříchem?
Poznámka:
Tím, že Adam zhřešil, se vlastně odtrhl od Boha. A když tak učinil, jeho charakter se změnil a stal se “zkaženým”. Tato změna zasáhla i náš charakter.
 1. Jako výsledek tohoto pádu, kolik z nás je poctivých, či dobrých v Božích očích? ; ;
 2. Kolik bylo obviněných či odsouzených před Božím soudem v důsledku Adamova hříchu?
 3. Kolik jich zhřešilo a kdo je naší jedinou nadějí?
 4. Co o sobě říká David a co je současně pravdou i o každém z nás?
Poznámka:
Hřích nás pronásleduje již od narození. Je to něco, s čím se rodíme v důsledku Adamova selhání. Proto nemůžeme udělat nic, abychom před tím unikli. Přestože to není naší chybou a Bůh nás z toho také ani neviní, rodíme se hříšnými.
 1. S jakými předpoklady se rodíme?
Poznámka:
Rodíme se odloučeni od Boha. Ale přestože jsme hříšníky od kolébky, Bůh nám dal možnost, jak se toho zbavit prostřednictvím evangelia Ježíše Krista.
 1. V jakých situacích se ocitáme jako hříšníci?
Poznámka:
Z vlastní přirozenosti jsme sobečtí. Nemůžeme si pomoci. Například řekněme, že budu každý týden sekat trávu před domem své sousedky. Každý si bude myslet, že jsem dobrý člověk, ale Bůh nahlíží do našich srdcí. Mohl bych to dělat hned z několika důvodů. Mohl bych to dělat, abych sklidil od ostatních pochvalu. Mohl bych to dělat, protože od ní budu něco potřebovat a mohu si tak vytvořit lepší výchozí pozici před tím, než ji o to požádám. Můžu být ve špatné rodinné situaci a potřebuji někde získat sympatie. Mohu to dokonce dělat proto, že má hodně peněz a možná brzy zemře. Často si neuvědomujeme, proč co děláme. Je to ukryto hluboko v našich srdcích a podvědomí.
 1. Proč nemůžeme důvěřovat svému vlastnímu srdci?
Poznámka:
Protože nám naše srdce lžou, nalháváme sami sobě, že jsme dobří, že si můžeme zasloužit spásu za naše dobré skutky. Dobrý příklad, jak se dát oklamat vlastním hříšným srdcem je Petr. Petr slíbil Ježíši, že by raději zemřel, než by ho zradil, a opravdu si to o sobě myslel. Byl velmi upřímný. Ale když to měl dokázat, zapřel svého Pána hned třikrát. (viz. Mk 14,27-31)
 1. Co říká Ježíš, při pohledu na to, jak my hodnotíme sami sebe?
Poznámka:
Problémem většiny z nás je, že si neuvědomujeme, jak hříšní vlastně jsme. Nemáme pochopení naší skutečné situace. Problém je, že se často srovnáváme s ostatními a tvrdíme, že jsme lepší než oni. Vezměme si, že 3 lukostřelci by chtěli zasáhnout slunce. První by vystřelil šíp do výšky 25 metrů, druhý pouze 3 metry a konečně ten třetí by dosáhl výšky 45 metrů. Mohli bychom říci, že ten třetí byl opravdovým vítězem – ale ve skutečnosti – cílem bylo přeci slunce! Je opravdu tak důležité, jak vysoko se naše šípy dostanou? Všichni jsme velice malincí před nejvyššími Božími standardy.
 1. Jaká jediná věc nás může skutečně osvobodit od našich hříchů?
 2. Když spácháme hřích přesto, že jsme si to vůbec nepřáli, co se tím ukáže?
Poznámka:
Nejsme hříšní, protože jsme se dopustili hříchu. Hřešíme proto, že máme hříšnou přirozenost. Takovými jsme. Jabloň plodí jablka, protože je jabloní. Dopouštíme se hříchů, protože jsme hříšní. Vychází to z naší přirozenosti, se kterou jsme se všichni narodili. Jen Bůh nám s tím může pomoci.
 1. U koho jediného máme hledat vysvobození z otroctví hříchů?
 2. Proč přišel Ježíš na tento svět?
 3. Co říká Bible těm, kteří tvrdí, že jsou bez hříchu?
 4. Z čeho obviňujeme Boha, když říkáme, že jsme nezhřešili?
Poznámka:
Jediným důvodem proč nám Boží slovo říká, že jsme hříšníci, je ten, aby nám ukázalo naši potřebu Spasitele. Jednoho dne, až uznáme naši hříšnost, se evangelium stane tou největší novinou, kterou jsme kdy slyšeli.
 1. Které dvě věci pro nás Bůh udělá, vyznáme-li mu své hříchy?
 2. a.
  b.

Závěr: Bůh se nesnaží udržet co nejvíce lidí mimo nebe. Ale naopak, díky své nesmírné lásce dělá vše pro to, aby každému z nás bylo umožněno se tam dostat. Jeho řešením problému hříšnosti lidí byla Ježíšova smrt na kříži. V následující lekci se blíže seznámíme s tím, k čemu vlastně během této události došlo. Proč musel zemřít? Co udělal pro tento svět, o čem nevíme a jak osobně to ovlivňuje každého z nás?

I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.
Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.
A Hospodin Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.
Proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili.
Co tedy? Máme (před pohany) výhodu? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu, jak je napsáno: “Není spravedlivého, není ani jednoho, není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Vždyť na zemi není spravedlivý člověk, který by konal dobro a nehřešil.
Není, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by se vyburcoval, aby se držel tebe; neboť jsi před námi skryl svou tvář a vydal jsi nás do moci naší zvrácenosti.
Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět,
všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.
Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu.
Kdepak! Jednáte v zemi podle svého zvráceného srdce; činíte cestu násilí svých rukou.
My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu, a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.
Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?
Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý.
Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.
Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.
Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první,
On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Řeknemeli, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.
Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »