Úvod > Biblické lekce > Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Utrpení! Všude kolem nás je spousta násilí a zneužívání, rozvodů a válek, přírodních katastrof a nemocí. A zmatené miliony chtějí vědět proč. Vzdycháme nad ničivými důsledky tornád a kolem pohozenými mrtvými těly. Procházíme chodbami nemocnice a vidíme tváře plné strachu a bídy. Plakali jsme nad drahými, které jsme ztratili. Vyžaduje to silné srdce, aby nezvolalo: „Jestliže je Bůh Bohem lásky, proč je tady tolik utrpení? Proč neudělá něco, aby to zastavil? Zas a znovu, Jeho Slovo obsahuje odpověď.

 1. O kom Ježíš řekl, že je zodpovědný za nemoc ženy?
 2. Kdo dal Pavlovi jeho „trn v těle“?
 3. Z jakých dvou důvodů nemohl být Pavlův problém odstraněn?
 4. Přicházely na Galilejské pohromy, protože byli větší hříšníci než ostatní?
 5. Narodil se slepý muž slepý kvůli hříchům, které spáchal on nebo jeho rodiče?
„Židé všeobecně věřili, že hřích je trestán v tomto životě. Každou ránu pokládali za odplatu za nějakou nepravost, které se dopustil buď sám postižený, nebo jeho rodiče. Je pravda, že všechno utrpení je následek přestoupení Božího zákona, avšak tato pravda byla převrácena. Satan, původce hříchu a všech jeho následků, svedl lidi k tomu, že v nemoci a ve smrti viděli něco, co pochází od Boha jako trest Bohem svévolně udělený za spáchaný hřích. Jestliže byl proto někdo postižen velkým utrpením nebo neštěstím, byl nadto pokládán ještě za velkého hříšníka.“ -Touha věků str. 471, orig.
Poznámka: To byl hlavní důvod, proč Ježíš tak moc uzdravoval. Chtěl rozptýlit tento omyl a ukázat milosrdenství a slitování Boží ke všem trpícím lidem. Satan způsobuje utrpení, ale Bůh ho z milostí může dopustit nebo zamítnout.
 1. Co Bůh zaslíbil udělat Adamovi a Evě?

„Položím mezi tebe (had) a ženu. On (semeno ženy) rozdrtí tvou , a ty jemu rozdrtíš jeho .“

 1. Na koho se vztahoval výraz „její semeno“?
Poznámka: Kvůli slibu, který Bůh učinil, existuje odvěký spor mezi Satanem (knížetem tohoto světa) a těmi, kteří následují Krista. Skutečný střet nabral na intenzitě, když byl Kristus zobrazen jako ten, kdo rozdrtí hlavu hada (zničení Satana) a Satan rozdrtí Kristovu patu (způsobí utrpení). Byl to Boží plán přijít a obětovat se jako oběť za nás všechny. Někteří se táží, proč Bůh nezničil Satana, jakmile se vzbouřil. Neexistoval způsob, jak vysvětlit vesmíru hřích, který nikdy nepoznal a Bůh nechtěl a nemohl mít království, ve kterém by Mu jeho poddaní sloužili ze strachu místo z lásky. Takže neměl jinou možnost. Plán vzpoury musí růst, dokud všichni neuvidí plody, které zplodil.
 1. Které slovo nejvýstižněji popisuje Boží charakter?
Poznámka: Kdykoliv Bible hovoří o Boží lásce, používá výhradně řecké slovo „agape“. Toto slovo je použito pro vyjádření hlubší lásky, než kterou my lidé dokážeme sami vlastnit. Další slova lásky znamenají bratrskou lásku nebo romantickou lásku (Phileos a Eros). Kdykoliv se pokoušíme označit Boží lásku k nám jako druh lidské lásky, pokřivuje to evangelium Krista. Jeho láska je mnohem hlubší a širší než ta naše.
 1. Jakou pomoc Bůh nabízí svým následovníkům?
 2. Jaký je výsledek zkoušek v našich životech, pokud jsme Božími dětmi?
 3. Jaký je vytoužený výsledek Boží kázně v našich životech?
 4. Jak se Bůh staví k našemu utrpení? ;
 5. Jaké ujištění pomůže naší víře, abychom zůstali silní?

Závěr: Bůh nejen klade omezení, které Satan nemůže překročit a zaslibuje nám z nebe sílu
a pomoc, ale také nás ujišťuje, že naše utrpení nakonec obrátí v maximální dobro. Možná nerozumíme, jak je to možné, ale pak tomu porozumíme. Dokonce v tomto životě často nemusíme vidět Boží ruku v našich zkouškách. Božím záměrem je rozvinout náš charakter a často se učíme lekcím v nepříznivých okolnostech. Jsi Božím mistrovským dílem. On má s Tebou záměr a cíl a používá celý tvůj život, aby to vykonal. Jedině skrze Krista Tě Bůh může učinit takového, jakého tě chce mít.

10 V sobotu učil v jedné synagoze. 11 A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: “Ženo, jsi zproštěna své nemoci” … 16 Tato však, dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan, hle, na osmnáct let, neměla být rozvázána z toho pouta v den sobotní?”
7 A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. 8 Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, 9 ale on mi řekl: “Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.” Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 10 Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.
1 Právě v tu dobu byli přítomni někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát smísil s jejich oběťmi. 2 On jim na to řekl: “Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? 3 Ne, pravím vám, ale nebudeteli činit pokání, všichni podobně zahynete.
1 Cestou uviděl člověka slepého od narození. 2 Jeho učedníci se ho zeptali: “Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?” 3 Ježíš odpověděl: “Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.
15 A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její; ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
16 Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká: “a potomkům”, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho: “a tvému potomku,” a tím potomkem je Kristus.
Bůh je láska
8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
13 Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.
28 Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.
Boží výchova
7 Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? 8 Jsteli však bez výchovy, jíž se stali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové. 9 Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddáni Otci duchů, abychom žili? 10 Vždyť oni vskutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. 11 Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.
Soud nad národy
31 “Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; 32 a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33 Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. 34 Potom řekne Král těm po své pravici: “Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. 35 Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, 36 byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.” 37 Tehdy mu spravedliví odpovědí: “Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? 38 Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? 39 Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?” 40 Král jim odpoví: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.””
41 “Potom řekne i těm po levici: “Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! 42 Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, 43 byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.” 44 Tu mu odpovědí i oni: “Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?” 45 Pak jim odpoví: “Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.”
Saulovo obrácení
1 Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. Přišel k veleknězi 2 a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. 3 I stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. 4 Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: “Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?” 5 Řekl: “Kdo jsi, Pane?” On odpověděl: “Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Co nás odloučí od Boží lásky?
35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39 ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »