Úvod > Biblické lekce > Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Pro Boha, stejně jako pro nás, je důležité, jak zacházíme s penězi. V knize Přísloví se pojednává o penězích více, než o jiných tématech. Můžou být v našich životech požehnáním nebo léčkou. Je to náš postoj k penězům, který určuje, jak je v tomto životě použijeme.

 1. Komu patří země, my a naše majetky?
 2. Kdo nám dává schopnost získat majetek? ;
 3. Před čím Bůh varuje ohledně našeho postoje k penězům? ; ; ;
Poznámka: Všechen náš majetek a peníze patří Bohu a je to On, kdo nám je dává. Chce, abychom důvěřovali Jemu, že se o naše potřeby postará, a ne sami sobě.
 1. Mohou se pro nás peníze stát osidlem, kterým jsme pokoušeni? Jakým způsobem?
Poznámka: Je jednoduché být polapen do pasti honby za penězi na úkor všeho ostatního v našem životě. Mnoho lidí žije, jakoby peníze byly tou nejdůležitější záležitosti na světě. Až nakonec je všechno ostatní vytlačeno, obzvlášť naše víra a důvěra v Boha. Na tuto záležitost si musíme dávat pozor.
 1. Jak Bůh tento problém s námi řeší?
 2. Jaký by měl být náš postoj k penězům ve vztahu s ostatními? ;
Poznámka: Svět diktuje, aby si člověk ponechal majetek tak dlouho, jak je to jen možné, ale Bůh žehná těm, kteří dobrovolně věnují své prostředky, čas a energii. Když dáváme, Bůh nás více zásobuje, abychom mohli více dát. A navíc, darování nám pomáhá získat správný pohled na naše vlastnictví. Uvědomujeme si, že nám na začátku majetek nikdy nepatřili, ale Bůh nám ho dal, abychom pomáhali jiným.
 1. Máme si dát stranou zásoby pro budoucnost?
 2. A zaručit se za někoho jiného? ;
 3. Máme půjčovat, když nás o to ostatní požádají? ;
Poznámka: Peníze, které se rozhodneme dát jiným, bychom měli vnímat jako dar, ne jako půjčku. Proto bychom se měli ujistit, zda si můžeme dovolit dát takový dar v případě, že nebude vrácen.
 1. Jaký by měl být náš postoj k penězům ve vztahu k Bohu? ;
Poznámka: „Prvotiny“ odkazují na zvyk věnovat pro Boží užívání první a nejlepší část úrody. (5. Moj 26,9-11) Mnoho lidí dává Bohu své zbytky. Potřebujeme dát Bohu první část našeho příjmu. To je známkou toho, že Bůh má první místo v našich životech, ne majetek, a že naše zdroje patří Jemu a jsme pouhými správci Božích prostředků. Dávání prvního Bohu nám pomáhá překonávat chamtivost a správně zacházet s Božími zdroji. Jsme také přístupni obdržet zvláštní Boží požehnání.
 1. Kolik Bůh považuje za „prvotiny“?
 2. Co slibuje Bůh, když mu odevzdáme desátky?
Poznámka: Lidé v době Malachiáše ignorovali Boží příkaz dát z jejich příjmu desátek do Jeho chrámu. Možná se báli ztráty toho, pro co tak těžce pracovali, aby to získali. Ale v tomto špatně Boha odhadli. „Dej a bude Ti dáno“ říká v Lukáši 6,38. Když dáváme, musíme si pamatovat, že požehnání Božích zaslíbení nejsou vždy materiální, ale On vždy dodržuje své slovo.
 1. Pro jaký účel byly používány desátky v době starověkého Izraele?
Poznámka: Když Jozue vedl Izraelity do Zaslíbené země, každý rod obdržel jako dědictví část pozemku. Jedinou výjimkou bylo pokolení Levitů. Jako kněží měli strávit všechen svůj čas ve službě Bohu. Nedostali žádnou zemi, aby ji obdělávali, jen města, aby v nich žili. Ostatních jedenáct pokolení dávalo desátky ze svých příjmů, aby podpořili Levity v Božím díle.
 1. Jak mají být podle Bible dnes zaopatřeni duchovní?
Poznámka: Když dáváme své desátky, zaopatřujeme duchovní, aby Kristovo evangelium mohlo jít vpřed. Tímto v našich životech uctíváme Boha a Jeho dílo.
 1. Co jedinečného Bůh zaslibuje Tobě a Tvé rodině?

Závěr: Peníze NEJSOU kořenem všeho zla, je to LÁSKA k penězům, která je zlá. Peníze jsou nutným zbožím, které všichni k životu potřebujeme. Bůh nám žehná s penězi, abychom mohli být průduchy požehnání pro druhé. A když prostředky tečou dobrovolně z našich srdcí, stejně tak budou vtékat k nám a skrze nás Boží požehnání.

Hospodinu patří země a vše, co je na ní
1 Davidův žalm. Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé. 2 Vždyť on ji založil na vodách, upevnil ji na vodních proudech.
18 Pamatuj tehdy na Hospodina, svého Boha, že on ti dává moc získat majetek, aby naplnil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům, jak je tomu dnes.
12 Bohatství i sláva jsou od tebe, ty vládneš nade vším, ve tvé ruce je síla a udatnost, ve tvé ruce je učinit velkým a posílit každého.
28 Ten, kdo doufá ve své bohatství, padne, ale spravedliví se budou zelenat jako listí.
16 Bůh jistě vykoupí mou duši z moci podsvětí — vždyť mě přijme! Sela. 17 Neboj se, když někdo bohatne, když rozmnožuje slávu svého domu — 18 vždyť při své smrti si nevezme nic, jeho sláva za ním nesestoupí. 19 Ačkoliv za svého života své duši dobrořečil — a když se ti daří dobře, tak tě chválí — 20 přijde k pokolení svých otců, kteří již nikdy neuvidí světlo.
Chamtivost je bláznovstvím
15 Řekl jim: “Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.” 16 Řekl jim podobenství: “Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. 17 A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: “Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil.” 18 Pak řekl: “Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19 A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.” 20 Bůh mu však řekl: “Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?” 21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.”
17 Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku; 18 ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní, 19 a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života.
6 Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. 7 Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. 8 Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. 9 Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a záhuby. 10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.
Nepečujte, hledejte Jeho království!
22 Řekl svým učedníkům: “Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23 Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24 Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! 25 Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket? 26 Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? 27 Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. 28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. 29 Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. 30 Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. 31 Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32 Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33 Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.”
25 Štědrý člověk bude prospívat, ten, kdo napájí, také sám bude napojen.
38 Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.”
20 V příbytku moudrého je vzácný poklad a olej, avšak hloupý člověk ho pohltí.
18 Člověk, kterému chybí rozum, se zavazuje rukoudáním a zaručuje se za svého bližního.
26 Nebuď mezi těmi, kdo se zavazují rukoudáním, kdo se zaručují za dluhy. 27 Když nemáš čím zaplatit, proč by měl někdo vzít tvou postel pod tebou?
34 A půjčíteli těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 35 Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým.
7 Když by byl u tebe nuzný — někdo ze tvých bratrů, v některé ze tvých bran ve tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, — nezatvrzuj své srdce a nezavírej svou ruku před svým nuzným bratrem, 8 ale jistě pro něj otevři svou ruku a rozhodně mu půjč podle míry jeho nouze, to, v čem má nedostatek. 9 Měj se na pozoru, aby ve tvém srdci nebylo něco ničemného, když by sis říkal: Blíží se rok sedmý, rok prominutí dluhu a abys nebyl lakomý vůči svému nuznému bratrovi a nic bys mu nedal. Volal by proti tobě k Hospodinu a dopadl by na tebe trest za hřích. 10 Dej mu rád a tvé srdce ať není zlé, když mu budeš dávat, protože kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná při všem tvém díle a při všem podnikání tvých rukou. 11 Nuzný totiž nevymizí ze země. Proto ti přikazuji: Jistě otvírej svou ruku pro svého bratra, pro chudého a nuzného ve své zemi.
8 Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar a vstupte na jeho nádvoří!
9 Cti Hospodina svým majetkem a prvotinami ze vší své úrody. 10 Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem.
Desátky
22 Jistě dávej desátek ze vší úrody svého semena, to, co přináší pole, rok co rok. 23 Na místě, které on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, jez před Hospodinem, svým Bohem, desátek ze svého obilí, z nového vína a oleje a z prvorozených svého skotu a bravu, aby ses naučil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.
Neokrádejte Boha!
6 Neboť já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi. 7 Ode dnů svých otců jste se odvrátili od mých ustanovení a nezachovávali jste je. Vraťte se ke mně a vrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: Jak se máme navrátit? 8 Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. 9 Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. 10 Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek.
Desátek Lévijců
21 Hle, synům Léviho jsem dal do dědictví celý desátek v Izraeli jako náhradu za jejich službu, kterou vykonávají, službu při stanu setkávání. 22 Synové Izraele se již nepřiblíží ke stanu setkávání, aby nenesli trest za hřích a nezemřeli. 23 Lévijci budou vykonávat službu při stanu setkávání, oni ponesou jejich vinu. To je věčné ustanovení po všechny vaše generace. Proto neobdrží dědictví uprostřed synů Izraele. 24 Protože desátek synů Izraele, který budou přinášet Hospodinu jako dar pozdvihování, jsem dal Lévijcům do dědictví, proto jsem o nich řekl: Uprostřed synů Izraele neobdrží dědictví.
25 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 26 Promluv k Lévijcům a řekni jim: Když přijmete od synů Izraele desátek, který jsem vám od nich dal jako váš dědičný podíl, přineste z něj Hospodinův dar pozdvihování, desátek z desátku. 27 Váš dar pozdvihování vám bude počítán jako obilí z humna a jako plný výnos z lisu.
13 Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? 14 Tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili.
19 Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »