Úvod > Biblické lekce > Lekce 07 – Obrácení a pokání

Lekce 07 – Obrácení a pokání

Když si uvědomíme naši hříšnost a naši bezmocnost, se kterou se snažíme s tím něco udělat, nezbývá nám nic než jediná věc. A to vzdát tento boj a přenechat ho Bohu! Podaří-li se mu nás dovést až k tomuto bodu, můžeme to považovat za zázrak obrácení. Ale co pokání? Neměli bychom se nejdříve kát předtím, než přistoupíme k Bohu? Nepřichází nejdříve pokání a až poté obrácení? V této lekci se budeme zabývat tím, co Bible říká o obrácení a pokání.

 1. Jak důležitá je zkušenost obrácení?
 2. Kde se bere ta síla, díky níž je možné dosáhnout znovuzrození?
 3. Kdo je prostředníkem znovuzrození? ;
Poznámka: Obrácení je nadpřirozené dílo Ducha svatého. Je to změna postoje k Bohu. Na místo útěku od Boha zde dochází k obrácení směrem k němu.
 1. Rozumí lidé přirozeně duchovním věcem? ;
 2. Co se musí stát, abychom porozuměli?
Poznámka: Tato proměna vytváří novou a hlubší kapacitu pro poznávání Boha. Duch svatý obnovuje vaši mysl a tím vytváří nové chápání a zájmy, které tam předtím nebyly. Začínáte tak prožívat novou touhu a tou je touha po bližším poznání Boha.
 1. Vede nás nové srdce ke změně života?
Poznámka: Proměna je též nazývána novým zrozením. Je to počátek našeho duchovního života. Stejně tak, jako si nemůžete vybrat den, kdy přijdete na svět, nemůžete si vybrat ani den svého duchovního zrození. Není možné, aby k této proměně došlo z naší vlastní vůle, nebo z vůle někoho jiného. Je to pouze a jen na Bohu. Můžete se podělit o Krista s ostatními, ale je to na Duchu svatém, aby změnil náš postoj k Bohu.
 1. Jaký slib učinil Bůh o díle, které v nás započal?
 2. Je pokání nezbytné pro naše vykoupení? ;
 3. Jací lidé pociťují potřebu pokání?
 4. Existuje skutečný a falešný pocit zármutku z hříchu?
Poznámka: Opravdový zármutek z hříchu v sobě zahrnuje odvrácení se od toho hříchu. Na druhé straně zármutek falešný je spíše lítostí nad jeho následky. Zloděj nelituje toho, že kradl, ale pouze toho, že byl chycen a teď sedí ve vězení.
 1. Kde se taková pravá lítost bere?
Poznámka: Proměna je též nazývána novým zrozením. Je to počátek našeho duchovního života. Stejně tak, jako si nemůžete vybrat den, kdy přijdete na svět, nemůžete si vybrat ani den svého duchovního zrození. Není možné, aby k této proměně došlo z naší vlastní vůle, nebo z vůle někoho jiného. Je to pouze a jen na Bohu. Můžete se podělit o Krista s ostatními, ale je to na Duchu svatém, aby změnil náš postoj k Bohu.
„Právě v tom se mnozí lidé mýlí, a proto se připravují o pomoc, kterou jim chce Kristus poskytnout. Domnívají se, že nemohou přijít ke Kristu, dokud nevykonali pokání. Myslí si, že pokání je přípravou pro odpuštění hříchů… Bible nikde neučí, že hříšník se musí kát, dříve než přijme Kristovo pozvání… Nemůžeme se vlastně ani kát bez Ducha Kristova, který vzbuzuje svědomí, právě tak jako nemůžeme bez Krista dosáhnout odpuštění svých hříchů.”
-Cesta ke Kristu, kap. Pokání

Jak je možné dosáhnout pokání? Přicházíme ke Kristu proto, abychom činili pokání, nebo se kajeme proto, abychom přišli ke Kristu? Není možné se z ničeho kát dříve, než přijdeme ke Kristu. Pokání je něco, co dostáváme. Je to dar od Boha. Přicházíme k Ježíši a On nám dává ducha pokání a pak nám odpouští naše hříchy. Neočišťujeme se proto, abychom se ke Kristu dostali. Místo toho přicházíme ke Kristu a potom On nás očistí.

 1. Jak nás Bůh vede k pokání?
 2. Co udělal Petr poté, co zapřel Ježíše a vzpomněl si na jeho dobrosrdečnost?

Závěr: Není v našich silách, abychom se vyvarovali hříchu, můžeme však požádat Pána Boha, aby to udělal pro nás On. Bůh s potěšením pomáhá těm, kteří si nemohou pomoci sami. Neodvracíme se od hříchů, abychom činili pokání. Přicházíme k Pánu Ježíši, abychom činili pokání. Na nás je vždy jen to, abychom k němu přišli.

Velmi doporučujeme knihu Cesta ke Kristu od E. G. Whiteové, která je ZDARMA k přečtení i ke stažení:

Odkaz ke stažení pdf: Cesta ke Kristu

Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.”
Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.
zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého,
Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.
Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže.
že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.
Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše.
Ne, pravím vám, ale nebudeteli činit pokání, všichni podobně zahynete.
Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.”
Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt.
toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?
Tehdy se začal zaklínat a zapřísahat: “Neznám toho člověka!” A hned nato zakokrhal kohout. Tu si Petr vzpomněl na Ježíšovo slovo, jak řekl: “Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš.” I vyšel ven a hořce se rozplakal.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »