Úvod > Biblické lekce > Lekce 08 – Odevzdání

Lekce 08 – Odevzdání

Jak si postupně uvědomujeme, že Bůh je opravdový a aktivně na nás působí v našich životech, stále více pociťujeme touhu se o něm dozvědět více. Tak jak začínáme chápat naši hříšnost a potřebu Krista, přichází i touha po bližším osobním vztahu s ním. Chceme mu dát svou lásku, ale někdy to vypadá, že nemáme, co dát. Jak tento proces obrácení začíná a jaká je v něm má role? Podíváme se na to trochu blíže, když budeme studovat téma o odevzdání.

 1. Co učil Ježíš o spravedlnosti potřebné pro vstup do nebe?
 2. Jaký druh spravedlnosti je nezbytný pro spasení?
Poznámka: Spravedlnost z víry je uzavření obchodu; ten nejvýznamnější obchod, který byl kdy uskutečněn. My v něm směňujeme naši hříšnost a získáváme Kristovu svatou spravedlnost. Toto je ta jediná spravedlnost, která nám může zajistit vstup do nebe. Získáváme ji tehdy, když se vzdáváme našich pokusů dosáhnout spasení prostřednictvím našich dobrých skutků nebo chování a odevzdáme svou vůli Bohu.
 1. Do čeho jsou také pokřtěni ti, kteří jsou pokřtěni v Ježíše Krista?
 2. Jak je hříšník usmrcen?
Poznámka: Je mnoho způsobů jakými se může člověk zabít, kdyby chtěl. Můžete se zastřelit, vzít si prášky atd. Ale nikdo se nemůže zabít tak, že by sám sebe ukřižoval. A stejně tak je to i s odevzdáním se. Někdo jiný to musí udělat za nás. Ten někdo je Bůh. On se nám ale nijak nevnucuje ani se nás nesnaží ovládat proti naší vůli. Vždy nejdříve požádá o svolení. -Zjevení 3,20
 1. Mohou mrtví hřešit?
Poznámka: Ve fyzickém životě se narodíme a pak zemřeme. V duchovním životě nejdříve umíráme, abychom pak byli znovuzrozeni.
 1. Co říkal Ježíš o sebeodevzdání?
Poznámka: Všichni musíme zemřít! Naší volbou je však, jestli chceme zemřít sami sobě a být znovuzrozeni v Kristu, nebo zemřít bez Krista a přijít tak o spasení. Čím více se snažíme o udržení kontroly nad životem tady na zemi, tím více ztrácíme život věčný. Rozhodneme-li se však přenechat kontrolu Kristu – získáme věčný život.
 1. Je sebeodevzdání jednorázová zkušenost?
 2. Existuje nějaký další život po duchovní smrti?
 3. Kdo má „pod kontrolou“ nový život?
Poznámka: Nástroj je naprosto ovládán někým jiným. Odevzdání se znamená, že přijímáme to, že nemůžeme dělat vůbec nic. Z tohoto důvodu je nasměrování k bodu odevzdání se čistě dílem Božím. Není to něco, co můžeme udělat sami.
 1. Jakou máme možnost volby v tom, kdo povede náš život? ; ;
Poznámka: Jsme ovládání buďto Bohem nebo satanem! Jediné, co si můžeme zvolit je to, kým z těchto dvou se necháme vést. Pokud se však neodevzdáme Kristu, ovládne nás nepřítel. Každý z nás je pod nadvládou jedné nebo druhé mocnosti, které bojují o svrchovanost v tomto světě. Jiná možnost není. Pod vládu království temnot se dostaneme snadno, ani nemusíme mít v úmyslu jí sloužit. Stačí, abychom zanedbávali spojení s královstvím světla.
 1. Jakým způsobem se bráníme ďáblu a jeho snaze nás ovládnout?
Poznámka: Podřiďte se a přibližte se k Bohu. Nechte Pána Boha, aby vedl boj s ďáblem za vás. Nejste tak silní, abyste to zvládli sami.
 1. Nemáme používat naši vůli ke konání dobra?
Poznámka: „Všechno závisí na správném nasazení vůle. Bůh dal člověku schopnost volby, a je na lidech, aby ji užívali. Nemůžeš změnit své srdce, nemůžeš se sám od sebe zbavit náklonností svého srdce; můžeš se však sám ze své vůle rozhodnout, že mu budeš sloužit. Můžeš dát Bohu svou vůli, „neboť‘ je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí.” Tak se celá tvá povaha podřídí vedení Ducha Kristova; tvá náklonnost se soustředí ke Kristu, tvé myšlení bude v souladu s ním.“ -Cesta ke Kristu, str. 34

Závěr: Na místo toho, abychom ztráceli čas děláním dobrých skutků, měli bychom se naučit tento čas trávit s Kristem. Když se každý den znovu a znovu rozhodujeme, že chceme trávit svůj čas s Kristem a zveme ho, aby na nás působil, tak nás On postupně přivádí k odevzdání se. Odevzdání bude možné pouze tehdy, podaří-li se Bohu nás k němu dovést.

Studijní pomůcka k lekci č. 8 – Ospravedlnění pouze vírou v Krista

Neboť vám pravím: “Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.”
15 My jsme rodem Židé, a ne hříšníci z pohanů; 16 když však víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. 21 Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.
Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?
A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.
Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu.
Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získáli celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši?
Všem pak říkal: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne.
Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.
ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.
Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti?
Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.
Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »