Úvod > Biblické lekce > Lekce 29 – Proroctví

Lekce 29 – Proroctví

Většina křesťanských církvi po mnoho let věřila, že dar proroctví skončil se smrtí dvanácti Ježíšových učedníků. Vnímají, že Nový zákon je pro nás posledním Božím zjevením. Ale co Bible skutečně učí na toto téma? Má proroctví pokračovat i potom? V této lekci prozkoumáme tyto a další otázky.

  1. Když Kristus po svém vzkříšení odešel do nebe, jaké různé dary dal své církvi?
  2. Jaké byly tři důvody, proč nám dal tyto dary?
  3. Jak dlouho by tyto dary měly zůstat v církvi?
Poznámka: Všichni křesťané souhlasí, že dar evangelistů, kazatelů, učitelů a misionářů je nezbytný až do Ježíšova příchodu. Proč tedy ne také dar proroků? Tyto verše říkají, dary jsou potřebné, dokud „my všichni nedojdeme k jednotě víry… k dokonalému člověku“. Tento čas ještě nenastal. Proto církev stále potřebuje tyto dary, včetně daru proroctví.
  1. Jak zní Pavlova rada nám, jak „nehasit oheň Ducha?“
  2. Jaká je jeho rada pro nás týkající se proroctví? ;
  3. Proč bychom měli zkoumat proroky?
  4. Co se podle biblické předpovědi stane v posledních dnech před Kristovým návratem?
Poznámka: Bůh říká, že v posledních dnech před Jeho návratem, dá svému lidu, mužům i ženám proroctví a vidění. Před tím, než byl svět zničen potopou, Bůh poslal Noeho, aby varoval svět před touto událostí. Má pro Boha smysl, aby posílal zvláštní varování světu předtím, než bude nakonec zničen ohněm? Ale protože přijdou „falešní proroci“, je nám řečeno, abychom „neopovrhovali proroky“, ale zkoumali je.
  1. Jaký je jeden ze způsobů, jak můžeme zkoumat proroka?
  2. Jakou zkouškou musí být prověřeno prorokovo učení a dílo? ;
Poznámka: Podle Božího slova musí být pravý prorok v souladu s celým zákonem a učením Bible. Někteří se v tomto posledním věku nazývali proroky, ale jestli jejich pokyny jsou v rozporu s Biblí, tak dokazují, že jsou falešní. Například v 70. letech Jeannie Dixon a Ruth Montgomery věřily ve spojení s mrtvými. Přitom Bible tak jasně učí, že jedině Bůh je nesmrtelný a že než znovu přijde Kristus, člověk bude smrtelný. Žádný takzvaný prorok, který věří v přirozenou nesmrtelnost duše, rozhodně nemůže být pravým prorokem. (viz. Dvanáct projevů pravého proroka na konci této lekce).

Na podzim roku 1844 mladý muž jménem Hazen Foss obdržel podle svých slov vidění od Boha. Krátce nato mu bylo řečeno, aby vyprávěl vidění ostatním, ale bál se to udělat. Řekl, že Bůh ho varoval z následků neuposlechnutí, a že jestli odmítne, tak světlo bude dáno někomu jinému. Ze strachu z výsměchu odmítl vyprávět vidění. Pak se dostavily velmi zvláštní pocity a hlas mu řekl, „Zarmoutil si Ducha Páně“. Zděšen svou tvrdohlavostí a vzpourou, řekl Bohu, že povypráví vidění, ale když svolal skupinu věřících křesťanů, nemohl si na něj vzpomenout. Marně se snažil přivolat scény, které mu byly ukázané. Následně v hlubokém zármutku prohlásil: „Odešlo to ode mne. Nemohu nic říct a Duch Boží mne opustil.“ Ti, co byli přítomni, to popisovali jako nejhrůznější setkání, kterého se kdy účastnili.

Začátkem roku 1845 Foss zaslechl, že mladá, křehká, sedmnáctiletá dívka jménem Ellen Harmonová, vyprávěla skupině věřících v Portlandu, ve státě Maine vidění, které prožila. Rozpoznal její vidění jako jedno z těch, které mu bylo dříve dáno. Hned další ráno se s ní setkal. Vylíčil jí svou zkušenost a povzbudil ji k věrnému vykonání svého díla, řkouce: „Věřím, že ta vidění byla ode mne vzata a dána tobě. Neodmítej poslechnout Boha, jinak svou duši vystavíš riziku. Jsem ztracený člověk. Jsi Bohem zvolena, buď věrná v konání svého díla a obdržíš korunu, kterou jsem mohl mít. Když porovnávali data, zjistili, že Ellen obdržela své první zjevení až poté, co mu bylo sděleno, že od něho byla odebrána vidění.

Ellen Gould Whiteová byla ženou, která měla neuvěřitelný vztah s Pánem, důkazem toho byly její spisy. Odhaduje se, že měla v průměru kolem 2000 vidění lišících se v délce trvání od 15 minut až k téměř čtyřem hodinám. Během vidění se paní Whiteové zcela zastavilo dýchání. Její srdce a tep stále pulsovaly a její oči byly vždy otevřeny a směrovaly vzhůru. Až do své smrti v 1915, ve věku 87 let, tento posel Boží věrně plnil své dílo a nesl ovoce pravosti. Vždy, v každém případě její učení úspěšně prošla testem Písma svatého. Její poslední pronesená slova na velkém veřejném shromáždění byla: „Bratři a sestry, doporučuji vám tuto Knihu (Bibli).“ Její život a spisy „vzdělávaly (budovaly) církev, posilovaly službu, vyzdvihovaly Krista a vedly k „zdokonalení svatých.“

Navzdory tomu, že ukončila jen tři třídy základní školy, je to jedna z nejvíce publikovaných autorek a její knihy byly přeloženy do více jazyků, než jakékoliv jiné spisovatelky. Miliony lidí potvrzují hodnotu jejích spisů, které je vedou blíže k Bohu. Také rozsáhlá a celosvětová hnutí zahrnující školy, nemocnice, univerzity, nakladatelství a dokonce i zdravotní školy, jsou přímým ovocem jejího života služby a jejího zjevení od Boha. Když někdo na ní použije Ježíšovu zkoušku – „Po ovocích poznáte je,“ nalezne hojné důkazy, že její povolání bylo skutečně pravé a ryzí.

Studijní pomůcka k lekci č. 29 – Dvanáct projevů pravého proroka

Kristovy dary k budování Těla
7 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8 Proto praví: “Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem. … 11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele,”
11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12 aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13 dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti,
13 dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14 abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, 15 nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista.
19 Ducha neuhašujte. 20 Proroctvími nepohrdejte.
21 Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte,
Rozeznávejme Ducha pravdy a ducha bludu
1 Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsouli z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků.
24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.
Vylití Ducha
1 Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. 2 Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha. 3 Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. 4 Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.
Strom se pozná podle ovoce
15 “Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 16 Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17 Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. 19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. 20 Poznáte je tedy po jejich ovoci.”
2 Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha.
19 A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé? 20 K zákonu a ke svědectví! Nebudouli mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »