Úvod > Biblické lekce > Lekce 30 – Žít jako učedník

Lekce 30 – Žít jako učedník

Křest je teprve začátek tvého nového života jako Kristova učedníka. Slovo „křesťan“ je v novém zákoně zmíněno pouze třikrát, ale slovo učedník je opakováno více než 260krát. Co to znamená být učedníkem? Jak můžeš v tomto růst? V této lekci budeme studovat, co na toto důležité téma učí Bible.

 1. Co nás podle Ježíšových slov opravňuje být Jeho učedníky?
Poznámka: Potřebujeme v našich životech uznat Boží svrchovanost a poslouchat Jeho slovo. Ať už jsou následky jakékoliv, jsme povoláni přijmout Jeho slovo a uplatňovat ho v našich každodenních životech.
 1. Má být Ježíš pro nás ve všem příklad?
 2. Jaký byl Ježíšův postoj, když byl na zemi?
 3. Co je míněno tím, být pokřtěn v Krista?
 4. Jak vysvětlil Pavel „být ukřižován s Kristem
Poznámka: Tak jako byl Ježíš zcela odevzdán svému Otci, stejně tak my musíme být zcela odevzdáni Kristu. Máme být spojeni s Kristem jako vinná réva a ratolesti.
 1. Jak často učedníkovi nastává smrt nebo podřízení svého já?
Poznámka: Když trávíme každý den čas s Ježíšem, část naší osobní pobožnosti by měla být věnována opětovnému odevzdání svých životů Jemu. Dokud tento aktivní čin odevzdání se nebude uskutečněn, naše „já“ se bude chtít vrátit. To je nezbytně důležité pro naše spojení s Ním!
 1. Co musí nastat před tím, než zrno obilí vytvoří mnoho semen?
Poznámka: Život prožitý pro sebe je promarněn. Jedině život, který je odevzdán do služby pro ostatní, může být Bohem použit. Ten, kdo je pohlcen svými vlastními potřebami a příjemnostmi, nemůže být opravdovým Kristovým učedníkem.
 1. Co jsme vybízení dělat, když vidíme, že se blíží ten „Den“?
 2. Čeho jsme všichni součástí jako učedníci? ;
Poznámka: Jako hlava nebo mozek řídí každou část v těle, stejně tak my všichni, kteří tvoříme tělo Kristovo, musíme být vedeni nebo odevzdáni hlavě, kterou je Kristus.
 1. O co máme usilovat?
 2. Kolik z nás obdrží duchovní dary od Krista?
 3. Jaké jsou některé různé dary, které jsou nám dány v Kristově církvi?
 4. Jaký je záměr těchto darů služby v církvi?
Poznámka: Všichni máme úlohu při budování Boží církve. Bůh dal každému člověku zvláštní dar, aby byl použit podle jeho schopností. Není vůli Boží, aby jen několik málo lidí neslo zodpovědnost církve, zatímco ostatní vůbec.
 1. Jaké jsou tři oblasti, ve kterých má být Boží církev vybudovaná?
 2. Jakou prací jsou pověřeni všichni učedníci Kristovi, nehledě na dary?
„Láska k lidem, pro které Kristus zemřel, znamená ukřižování sobectví. Ten, kdo je dítětem Božím, by se měl pokládat za článek v řetězu, který je spuštěn z nebe pro spásu světa, měl by se ztotožnit s Kristem v jeho milosrdném plánu a s ním vyhledávat zatracené a zachraňovat je. Křesťan si má vždy uvědomovat, že se zasvětil Bohu a že v něm se má světu zjevovat Kristus. Sebeobětování, soucit a láska, které se projevovaly v životě Kristově, se mají znovu projevit v životě služebníka Božího.„ – Touha Věků str.417 orig.
 1. Jaké je tajemství života učedníka?
Poznámka: Tajemstvím je, mít vždy upřený zrak na Ježíše. Děláme to, když se modlíme, čteme Jeho slovo a spolupracujeme v našich životech s Duchem svatým. Ten, kdo ztrácí srdce, skoro vždy netráví čas s Kristem o samotě.

Závěr: Učedník je ten, kdo je odevzdán Kristovu vedení a přivádí ostatní ke stejnému odevzdání. Prioritou učedníka je hledání Boha a služba Jemu. Bůh chce, abychom sloužili a povzbuzovali se navzájem ve víře a každému dal zvláštní duchovní dary, abychom pomohli budovat církev. Bůh si přeje, abychom chránili jednotu církve, protože to je prostředek, skrze kterým Pán Bůh pracuje pro záchranu ostatních. Jako jeho představitelé jsme povoláni milovat ostatní a sloužit jim. Není vyššího povolání.

31 Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: “Zůstaneteli v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
21 K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
38 Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal.
Mrtvi hříchu, živi Bohu
3 Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? 4 Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.
S Kristem jsem ukřižován: 20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Nutnost zapřít sám sebe
23 Všem pak říkal: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne.
23 Ježíš jim řekl: “Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. 24 Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. 25 Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. 26 Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec.”
25 Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.
Jedno tělo, mnohé údy
12 Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. 13 Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. 27 Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.
4 Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, 5 tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého.
3 a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4 Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 6 jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.
Kristovy dary k budování Těla
7 Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8 Proto praví: “Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.”
6 Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Máli někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. 7 Máli službu, ať slouží. Jeli vyučující, ať učí. 8 Máli dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.
11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12 aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova,
13 dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti,
Velké pověření
19 Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
Boží výchova
1 Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, 2 upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. 3 Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »