Úvod > Biblické lekce > Lekce 15 – Satanova “přestávka” – tisíciletí

Lekce 15 – Satanova “přestávka” – tisíciletí

Bůh chce konečně ukončit bolest a utrpení hříchu a nastolit své věčné království lásky a svobody. Pošle zpět na zem Ježíše. Tentokrát nepřijde v pokoře a ponížení, ale v moci a velké slávě, aby shromáždil svůj lid, který leží v zaprášených hrobech spolu s těmi, kteří jsou stále naživu, a vezme je domů, aby s ním byli navždy. Ale soustřeďme se zpátky na zem a poznejme, jaký dopad na naši planetu bude mít Kristův ohnivý příchod.

 1. Co se stane těm, kteří jsou „v Kristu“ (živí a mrtví), když Ježíš přijde?
 2. Co se stane s těmi, kteří jsou stále naživu a odmítnou Ježíše, když přijde? ;
Poznámka: Nevěřící nebudou schopni obstát před svatým Bohem kvůli hříchu, který si zvolili a odmítli dar spasení v Ježíši Kristu. Kristus nepřijde zahalený ve svém lidství, přijde ve slavném božství. List Židům 12,29 říká, že je spalující oheň a nevěřící budou zničeni jasem jeho příchodu.
 1. Jaký bude stav země po Kristově návratu? ;
Poznámka: Na zemi nebude žádná živá bytost. Celá atmosféra zmizí, její prvky budou zničeny žhavým ohněm Ježíšova příchodu. Ale konečná zkáza hříchu a hříšníků teprve přijde, protože Bůh říká: „Nezničím ji zcela“ (Jeremjáš 4,27) To je teprve fáze číslo jedna ve zřizování jeho království.
 1. Co se stane se satanem v době Kristova příchodu?
Poznámka: Slovo „propast“ je stejné řecké slovo jako slovo „hluboký“ v Genesis 1,2. Země bude ve stejném stavu, jako když Bůh započal svoje stvoření. Bude temná a prázdná. Bůh dá satanu a jeho andělům velkou „přestávku“, která potrvá tisíc let. Bude přinucen přemýšlet o vší bolesti a zkáze, kterou způsobil na zemi. Ale co je nejdůležitější, vesmír uvidí všechnu bolest a utrpení, které hřích způsobuje. V nebi andělům prohlásil, že jeho způsob vlády je lepší než Boží. Andělům v nebi tvrdil, že bude spravedlivějším vůdcem. Satan a jeho skutečný charakter bude zcela odhalen na konci tisíce let.
 1. Kdy budou vzkříšení zbylí mrtví nespravedliví?
Poznámka: Ti, kteří byli zničeni jasem jeho příchodu stejně tak jako ti, kteří byli v hrobech, jsou nyní na konci tisíciletí vzkříšení.
 1. Co bude dělat Boží lid během toho tisíce let? ;
Poznámka: Když dorazíme s Kristem do nebe, budeme mít spoustu nezodpovězených otázek. Bůh ve své velké lásce a slitování oddělil tisíc let, aby na ně všechny odpověděl. Pro Boha je důležité, abychom rozuměli a byli součásti toho důležitého soudu nad těmi, kteří odmítli Krista (včetně satana a jeho andělů).
 1. Co se stane se satanem a jeho anděly na konci tisíce let? ;
 2. Co Jan vidí přicházet dolů z nebe?
 3. Co satan dělá, co jasně nasvědčuje, že se vůbec nezměnil?
Poznámka: Satan je spoután přesně ten stejný čas jako bezbožní mrtví a bude uvolněn přesně v době, kdy bezbožní budou vzkříšeni, ale jen na krátký čas. Kdekoli zemřeli na zemi, tam jsou opět přivedeni k životu. Pokračují v následování satanova klamu, jak to dělali ve svém životě a jsou připraveni nyní konat jeho rozkazy jako vždy předtím.
 1. Co nastane těsně před zničením nespravedlivých?
 2. Proč jsou nevěřící přivedeni zpět k životu?
Poznámka: Bůh touží, aby nevěřící lidé viděli, že to bylo jen jejich odmítnutí Krista, co jim způsobilo věčné zahynutí, nic jiného. Ve skutečnosti je totiž Bůh souzen, proto touží dokázat celému vesmíru, že satanova obvinění proti němu byla falešná. Musí dokázat celému zbylému vesmíru, že je spravedlivý. Byla to především pochybnost, která způsobila hřích a Bůh už nemůže nikdy znovu riskovat vyskytnutí se hříchu ve vesmíru.
 1. Jak Bůh zcela zastaví satanův útok na Svaté město?
 2. Co se stane se zemí, když satan a jeho armáda budou zničeni? ;

Závěr: V této kapitole knihy Zjevení je jeden z nejúžasnějších popisů závěrečných událostí na zemi, které kdy byly řečeny. Jak můžeme vidět, osud všech lidí je zpečetěn druhým příchodem Krista. Ale nikdo nemusí prožít utrpení zahynutí. Ježíš nabízí věčný život každému. „Přijďte, kdokoliv žízníte, ať přijde, a kdokoliv si přeje, ať si nabere zadarmo dar vody života.“ Zjevení 22,17

Studijní pomůcka k lekci č. 15 – Ospravedlnění pouze vírou v Krista

Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.
A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.
V onen den budou Hospodinem pobití ležet od jednoho konce země až na druhý. Nebudou oplakáváni, nebudou sebráni ani pohřbeni, budou jako hnůj na povrchu země.
Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
Země bude zcela zpustlá a naprosto vypleněna, protože Hospodin promluvil toto slovo. Usychá, vadne země, chřadne, vadne svět, chřadnou velikáni lidu země a země je znesvěcena pod svými obyvateli. Vždyť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili věčnou smlouvu. Proto sžírá zemi prokletí a její obyvatelé nesou vinu. Proto ubude obyvatel země a lidí zůstane maličko.
Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal 3a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.
Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení.
4 A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 5 Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. 6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.
2 Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíteli svět, nejste hodni soudit maličkosti? 3 Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života!
19 Země se zcela rozbila, země se úplně rozdělila, země se velice rozkolísala. 20 Země se bude velmi potácet, jako opilec, bude se klátit jako strážní budka; těžce na ni dolehne její přestoupení. Padne a již nepovstane.
21 I stane se v onen den, že Hospodin na výšině navštíví armádu výšiny a na zemi krále země. 22 A budou sebráni do shromáždění vězňů do jámy a budou zavřeni ve vězení; po mnohých dnech budou navštíveni.
Proroctví o příchodu vlády Mesiáše — Milénium (24,23–27,13)
23 Zastydí se měsíc a bude zahanbeno slunce, když bude Hospodin zástupů kralovat na hoře Sijón a v Jeruzalémě, a před jeho starci bude jeho sláva.
Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení
A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže.
7 Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení 8 a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. 9 Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.
11 A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. 12 A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. 13 A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.
14 O nich také prorokoval Henoch, sedmý od Adama, když řekl: “Hle, Pán přišel s desetitisíci svých svatých, 15 aby vykonal soud nade všemi a aby usvědčil každého” ze všech skutků bezbožnosti, které bezbožně spáchali, a ze všech tvrdých slov, které proti němu promluvili bezbožní hříšníci.
9 Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je
13 Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
1 A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. 2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. 3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: “Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. 4 A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.” Ten, který seděl na trůnu, řekl: “Hle, činím všechno nové.” A řekl mi: “Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.” 6 A řekl mi: “Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. 8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »