Úvod > Biblické lekce > Lekce 23 – Význam 144 000

Lekce 23 – Význam 144 000

Když Ježíš visel na kříži, byl Satanem třikrát pokoušen, aby z kříže sestoupil. Kristus to mohl udělat, protože byl Bohem, ale visel tam a čelil poslednímu hroznému pokušení. V temnotě, podle zdání Bohem opuštěn, znal charakter svého Otce, Jeho spravedlnost, milosrdenství a velkou lásku. Skrze víru překonal své pocity, které mu říkaly, že Ho Bůh opustil. Měl naprostou důvěrou navzdory okolnostem a svým vlastním pocitům.

Stejně tak těsně před druhým příchodem Krista bude naše víra až do konce podrobena zkoušce. Ti, jejichž víra vydrží „velké soužení“, jsou v Bibli nazváni 144 000. Tito symbolizují ty věřící, kteří zvítězili stejně jako Ježíš.

Tato lekce sleduje zkušenost skupiny věřících, která slyšela a přijala evangelium a Kristovu spravedlnost, jak popisuje trojandělské poselství, a vírou na ně zareagovala.

 1. Jaká otázka bude položena, když nastane den Božího hněvu?  

Poznámka: Jedná se o druhý Kristův příchod, což je dobrá zpráva pro věřící, ale špatná pro nevěřící.
 1. Jakou podobnou otázku klade Ježíš v tomto verši?
 1. Jaká je na tuto otázku na konci času odpověď?  

Poznámka: Bůh bude mít svůj lid, dříve než andělé vypustí na zem čtyři větry.
 1. Co v těchto verších symbolizuje devastující vítr?
Poznámka: Vítr je symbolem války, boje a zkázy. Z pohledu velkého sporu mezi Kristem a satanem, představují tyto ničivé síly satanovy snahy šířit všude úpadek a zkázu. Tito andělé drží pod kontrolou plány nepřítele. Zadržují satanovo vojsko, dokud Boží lid nebude zapečetěn. A když bude dokončeno dílo zapečeťování, pak Bůh dovolí satanovým ničivým silám přijít na tento svět.
 1. Kolik jich je zapečetěno?
Poznámka: To číslo je symbolem pro věrné nalezené na konci času těsně před Kristovým příchodem.
 1. Jsou všichni doslova z izraelského národa? ; ;
Poznámka: Podle Bible je věřící „duchovní“ Žid. Proto těch 144 000 poukazují na skupinu, která je popsána symbolickými termíny. Číslo „12“ se v Bibli vztahuje k dokonalosti nebo dovršení. 12 kmenů Izraele, 12 učedníků, atd. Proto 12 x 12 = 144. Tisíc zdůrazňuje, že to bude závěrečné či dokonalé dovršení.
 1. Jak Bible nazývá toto časové období? ;  

Poznámka: Když bude Boží lid Jeho Duchem zcela zapečetěn a připraven obstát během tohoto těžkého období, pak dopustí, aby to strašné období nadešlo.
„Hněv Satanův roste, jak se krátí jeho čas a jeho dílo klamu a zkázy dosáhne svého vrcholu v čase soužení. Brzy se na nebi objeví strašná znamení nadpřirozeného rázu jako znamení moci duchů činících divy. Jako vrcholný čin velkého dramatu klamu, bude se sám satan vydávat za Krista.“ – Velký Spor Věků, str. 623-624 orig.
 1. Co se bude dít s Božím lidem v tomto čase?
Poznámka: Musí vydržet útoky a zmatek během tohoto času. Musí zůstat věrni Bohu a Jeho přikázáním.
 1. Co bude pro nás dělat Bůh v tom čase?  

„Lid Boží nebude ušetřen utrpení; bude pronásledován a soužen, bude trpět nedostatkem a strádat hladem, avšak nebude ponechán, aby zahynul. Bůh, jenž pečoval o Eliáše, nepomine ani jediné z obětavých dítek. Ten, jenž má spočítány vlasy na jejich hlavách, bude o ně pečovat a v době hladu budou mít dostatek. Zatímco bezbožní budou mřít hladem a morem, budou andělé ochraňovat spravedlivé a naplňovat jejich potřeby.“ – Velký Spor Věků, str. 629 orig.
 1. Jak je popsáno těch 144 000?  

Poznámka: Tato skupina má na svém čele napsáno Beránkovo a Otcovo jméno. Jsou zapečetěni ve svém myšlení a jsou pevně ukotveni v pravdě. Jsou také symbolickým jazykem popsáni jako panicové.
 1. Co symbolizuje panic či panna?
Poznámka: Ti jsou naprosto oddáni a věrni Kristu.
 1. Co může udělat Bůh pro svůj lid?

Závěr: Období soužení, které bude předcházet druhému příchodu Krista, bude těžké, ale, kdo bude Bohu věrný, bude na konci zachován naším Bohem, který nás miluje a posiluje. Bůh nás zapečetí svým mocným Duchem, takže budeme v tom čase moci obstát. Bůh nám nedá sílu, dokud nenastane chvíle, kdy ji budeme potřebovat. Můžeme Mu důvěřovat, že se bude den za dnem starat, aby naše víra v Něj neustále pokračovala v růstu.

Pečetě
12 A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 13 A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; 14 a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal 16 a říkali těm horám a skalám: “Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! 17 Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?”
Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?”
Sto čtyřicet čtyři tisíce označených
1 Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2 A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: 3 “Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!” 4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele.
36 Přivedu proti Élamu čtyři větry od čtyř konců nebes a rozptýlím je do všech těchto větrů a nebude národ, kam by zapuzení z Élamu nepřišli. 37 Roztřesu Élam strachem před jejich nepřáteli, před těmi, kdo usilují o jejich život. Přivedu na ně zlo, svůj planoucí hněv, je Hospodinův výrok. Pošlu za nimi meč, dokud s nimi neskoncuji.
4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele.
26 Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28 Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29 A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.
28 Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle; 29 ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.
11 a znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou, aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtena spravedlnost
Vítězství Božího lidu
1 A právě v onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid, a nastane čas soužení, k jakému nedošlo, co jsou národem, až do onoho času. A právě v onom čase unikne tvůj lid, každý, kdo se nachází zapsán v knize.
12 Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”
12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
10 Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí.
17 Nuzní a chudí hledají vodu, ale žádná není. Jejich jazyk je vyprahlý žízní. Já, Hospodin, jim odpovím, já, Bůh Izraele, je neopustím.
Beránek se sto čtyřiceti čtyřmi tisíci
1 A uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země. 4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony.
2 Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu.
24 Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu,

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »