Úvod > Biblické lekce > Lekce 19 – Sobota

Lekce 19 – Sobota

Jak už jsme studovali v předchozí lekci, dozvěděli jsme se, že cesta spasení vede jedině skrze Pána Ježíše. Ježíšova dokonalá spravedlnost se stává naší jen skrze víru v Něj. Bůh nám dal jedinečný znak, který Ho odráží nejen jako Stvořitele, ale i jeho výjimečný vztah s námi. V této lekci si vysvětlíme, co Bible říká na toto velmi důležité téma.

 1. Proč Bůh požehnal sedmý den a posvětil jej?
Poznámka: Bůh požehnal sedmý den, aby to bylo požehnáním pro Jeho stvořené bytosti, pak ten den posvětil. Jinými slovy, Bůh prohlásil sedmý den za zvláštní den, který by neustále člověku připomínal jeho původ, počátek, kořeny. Bůh stvořil svět za šest dní a pak sedmého dne odpočinul. Všimněte si, že židovský národ ještě neexistoval. Bůh stvořil celé lidstvo v této době.
 1. V kterém dni byli stvoření lidé?
Poznámka: Bůh stvořil všechno ostatní předtím, než stvořil člověka. Boží stvoření bylo darem pro Adama. On slavil s Bohem s Jeho stvořením odpočíváním a svěcením tohoto dne. Adam Bohu nepomohl se stvořením, nicméně společně slavili sedmý den odpočinkem. Všimni si, že to byl Boží sedmý den, ale první den člověka. Člověk započal svou existencí odpočinkem v dokonalém a svatém daru Božího stvoření.
 1. Jaký význam má Sobota pro Boží stvoření?
 2. Změnil někdy Bůh své zákony a smlouvy?
 3. Změnil někdy Ježíš Boží zákon?
 4. Pro koho byla podle Ježíšových slov stvořena sobota?
 5. Jaký měl Ježíš vztah k sobotě?
 6. V kterém dni za nás zemřel Ježíš?
Poznámka: Ježíš zemřel v „den přípravy“, obecně známý jako „Velký pátek“. Ježíš dovršil naše spasení, celostní a dokonalé dílo šestého dne stejně jako náš Stvořitel také dokončil své stvoření pro nás v šestém dni.
 1. V kterém dni byl Ježíš vzkříšen?
Poznámka: Ježíš byl vzkříšen první den, nebo jak říkáme „Velikonoční neděle“. Tak jako Bůh odpočíval v sedmém dni po dokončení jeho dokonalého stvořitelského díla, znovu Bůh jako Ježíš odpočíval v sedmém dni po jeho dokončení dokonalého díla spasení. Tak jako nám Bůh dal stvoření jako dar, znovu nám dává spasení jako dar, s kterým jsme Mu nijak svou prací nebo úsilím nepomohli.
 1. Jaký den Bible nazývá den odpočinku (Šabat)?
 2. Kdy podle Bible začíná sobota? ;
Poznámka: Podle Boha se den skládá ze dne a večera. Pro Něj západ slunce uvádí nový den. Proto začíná sobota v pátek večer západem slunce a končí západem slunce v sobotu večer.
 1. Na co podle Bible ještě poukazuje zachovávání soboty?
 2. Jak Bůh chtěl, abychom nazývali sobotu?
 3. Zachovával Ježíš sobotu jako svatý den?
 4. Jak to bylo po Ježíšově smrti? Jaký den zachovávali učedníci?
Poznámka: Stejný sobotní den při stvoření byl stejnou sobotou, jakou máme dnes. Jakýkoli kalendář nám řekne, že sobota je sedmý den v týdnu. Kdyby se sobota ztratila někde mezi dobou Mojžíše a Ježíšovou dobou, Kristus by jistě znovu tuto památku připomněl.
(Podívej se na přílohu: Korespondence s Královskou observatoří v Greenwich)
 1. Měl Ježíš na mysli, že Jeho následovníci budou pokračovat v zachovávání soboty po Jeho smrti?
Poznámka: Kdyby Bůh změnil den uctívání ze soboty na neděli, proč by byl znepokojen kvůli sobotě 40 let po své smrti, kdy byl zničen Jeruzalém?
 1. Jak jsme začali zachovávat neděli místo soboty?
  Konstantin Veliký, římský císař, se připojil k církvi a stal se biskupem. V roce 321 n.l. schválil zákon, který nařizoval dodržování neděle.
“Nejstarší oficiální uznání zachovávání neděle jako právní povinnost je Konstantinova ústava v roce 321 n.l., uzákoňující, že všechny soudní dvory, obyvatelé měst a dílny měly odpočívat v neděli, s výjimkou ve prospěch těch, kteří pracovali v zemědělství.” – Encyklopedie Britannica 11. Vydání, „Neděle“
Poznámka: Potom se objevila další nařízení skrze lidské nástroje. Většina lidí si dnes ani neuvědomuje, že následují lidský zákon poprvé vydaný ve čtvrtém století. Můžeme se divit, že Bůh řekl: „Pamatuj na sobotu?“
 1. Je sobota dnes pro nás požehnáním?
Poznámka: Hebrejské slovo „Šabat“ je do češtiny přeloženo slovem „odpočinek“. Když vírou vstoupíme do Božího odpočinku, posílíme tento vztah dodržováním svatého Božího sedmého dne.
 1. Co podle Ježíšových slov máme dělat, když Ho milujeme?

Závěr: Sobota je znamením pro Jeho lid, aby mohl vědět, že to je On, kdo je posvěcuje. Je nejen jejich Stvořitelem ale i Spasitelem. Odpočíváme v dokonalém a dokončeném díle, které pro nás Bůh vytvořil. Bůh neupravil ani nezměnil čtvrté přikázání. Ve skutečnosti říká, že jestli ho milujeme, budeme dodržovat Jeho přikázání. Chce s námi strávit výjimečný čas každý týden tak, aby se nám mohl láskyplně věnovat.

Touží být naším Spasitelem a Přítelem!

Studijní pomůcka k lekci č. 19 – Nedělní zákon

Letáček SViT (Světlo Všem i Tobě) – Proč chodím na bohoslužby v sobotu?

Další letáčky SViT si můžete přečíst na následujícím odkazu: Letáčky SViT

Také doporučujeme knihu: Nedoceněný dar

nedoceněný_dar
1 Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. 2 Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.
26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28 Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. 29 A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. 30 Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. 31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.
8 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, 11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
35 Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů.
17 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18 Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
27 A řekl jim: “Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.
8 Vždyť Syn člověka je pánem soboty.”
52 Ten přišel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. 53 Sňal je, zavinul do plátna a položil ho do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. 54 Byl den přípravy a nastávala sobota. 55 Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. 56 Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu podle přikázání zachovaly klid.
1 Prvního dne týdne přišla Marie Magdalská časně ráno, ještě za tmy, ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. 2 Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: “Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.”
54 Byl den přípravy a nastávala sobota. 55 Ženy, které s ním přišly z Galileje, ho doprovodily; viděly hrob i to, jak bylo jeho tělo uloženo. 56 Pak se vrátily a připravily vonné látky a oleje. V sobotu podle přikázání zachovaly klid.
1 Prvního dne týdne velmi časně ráno přišly k hrobce nesouce vonné látky, které připravily.
5 Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
8 Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.
13 A byl večer a bylo ráno, den třetí.
19 A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
23 A byl večer a bylo ráno, den pátý.
31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.
32 Je to pro vás nejsvětější sobota; budete pokořovat své duše. Večer devátého dne toho měsíce, od večera až do večera budete zachovávat svoji sobotu.
11 Dal jsem jim svá ustanovení a oznámil jsem jim svá nařízení, v nichž bude mít člověk život, když je bude plnit. 12 Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji. 19 Já jsem Hospodin, váš Bůh. Podle mých ustanovení choďte, má nařízení zachovávejte a plňte je. 20 Svěťte mé soboty a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
13 Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých zálib v můj svatý den, a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodným a budeš ho ctít tak, že nebudeš konat své cesty, nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova, 14 potom budeš mít rozkoš v Hospodinu a nechám tě jezdit na návrších země a budu tě krmit dědictvím tvého otce Jákoba, neboť ústa Hospodinova promluvila.
16 I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl.
42 Když vycházeli ze synagogy, prosili je, aby jim o tom pověděli i příští sobotu. 43 Když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí z Židů a zbožných proselytů se vydali za Pavlem a Barnabášem, kteří s nimi mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti.
20 Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.
9 A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. 10 Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. 11 Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.
15 “Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »