Úvod > Biblické lekce > Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

V Matouši 5,20 Ježíš pronáší toto: „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“

O jakém druhu spravedlnosti zde hovoří? Můžeme být opravdu poslušní ve své síle? A co naše osobní boje s hříchem?

Ježíš byl ztělesněním spravedlnosti na zemi. Žil dokonalým životem pro mě i pro tebe. Pokud chceme přijít na to, co svým konáním zamýšlel, musíme se nejdříve blíže podívat na to, jaký život vlastně vedl.

Co bylo zdrojem jeho síly?

 1. Byl Ježíš ve všech ohledech stejným jako my? ;
Poznámka: Ježíš byl po všech stránkách stejný jako my. Stal se jedním z nás. Měl stejné boje a pokušení. Trpěl hladem, žízní i únavou tak, jako kdokoliv jiný. Musel se stát jedním z nás, aby mohl získat nárok na to, stát se druhým Adamem, naším Spasitelem. Ježíš se stal naším příkladem ve všech směrech.
 1. Když byl Ježíš po všech stránkách stejný jako my, jak dělal zázraky, které předváděl a jak žil poslušným životem? ; ; ; ;
Poznámka: Syn Boží byl v blízkém kontaktu se svým Otcem a toto těsné vzájemné propojení umožňovalo Bohu Otci pracovat prostřednictvím Ježíše. Ježíš byl zcela a ve všem plně závislý na svém Otci. Zázraky, uzdravování, učení, to vše se dělo skrze Otce. Ježíš se zcela stal lidskou bytostí odkázanou na Boží nebeskou sílu.
 1. Jak se tento princip propojení s Otcem týká nás?
Poznámka: Jabloň plodí ovoce, protože je to jabloň, ne proto, aby se stala jabloní. To samé platí v křesťanském životě. Křesťané dělají dobro, protože jsou křesťané, ne proto, aby se jimi stali. Zůstaneme-li v Kristu, potom Kristus bude přebývat v nás. „Hříšní lidé se mohou stát spravedlivými pouze tehdy, budou-li mít víru v Boha a udržovat s ním stále živé spojení.“ -Touha Věků str. 309
 1. Jak Ježíš udržoval živé spojení s Otcem?
 2. Jak se Ježíš modlil ke svému Otci? ;
Poznámka: Ježíš je ve všem naším příkladem. Stejně tak jako byl Ježíš odevzdaný svému Otci, i my se můžeme odevzdat Ježíši. „Pyšný člověk si chce spasení zasloužit. Ale právo na vstup do nebe a způsobilost pro život v něm nám dává jedině Kristova spravedlnost. Dokud člověk neuzná svoji vlastní slabost, nezbaví se pocitu soběstačnosti a nepodřídí se Bohu, nemůže Pán pro jeho záchranu nic udělat. Jen za těchto podmínek může člověk přijmout dar, který mu Bůh chce udělit.“ -Touha Věků str. 188

Praktická pravidla týkající se modlitby

 1. Čas modlitby ;
Poznámka: Bůh se raduje, je-li s námi ve spojení po celý den. Pokud se však po ránu neobracíme k Bohu s prosbami o Boží milost a sílu, často pak večer na kolenou prosíme za odpuštění za chyby, které jsme ten den udělali, protože jsme zanedbali tuto velkou příležitost.
 1. Místo modlitby ;
Poznámka: Je velmi důležité si pro čas, který chcete trávit na modlitbách s Bohem, vyhradit nějaké konkrétní místo, kde nebudete rušeni. Kupříkladu židle u postele nebo nějaké místo na zahradě a podobně. Můj modlitební život se obnovil, když jsem se rozhodla jít někam do přírody, tak jako Ježíš. Ať už venku na terase po ránu, či pod hvězdami v noci, venku vždy cítím Ježíšovu přítomnost intenzivněji.
 1. Způsob jak se modlit
Poznámka: Modlitba je vlastně otevření našeho srdce Bohu tak jako svému příteli. Můžeme to však udělat kdykoliv, kdekoliv a jakýmkoliv způsobem. V těchto zvláštních chvílích osamocení a blízkého spojení se svým Otcem Ježíš klečel a modlil se nahlas.

Zůstávat v Ježíši znamená dovolit jeho slovům, aby zůstávala v nás.

Poznámka: Ve svém rozboru jak žít jako správný křesťan, Ježíš naprosto jasně uvádí, co to znamená být ve spojení s ním. „Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete a stane se vám to.“ -Jan 15,7

Zůstávat v Kristu znamená, že jeho slova, jeho učení a jeho život naplní vaši mysl a změní váš život. Boží slovo obsahuje životodárnou sílu. Je to spojení se Zdrojem síly ve vašem životě.

 1. Někdo čte Boží slovo a získá málo. Proč?
Poznámka: V Bibli je více než 3000 zaslíbení. Jsou to ujištění od našeho milujícího nebeského Otce o jeho péči a starostlivosti. Když je vírou přijmeme, přinesou nám pokoj a ujištění o jeho lásce a moci v našich životech. „Víra nás spojuje s nebem a dává nám sílu pro boj s temnými mocnostmi. V Kristu nám Bůh dal vše potřebné pro vítězství nad každým hříchem, s ním můžeme odolat i nejsilnějšímu pokušení. Mnozí lidé si však uvědomují, že nemají dostatek víry, a zůstávají od Krista odtrženi. Ve své bezmocnosti a ubohosti by se měli cele spolehnout na milost soucitného Spasitele. Neměli by hledět na sebe, ale na Krista. On je dnes stejně mocným Vykupitelem, jako byl v době, kdy kráčel po zemi, uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Víra se rodí z Božího slova. Držte se tedy jeho zaslíbení: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ Jan 6,37 Vrhněte se k jeho nohám a volejte: „Věřím, pomoz mé nedověře.“ Budete-li tak činit, nikdy nezahynete. Nikdy. -Touha Věků str. 275
 1. Co můžeme dělat bez Krista?
 2. Co můžeme dělat s Kristem?
 3. Jaký je účel Kristovy spravedlnosti v nás? ; ; ;
Poznámka: Sláva, o které Bůh hovoří, není sebestřednou egoistickou slávou, ale spíše takovou, která je požehnáním ostatním. V Jan 12,32 Ježíš řekl: „A já, až budu vyzdvižen, potáhnu všechny k sobě“. Až když je Bůh vyvýšen a oslaven, tak může přivést lidi k sobě, aby je zachránil. Jeho sláva přináší požehnání celému světu.

Závěr: Tak jako miminko v mateřském lůně přijímá svou výživu přes pupeční šňůru, stejně tak i my získáváme výživu prostřednictvím živého spojení s Bohem. Bez něj jsme bezmocní v boji proti zlu. Bez něj jsme bezmocní v boji proti pokušení a hříchu. Naše skutky nás nezachrání, ale jsou důkazem o naší opravdové víře v Boha. A navíc pomáhají přivést další lidi ke Kristu a spáse.

Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova. A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu. Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.
Když tedy vchází do světa, praví: “Oběť a obětní dar jsi nechtěl, připravil jsi mi však tělo;
Ježíš jim odpověděl: “Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn.
Jako mne poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude žít skrze mne.
Ježíš jim řekl: “Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec.
Filip mu řekl: “Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.” Ježíš mu řekl: “Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: “Ukaž nám Otce”? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; neli, věřte aspoň pro ty skutky.
Já a Otec jsme jedno.” Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. Ježíš jim řekl: “Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?” Židé mu odpověděli: “Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.”
“Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstáváli v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří. Zůstaneteli ve mně a zůstanouli mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.
Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal: “Můj Otče, jeli to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.”
Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mne poslal.
Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas. Ráno ti připravím oběť a budu očekávat.
Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.
Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.
Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky.
Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.
Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven.
naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »