Úvod > Biblické lekce > Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

V minulé lekci jsme probírali způsob, jakým by se Kristus měl objevit. Naučili jsme se, že to nebude žádná tajná událost, ale že to každý bude moci vidět na vlastní oči. Dále jsme se dozvěděli, že za hlasitého zvuku trubek sestoupí z nebe spolu se všemi svými anděly. Viděli jsme, že mrtví v Kristu budou vzkříšení a ti živí se setkají se svým Pánem v oblacích. Ale kdy k tomu dojde? Jak daleko jsme od této vrcholné události? V této lekci se zaměříme na proroctví, týkající se Ježíšova návratu. Nakonec, kdo jiný by mohl vědět o konci světa více, než ten, který ho na počátku stvořil.

 1. Jak se učedníci dozvěděli, že se Kristus vrátí zpět podruhé na tento svět?
 2. Co chtěli učedníci vědět ohledně Ježíšova návratu?
Poznámka: Ježíš odpověděl jasně a pozitivně. V Matoušovi ve 24. kapitole a v Lukášovi ve 21. kapitole dává několik znamení a důkazů, podle kterých poznáme, že se blíží jeho příchod. Také další biblická proroctví pomáhají doplnit detailní obraz a další okolnosti, které nastanou těsně před Kristovým návratem. Jak uvidíme, tato proroctví se naplňují přímo před našima očima; naznačují, že Kristův příchod je na blízku.

Znamení v přírodě

 1. Jaká budou znamení v přírodě? ;
Poznámka: Slovo „mor“ odkazuje na šířící se smrtelné epidemie. Africké obyvatelstvo vymírá v masovém měřítku díky smrtelnému viru AIDS a ptačí chřipka již zasáhla některá místa po celém světě. Zemětřesení, hurikány, tsunami a další přírodní katastrofy jsou čtyřikrát častější, než byly do roku 1950. Ježíšovy předpovědi se rapidně naplňují.

Znamení v oblasti sociální

 1. Jaká budou znamení v oblasti mezilidských vztahů? ;
Poznámka: Morální rozklad lidské společnosti snad nebere konce. Nacházíme se uprostřed morální krize. To, co je dnes nazýváno jako nový životní styl, by bylo dříve označeno jednoduše jako hřích. Manželství již dnes nemá žádnou váhu. Zneužívání dětí a sexuální obtěžování prudce stoupá. Násilí a zločin už bereme jako samozřejmost. Na školách dochází k zabíjení dětí. Množství sebevražd neustále roste. Užívání drog se naprosto vymklo kontrole. A sex se stal podstatou zábavy v této zemi. Další proroctví se tímto naplňuje.

Znamení ve světě ekonomie

 1. Jaká jsou znamení v této oblasti?
Poznámka: Chamtivost a materialismus naznačují, že žijeme v čase těsně před ekonomickým kolapsem. Láska k pohodlí a luxusu jsou typickým znakem této společnosti. V USA se lidé zaměřují především na hromadění majetku a sbírání hraček v obrovském množství. To ukazuje, že taková společnost má silný vztah k penězům (kariéře, moci a společenskému postavení) a téměř žádný k Bohu.

Znamení v politickém světě

 1. Jaká jsou znamení v politickém světě? ;
Poznámka: Než přišlo dvacáté století, nebyla nikdy žádná válka vedena ve skutečně celosvětovém měřítku. Avšak během tohoto století se téměř každý významný národ zapojil hned do dvou velkých světových válek. A ačkoliv si všichni váží míru a vyzdvihují ho, všichni se dávají do ozbrojených konfliktů. V současnosti se pak neustále někde po světě bojuje nejméně na 12 místech. A vždy panuje strach z použití jaderných zbraní. Ano, Kristus předpovídal tento stav již tisíce let předtím, než k němu došlo.

Nadpřirozená znamení

 1. Jaká jsou tato nadpřirozená znamení? ; ; ;
Poznámka: Tyto pasáže z Bible vypovídají o tom, že se blíží konec. Antikrist nás bude udivovat nejrůznějšími zázraky a znameními a falešnými projevy nadpřirozena. Okultní vědy jsou na vzestupu. Lidé s nadpřirozenými schopnostmi prodávají své „dary“ komerčním televizím. Čarodějové a čarodějnice se objevují na obrazovkách v talk show. Lidé zabývající se New Age jsou všude. Prodej magických kamenů a vyvolávání duchů zesnulých. Toto vše, jsou znaky toho, že historie lidstva se dostává do své závěrečné fáze.

Znamení ve světě kultury

 1. Jaká znamení se objevují ve světě kultury?
Poznámka: Daniel zde říká, že poznání jeho proroctví poroste „v čase konce“. Jazyk použitý v tomto proroctví vypadá, že také přímo ukazuje naši informacemi přesycenou dobu. V několika posledních letech rostou znalosti ve všech vědních oborech přímo raketovou rychlostí. Ještě před rokem 1850 se lidé přemísťovali pouze na koních a povozech, tak jako tisíce let před tím. Dnes překonáváme hranici zvuku a cestujeme po celém světě s využitím letadel a dokonce se pouštíme i do vesmíru. Vzestup cestování a přímo záplava nových vynálezů nasvědčují tomu, že dochází k naplnění tohoto proroctví a dává nám jen další důkaz o tom, že žijeme „v čase konce“.

Znamení v církevním světě

 1. Jaká jsou znamení v církevním světě? ;
Poznámka: Bible předpovídá, že těsně před návratem Krista, Duch svatý nasměřuje mnohé k poznání Krista. V důsledku toho se bude evangelium šířit po celém světě. Současné komunikační technologie umožňují to, že se evangelium může dostat opravdu ke každému. Tato předpověď se pomalu naplňuje.
 1. Proč je tak důležité neurčovat datum druhého příchodu?
 2. Před jakým velkým nebezpečím nás Kristus vážně varuje?
Poznámka: Ono velké nebezpečí spočívá především v tom, abychom v přehnané starosti o tento život, nezanedbali tu nejdůležitější věc v životě, a to vztah s Bohem – vládcem celého vesmíru, jenž se plánuje vrátit velmi brzy.
 1. Jak si mohu být jistý, že jsem připraven na Ježíšův návrat? ; ;

Závěr: Prostřednictvím Ducha svatého Ježíš klepe a ptá se, může-li vstoupit do mého srdce, aby mohl změnit můj život. Jestliže mu bezvýhradně odevzdám svůj život, nejenže mě zbaví všech mých hříchů z minulosti a nahradí je všemi svými skutky spravedlnosti, ale dá mi také sílu vést zbožný život. A jako dárek navíc mi věnuje svůj vlastní spravedlivý charakter, díky němuž bude pro mě plnění jeho vůle radostí. Je to tak snadné, až mnozí pochybují, jestli je to realita. Ale je to tak. Na mně je, abych odevzdal svůj život Kristu a nechal ho ve mně žít. Na něm potom je činit ty mocné zázraky, které změní můj dosavadní život a připraví mě na jeho druhý příchod.
Tento dar dostávám zdarma. Stačí ho jen přijmout.

Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejduli a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: “Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?”
Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech.
11 budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. 25 “A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a vlnobitím moře.
Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.
12 A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. 37 Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. 38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka.
Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth. Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky.
Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To bude začátek porodních bolestí.
Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned.” Potom jim říkal: “Povstane národ proti národu a království proti království,
Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti
Tehdy, když by vám někdo řekl: “Hle, zde je Kristus!”, nebo: “Je zde!”, nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknouli vám tedy: “Hle, je v pustině”, nevycházejte; “hle, v úkrytech”, nevěřte! Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů,
Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.
Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží.
Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.
Potom se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha.
“O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.
A řekl jim podobenství: “Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.” “Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle
Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.
Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.
Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »