Úvod > Biblické lekce > Lekce 20 – Proč tolik církví

Lekce 20 – Proč tolik církví

V se Ježíš modlil za jednotu těch, kteří v Něho věří. Modlil se, abychom mohli být jedno v Něm tak jako On je jedno se svým Otcem. Modlil se, abychom mohli být jedno, aby svět mohl uvěřit, že Ježíš byl poslán od Boha.

Ale jsme jedno? Proč je tedy v křesťanství tolik různých denominací. Když je jich tolik na výběr, může být matoucí rozhodnout se, do které patřit. Pokud je církev Jeho tělo věřících, co ji pak tedy rozdělilo?

Učedník Jan napsal knihu Zjevení, když byl vězněm na ostrově Patmos. Slovo zjevení znamená „zjevit“ a podle prvního verše této knihy je autorem této knihy Ježíš. V této lekci se budeme soustředit na 6. kapitolu knihy Zjevení.

Nejdříve si přečti celou knihy Zjevení.

 1. Kdo otevřel první pečeť?
Poznámka: Kdo jsou ty „čtyři živé bytosti“? Slovo „zoon“ podle originálního řeckého překladu znamená živé stvoření. Podle některých jsou to andělé.
 1. Jakou barvu měl první kůň a co představoval?
Poznámka: Jan ze Zjevení působil v církvi v prvním století po Ježíšově vstoupení do nebe. Za Kristovy doby, když se generál vrátil z vítězné bitvy, osedlal bílého koně. Bylo to znamení vítezství. Bílá také symbolizuje čistotu. Raná církev byla naplněna vítězstvím a čistotou. Byla plná Kristova ducha a Jeho lásky a evangelium se neuvěřitelně šířilo. Toto období trvalo asi od r. 33 n.l. do r. 99 n.l. První pečeť znázorňuje vítězící církev.
 1. Jakou barvu měl druhý kůň a co symbolizoval?
Poznámka: Satan je rozzuřený. Touží zastavit vpřed pochodující Boží armádu. V tomto dalším období, rok 100 – 323 n.l., je začátek pronásledování římskou armádou. Mnoho křesťanů bylo hozeno lvům, zatímco diváci se pobaveně vysmívali. Mnozí byli vyvražděni. Ale čím více byli pronásledováni, tím více církev rostla. Krev mučedníků se stala semenem evangelia. Satan si uvědomil, že bude muset změnit svou taktiku. A tak to udělal…
 1. Jakou barvu měl třetí kůň a co reprezentoval?
Poznámka: Pavel ve Skutcích 20,28-31 předpověděl, že nastane odpadnutí od Boží pravdy. V tomto období úplatkářství a materialismu je církev zvážena na váze a nalezena lehká. Satan mění svou taktiku a předkládá překroucení pravdy. Jen napůl obráceni pohané vstupují do církve se svými pohanskými zvyky. Křesťanští vůdcové ve snaze sjednotit křesťanskou církev byli ochotni dělat kompromisy. Nastaly velké změny. Dřívější pravda a moc prvotní církve byly nahrazeny pohanskými praktikami, které se stále vkrádaly do církve v časovém období od 323 – 538 n.l. V církvi se objevují obrazy a sochy. Církevní rady začaly vytlačovat Boží slovo. V roce 321 n.l. občanský zákon vydán císařem Konstantinem prohlašoval, že všechno má být zavřeno v prvním dnu týdne – a bude prosazen „uznávaný den slunce“. První církevní nedělní zákon byl uveden v platnost do 325 n.l. Nakonec začaly lidské zákony nahrazovat Boží zákony. Třetí pečeť reprezentuje kompromis a prohnilost.
 1. Co učil Ježíš o deseti přikázáních?
 2. Co řekl Ježíš o těch, kteří pokládali tradici v církvi za důležitější než Jeho přikázání?
 3. Jakou barvu měl čtvrtý kůň a co symbolizoval?
Poznámka: Z mocné, duchem naplněné církve k duchovně mrtvé církvi, která dělala kompromisy a došla do bodu, kdy Boží duch a jeho moc odešly. Satan byl úspěšný v oslabení evangelia. Toto časové období je známé jako Doba temna, od r. 538 – 1517 n.l. V této době se papež stává římským císařem a má neuvěřitelnou moc. Boží slovo je lidem odebráno a jen římská církev má k němu přístup. Zachovávání neděle přichází do církve v roce 321, obrazy a relikvie v roce 327 n.l., nakonec přichází očistec s odpustky zároveň s pohanským pojetím nesmrtelností duše a lidé už nemají žádné poznání pravého Ježíšova evangelia. Ti, kteří se vzepřeli učení církve, byli usmrceni. Ale Bůh měl plán pro své věrné následovníky, „Svou pravou církev.“
 1. Jaké je poselství páté pečetě?
Poznámka: Začátek reformace se datuje kolem r. 1517. V té době povstává mnoho věrných Božích lidí přesvědčených o omylech a pokrytectvích v církvi, a jsou mučeni. Jan Viklef začíná překládat Bibli do jazyku lidu, stejně jako Valdenští, skupina bohabojných lidí ve Francii, kteří pracně ručně píší a rozdávají Bibli na ulicích převlečeni za obchodníky a za jiné podezření nebudící lidi. Hus a Jeroným Pražský, dva hrdinové reformace, kteří poslouchají jen to, co učí Bible, byli později římskou církvi upáleni na hranici. (15. st.) V dalším století kněz Martin Luther, který nalezl starou latinskou Bibli, objevil, že za spasení se nemá platit odpustky nebo v utrpení se kát za své hříchy, ale přijmout to vírou v Syna Božího. Krok za krokem Bůh pracoval na obnovení živých pravd, které byly po dlouhou dobu zahaleny v temnotě.
 1. Co zdůrazňovali Boží učedníci?
Poznámka: Máme přirozený sklon uctívat duchovní vedoucí více než samotného Boha. Martin Luther důrazně říkal svým následovníkům, aby se neodvolávali na jeho jméno, aby nevytvářeli církev podle pravdy, ke které ho Bůh dovedl a aby v těchto doktrínách nezahnízdili, ale poslechli ho? Ne. Martin Luther věřil v křest nemluvňat, ale v roce 1650 přišla na svět pravda o křtu ponořením, jak učí Bible a Roger Williams započal církev s touto novou pravdou. Později se stali známí jako baptisté. V knize Přísloví 4,18 nám Bůh ukazuje, že pravda bývá zjevována postupně, každá vždy ve svůj čas. Kdyby nám Bůh měl ukázat všechny pravdy najednou, ukázalo by se, že je to na nás příliš moc. Bůh obnovuje a učí tolik, kolik člověk zvládne.

Ale je tady PROBLÉM. Bůh chce vést všechny své děti, aby stály na ramenou těchto reformátorů, aby neuctívaly své vůdce, ale aby přijaly nové světlo, jakým Bůh vede. Pravda je postupná. S Viklefem musíme věřit jen Bibli, s Husem poslouchat jen Boha, S Lutherem, že spasení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit. S Wesleyem, že výsledkem spasení je vyšší morální úroveň života. Od těchto Božích mužů přichází plnější a plnější světlo, ale Bůh nikdy nezamýšlel, abychom se tam zastavili, ale abychom pokračovali v přijetí nových pravd, podle toho, jak On vede.

 1. Jaké je rozpoznávací znamení „pravé“ církve?
Poznámka: Zde je jedno neomylné měřítko, podle kterého všechna učení, všechna věrouka, všechna náboženství musí být zhodnocena. Pokud učí jakoukoliv nauku v rozporu s Božím věčným zákonem, desíti přikázáními, Izajáš říká „není v nich žádné světlo“.
 1. Jaké znázornění používá Pán Ježíš pro svou pravou církev?
Poznámka: Bůh stále používá termín „žena“ nebo „panna“, či „nevěsta“ jako svou církev. Považuje se za Ženicha a svou církev za nevěstu.
 1. Jak je „panna/žena“, Boží věrná církev, charakterizována ve ?
Poznámka: Zde nacházíme, že pravá Boží církev se vyznačuje skutečností, že dodržuje všechna Boží přikázání, dokonce i čtvrté, to znamená uctívat sobotu, jak to dělala prvotní církev.
 1. Co je svědectví Ježíše Krista?
Poznámka: Boží pravá církev bude církvi, která pozorně přijímá a studuje proroctví Bible. Je to církev, která věří jenom Bibli a dodržování všech desíti přikázání bez ohledu na následky. Je to otázka věrnosti Bohu raději než člověku.

Závěr: Jsme součásti duchovního sporu na této planetě. Satan se vždy snaží nás zadržet, abychom nepřijali pravdu. Touží zabránit tomu, co chce Bůh vykonat. Avšak Bůh nakonec vše ovládá a vede, jak On sám dopustí nebo nedopustí. Naštěstí, Boží slovo, Bible nám dává poznání Boží vůle a pravdy. Budeme poslouchat Boha nebo člověka? Rozhodnutí je na nás.

21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.
Pečetě
1 I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: “Pojď!” 2 A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.
3 Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: “Pojď!” 4 A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.
5 A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla: “Pojď!” A uviděl jsem, a hle, černý kůň; a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. 6 A uslyšel jsem cosi jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí, který řekl: “Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj.”
7 A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla: “Pojď!” 8 A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země.
9 A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. 10 A ti zvolali mocným hlasem: “Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?” 11 A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni.
12 A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 13 A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; 14 a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal 16 a říkali těm horám a skalám: “Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! 17 Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?”
1 I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: “Pojď!”
2 A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.
3 Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: “Pojď!” 4 A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč.
5 A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla: “Pojď!” A uviděl jsem, a hle, černý kůň; a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. 6 A uslyšel jsem cosi jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí, který řekl: “Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj.”
17 “Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18 Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.
8 “Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9 Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.”
7 A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla: “Pojď!” 8 A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt,a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země.
9 A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. 10 A ti zvolali mocným hlasem: “Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?” 11 A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni.
29 Petr a apoštolové odpověděli: “Boha je třeba poslouchat více než lidi.
20 K zákonu a ke svědectví! Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.
2 Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu.
17 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.
10 Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: “Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »