Úvod > Biblické lekce > Lekce 25 – Morální zásady

Lekce 25 – Morální zásady

Boží slovo nám nejen vysvětluje evangelium, ale také ukazuje morální měřítka života křesťana. Jakmile přijmeme Krista, jsme nazývání „Kristovými vyslanci.“ A takto jsme chodicími svědky Boží přítomnosti v našich životech. Lidé potřebují v nás vidět „Krista“. To může být vykonáno jen skrze Ducha svatého v našich životech a vyžaduje to čas. Nicméně Bůh chce, abychom poznali a pochopili Jeho zásady pro život. V této lekci si vysvětlíme, jaké jsou tyto biblické principy a jak k nim přistupovat.

 1. Co mají podle pokynu Pavla dělat věřící v Římě?
 2. Co učí Jan v souvislosti „se světem“?
 3. Jaké jsou tři oblasti, před kterými se máme mít na pozoru a které Jan konkrétně vyjmenovává?
Poznámka: Světáctví je cokoliv, kde pohnutkou je vlastní zájem. Naše motivace (pohnutka) je pro Boha důležitá a je středem toho, co děláme.
 1. Je „světáctví“ znakem jen nevěřících?
 2. Jaké jsou další projevy vlastnictví hříšné přirozenosti nebo žití „ve světě“?
Poznámka: Posvěcení nebo být učiněn Bohem „svatým“ je proces a vyžaduje to čas. V této pasáži Pavel oslovuje korintský sbor, který přivedl k Ježíši před desíti lety. Říká jim, že od nynějška by měli růst ve zralé křesťany.
 1. Jak člověk roste ve zralého křesťana?
Poznámka: Člověk „žije Duchem“ udržováním úzkého spojením s Bohem prostřednictvím modlitby, čtením Jeho slov, odevzdáním Mu svého srdce a života každodenně. Jedině tehdy Duch vykonává své dílo v nás.
„Ti, kteří vyhradí ve svých srdcích místo pro Ježíše, poznají Jeho lásku. Všichni, kteří touží získat podobu povahy Boží, budou uspokojeni. Duch svatý nenechává bez pomoci duši, která vzhlíží k Ježíši. Bere z věcí Kristových a ukazuje jí je. Zůstane-li oko upřeno na Krista, dílo Ducha neustane, dokud se duše nepřetvoří k Jeho obrazu.“ – Touha věků, str. 302 orig.
 1. Jaké jsou některé vlastnosti Ducha žijícího v nás?
Poznámka: Bible obsahuje napomenutí pro věřícího. Spousta z nich byla v rámci kultury tehdejších dnů. Například v 1. Timoteovi 2,8-10 je napsáno, že ženy by si neměly splétat své vlasy. Jak to může někomu vadit? V době Pavla si splétaly vlasy jen prostitutky a nosily honosné šperky. V podstatě Pavel říká, že Boží děti by se neměly oblékat jako prostitutky. Takže je lépe udat vyvodit principy, než dávání pravidel. Princip překračuje všechny hranice kultury a doby. Zasahuje přímo do podstaty problému. V této lekci se podíváme na pět základních principů (zásad).

Pět základních principů pro křesťanský život:

 1. POHNUTKA – Proč to děláš? Koho to oslaví a čí pozornost to zaujme?
 2. VZTAH – Ostatní a jejich potřeby upřednostňuješ nad sebe a svoje vlastní.
  ;
 3. HODNOTY – Je více důležitý zevnějšek nebo vnitřek? Trávíme více času krášlením zevnějšku nebo pěstováním zbožného ducha?
  ; ;
 4. STÁLOST – Jsme v našem chování důslední? Mohou se na nás ostatní spolehnout? Říkáme jednu věc a děláme něco jiného?
 5. JEDNODUCHOST – Nebýt obtěžkaný množstvím majetku, ale jednoduchostí krásy vnitřního ducha.

Závěr: Je dílem Božím přivést nás do bodu, kdy dosáhneme měřítka, které dává. Naším úkolem je jen vždy přicházet k Němu pro lásku, vyznání, odpuštění a pro milosrdnou sílu a moc. On pak stále v nás pracuje, aby Ho ostatní mohli v nás vidět a být k Němu přitahováni. Naproti tomu žijeme plné, hodnotné a smysluplné životy, které mnohé zasahují a žehnají mnohým a zvlášť nám.

2 A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
Nemilujte svět
15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.
16 Neboť všechno, co je ve světě — žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života — není z Otce, ale ze světa.
Projevy nezralosti
1 A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. 2 Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, 3 neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku?
19 Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, 20 modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, 21 závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.
Choďte Duchem
16 Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 17 Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 18 Jsteli vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
22 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 24 Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25 Jsmeli Duchem živi, Ducha také následujme. 26 Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.
14 Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. 15 A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých.
24 Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého.
22 Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé; všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé.
8 Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru. 9 Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, 10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti.
S Kristem jste vstali k novému životu
1 Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.
3 Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, 4 nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojnéhoducha, který je před Bohem vzácný.
Odhalení a kárání farizeů
1 Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2 “Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3 Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní.
15 Řekl jim: “Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »