Úvod > Biblické lekce > Lekce 16 – Nebe

Lekce 16 – Nebe

Bůh ve svém Slově zaslíbil, že nebe je velmi skutečné. On touží, abychom s Ním byli navždy na tomto překrásném místě. Mnoho lidí má mylnou představu o nebi. Někteří si sebe představují, jak hrají na harfě na nějakém nebeském obláčku, jiní, že se budou procházet zlatými ulicemi. V této lekci budeme studovat, co vlastně Bible učí o nebi a jaký bude náš vztah k Bohu.

 1. Kým se staneme, když uvěříme v Ježíše jako našeho Spasitele?
 2. Co to znamená být dítětem Božím? ;
Poznámka: Dědic je obvykle syn nebo dcera, kteří jednoho dne zdědí vše, co otec a matka vlastní. Pokud jsi dědicem Božím a jestliže Ježíš je nyní tvůj bratr, pak je toto vysoké postavení v Nebi pro Tebe. Také všechno, co Ježíš zaslíbil, patří Tobě. Jak nádherná myšlenka!
 1. Co je zaslíbeno Ježíši, našemu bratrovi, a nám jako synům a dcerám Božím?
 2. Co slíbil Ježíš připravit pro své následovníky?
Poznámka: Představte si Syna Božího, jak pro nás všechno s nadšením připravuje. Když máme hosty, rádi se ujišťujeme, že všechno je pro ně hezky přichystané. Stejně tak Ježíš má mnoho práce ujišťováním se, že vše je pro nás dokonalé.
 1. Jak Bible popisuje místo, které pro nás Bůh připravuje?
 2. Jaký typ místa to bude?
 3. Jak se jmenuje toto nebeské město?
 4. Jak Bible popisuje Nový Jeruzalém?
  1. Verš 18 – zdi byly z
  2. Verš 18 – město bylo čisté
  3. Verš 21 – dvanáct bran bylo dvanáct
  4. Verš 21 – ulice byly z čistého
  5. Verš 23 – město nepotřebovalo ani
  6. Verš 25 – Nebude tam žádné
 5. Jaká planeta bude věčným domovem Božích dětí?
 6. Odkud přijde, podle Jana, Nový Jeruzalém na tuto zemí?
Poznámka: Nový Jeruzalém bude hlavní město na zemi a země se nyní stane středem celého vesmíru. Jen si představte, planeta, která se vzbouřila proti Bohu, bude nyní povýšena na velitelství celého vesmíru a Bůh bude sdílet svůj trůn s námi.
 1. Jakým způsobem bude země očištěna, aby obdržela toto krásné město?
 2. Jak se bude nová země lišit od nynější naší země?
 1. Co podle zaslíbení udělá Bůh pro ty, kteří s Ním budou v nebi?
 2. Jaké budeme mít v nebi postavení?
Poznámka: Bylo by nanejvýš pěkné, kdyby skrze smrt Krista byla naše planeta obnovena do svého původního stavu ve vesmíru. Nicméně, Bůh nás povýší mnohem výše, jako kdybychom nikdy nezhřešili. On nám vynahradí všechno to utrpení a bolesti, které jsme snášeli, a dovoluje nám s Ním vládnout. Dokonce nám slibuje, že budeme nosit koruny, abychom reprezentovali naše nové postavení jako králové. Když je řečeno „Král králů a Pán pánů“, je zřejmé, že my jsme ti další králové. Jak úžasná láska je zde k nám od Boha projevena!
 1. Jak budou vypadat naše těla?
 2. Jak vypadalo Kristovo tělo?
 3. Co se stane s rodinnými svazky? ;
 4. Budeme pokračovat v uctívání Boha v sobotní den?
 5. Jaké některé z věcí budeme dělat v nebi?
 6. Co Ježíš řekl, že neudělá, dokud se s námi znovu nesjednotí v nově stvořeném království? ;
 7. Co udělá Ježíš, až se jednou pro nás vrátí?
Poznámka: Ježíš nejedl velikonoční pokrm ani nápoj více než 2000 let. Odmítá to, dokud nebude moci slavit s námi v nově stvořeném království. Úžasným způsobem nás na této výjimečné oslavě sám Ježíš usadí k hodovnímu stolu a čeká vlastně na nás. Jak fantastická myšlenka, že Ježíš čeká na nás a ne my na Něj. Boží láska k nám je tak velká, že ji jen stěží můžeme pochopit.

Závěr: Jak velká je Boží láska! Planeta, která zhřešila a ukřižovala Ho, se nyní stane středem celého vesmíru a my budeme s Ním vládnout na Jeho samotném trůnu. Miluje nás tak moc, že s námi chce být po celou věčnost. Když pokračujeme v poznávání, jak moc nás Bůh miluje, tak stále rosteme v lásce a důvěře k Němu.

12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. 13 Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
17 Jsmeli však děti, jsme i dědicové — dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud vskutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni.
7 Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.
2 na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
1 “Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejduli a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
9 Ale jak je napsáno: “Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.”
10 Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. 16 Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, jeli nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže.
17 Změřil také jeho hradbu: sto čtyřicet čtyři loktů podle lidské míry, která je také mírou andělskou. 18 Stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. 19 Základy městské hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21 A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo. 22 Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. 23 A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24 A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. 25 Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude.
5 Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.
2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. 3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: “Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. … 10 V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
10 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 11 Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, 12 kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. 13 Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
1 A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není.
1 Pustina i bezvodá zem budou jásat, Araba zaplesá a rozkvete jako narcis.
18 Ve tvé zemi již nebude slyšet o násilí, na tvém území o zkáze a pohromě. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou.
25 Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.
16 Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár,
4 A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.
21 Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.
20 Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista, 21 který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit.
Ježíš se ukazuje učedníkům
36 Zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim: “Pokoj vám.” 37 Vyděsili se a vystrašeni se domnívali, že vidí ducha. 38 Řekl jim: “Proč jste tak rozrušeni a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? 39 Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mne a podívejte se: duch nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.” 40 A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. 41 Když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: “Máte tu něco k jídlu?” 42 Podali mu kus pečené ryby a plást medu. 43 Vzal si a pojedl před nimi.
23 Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou símě požehnaných Hospodinových, a jejich potomci s nimi.
22 Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je Hospodinův výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno.
23 A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.
17 Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl. 18 Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselí. 19 Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku. 20 Nebude tam již miminko živé jen několik dnů a stařec, který nenaplní své dny. Neboť mládenec zemře ve věku sta let a ten, kdo nedosáhne sta let, bude považován za zlořečeného. 21 Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. 22 Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří.
14 Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. 15 Řekl jim: “Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. 16 Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království.” 17 A vzal kalich, vzdal díky a řekl: “Vezměte to a rozdělte mezi sebe. 18 Neboť vám pravím, že od této chvíle již nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království.”
25 Amen, pravím vám, že se již více nenapiji z plodu vinné révy až do onoho dne, kdy jej budu pít nový v Božím království.”
Buďte připraveni, očekávejte příchod Pána
35 “Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. 36 Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. 37 Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »