Úvod > Biblické lekce > Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Satanova klamná moc se stává více a více zjevnou, když pozorujeme jeho úsilí proti Bohu a Jeho lidu. Jeho opovážlivý pokus zničit Boží svatý zákon dosáhl svého vrcholu úsilím o náhradu Boží soboty za neděli, a tím oklamal většinu lidí. Tato záležitost se stane centrem sporu v těchto posledních dnech, kdy se Satan snaží podvést „vyvolené“. To rozdělí celý svět na dvě třídy.

 1. Jaké jsou ty dvě skupiny, které budou existovat na konci světa?
 2. Čím se bude Boží lid lišit od bezbožných?
 3. Jak je nazváno Desatero?
 4. Jakým typem smlouvy je nazvána sobota?
 5. Je sobota smlouvou jen pro Izraelity?
 6. Kde má být napsán zákon nebo smlouva?
Poznámka: Zákon je zapečetěn na čele Božího lidu nebo zapsán v jejich myslích. Čelo je sídlo mysli. Zachováváme Boží zákon nebo Jeho smlouvu naší mysli, znázorněnou čelem.
 1. Na základě čeho si Bůh může nárokovat naše uctívání a naši poslušnost? ; ;
 2. Který den je připomenutím Boží stvořitelské moci?
Poznámka: Bůh „vtiskne“, vštípí svůj zákon do myslí svých učedníků. Pečeť znázorňuje pravomoc. Bůh má právo na autoritu, protože je našim Stvořitelem. Ustanovil pečeť nebo památník stvoření v sedmém dni – sobotě.
 1. Proč Bůh používá příkaz o sobotě jako rozpoznávací pečeť Jeho pravých následovníků?
Poznámka: Odpočíváme v sobotu v připomínce na stvoření a na naše spasení. Ten, kdo je Stvořitelem, je také stvořitelem naší svatosti. Bez Boha nevlastníme žádnou svatost. To je v přímém rozporu s náboženstvím, které učí, že spasení je možné si zasloužit eucharistií nebo skutky. Když odpočíváme v Boží sobotu, spočíváme v dokonalém a kompletním díle Božího spasení pro nás. Spasení přichází z pouhé milosti (nezasloužená Boží přízeň) a není nic, co můžeme udělat, abychom si ho zasloužili.
 1. Jak se liší „svatí“ nebo Boží lid od bezbožných?
Poznámka: Boží lid poslouchá Jeho smlouvy a zákony skrze moc Ducha svatého žijícího v nich. Satan vlastní padělek pro každou pravdu, kterou Bůh učinil zjevnou. Tak jako existuje Svatá Trojice Božství: Otec, Syn a Duch svatý, tak satan má „nesvatou trojici“, která zahraje významnou roli v posledních dnech. V této a následující lekci si vysvětlíme, kdo a jací jsou ti tři.
 1. Popiš šelmu, kterou viděl Jan.
  a) hlav a rohů
  b) Jaké jméno bylo na každé hlavě?
  c) Byla podobná:
  d) Nohy jako:
  e) Ústa jako:
  f) Kdo dal šelmě její moc?
Poznámka: Rouhání v Bibli znamená činit se rovným s Bohem nebo se nad Něho povyšovat, proto tato šelma je tou, která sama sebe vyzdvihuje.
 1. Kdo je drak?
Poznámka: Abychom rozluštili, kdo nebo co je tou šelmou, potřebujeme studovat proroctví Daniele. Kniha Daniel je ve Starém zákoně a poukazuje na proroctví poslední doby a kniha Zjevení je v Novém zákoně, která se také soustředí na proroctví poslední doby. Kniha Daniel vrhá světlo na knihu Zjevení a Zjevení rozvíjí proroctví Daniele. Potřebují být studovány ve vzájemném propojení.
 1. Co Daniel viděl vystupovat z moře?
 2. Co šelma představuje?
 3. Co symbolizuje „moře“?
Poznámka: V Danielovi 2. kapitole Bůh zjevil skrze svého proroka Daniele, že budou existovat čtyři velké světové říše. Čtvrté království, Řím, bude pak rozděleno na deset kmenů. Z nich se měla skládat starověká Evropa a dějiny to potvrdily. Vzhledem k tomu, že Daniel 7 také vypráví o čtyřech po sobě následujících královstvích, je zřejmé, že toto proroctví jde ruku v ruce s 2. kapitolou knihy Daniel. Protože Bůh popsal první království v Danielovi 2 jako Babylon, víme, že další tři musely být Médo – Persie, Řecko a Řím.
Poznámka: Tyto šelmy vyšly z moře, neboli z hustě zalidněné oblasti. Daniel viděl moře zmítané silným větrem. Větry zobrazují spory a války (Jeremjáš 49,36.37). Tímto způsobem každý z těchto národů vzniká z války, nepokojů. Cožpak se obvykle nezrodí většina národů právě takto? Naproti tomu šelma podobná leopardovi ze Zjevení 13. kapitoly vyšla z moře, ale nebyly zmíněné žádné větry, protože jí Satan dal svou moc.
 1. Kolik rohů měla tato šelma?
Poznámka: Těchto deset rohů jsou stejné jako deset prstů u nohou sochy z Daniele 2. kapitoly. Jedná se o rozdělení římské říše. Deset barbarských kmenů učinilo konec dlouhé, železné vlády Říma. Těchto deset kmenů vládlo nějakou dobu a tři se zcela rozpadly. Zbylých sedm se stalo předchůdci moderní Evropy. To je ta stejná šelma (nebo národ), o které je psáno v knize Daniel 2 a 7.
 1. Co má ten „malý roh“ moc udělat?
  „Oči a ústa, která mluvila
  „Vede proti a je“
  Mluví slova proti
  Jeho svaté
  „Bude se změnit a
Poznámka: Tato moc vzniká z rozděleného Říma. Moc tohoto malého rohu se bude lišit od těch prvních desíti. Tyto byly všechny politickými mocnostmi, toto bude náboženská moc. Tato chvástající moc je stejná jako šelma z moře ze Zjevení 13. Je to papežský Řím.

Nyní shrňme tuto moc papežského Říma, která je identifikována v 2. a 7. kapitole Daniele a ve 13. kapitole Zjevení:

 1. Malý roh přišel k moci mezi deseti rohy, což bylo v západní Evropě (viz )
 2. Malý roh vznikl někdy po roce 476 n.l. (viz ). Jestli vyrostl mezi deseti rohy, pak musel vzniknout poté, co už existovaly. Deset rohů povstalo, aby rozdělily Římskou říši v 476 n.l.
 3. Malý roh vyvrátil tři z desíti rohů, jakmile se dostal k moci (viz ).
 4. Malý roh má na své hlavě člověka, který za něj mluví, lidský vůdce, který vlastní jeho moc (viz ).
 5. Malý roh má jiný druh moci, než má deset rohů (viz ).
 6. Malý roh se bude rouhat proti Bohu (viz ). Rouhání je, podle Bible, když se člověk považuje být roven Bohu (viz ) a/nebo si přivlastňuje právo odpouštět hříchy (viz ).
 7. Malý roh používá svou moc k pronásledování Božího lidu. Je to pronásledující moc (viz ).
 8. Malý roh bude usilovat o změnu Božího zákona (viz )

Závěr: Svět je rychle šikován do jednoho z dvou praporů, nesoucí pravomoc Boží nebo Satanovu. Rozhodnout se být věrný, znamená vystavit se opozici, ale konečným výsledkem je vnitřní pokoj a věčný život. Bible mluví jasně a zřetelně o Satanových záměrech. Dozvíme se o nich v další lekci.

47 Dále je království Nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. 48 Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. 49 Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých
1 Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2 A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: 3 “Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech!”
28 Byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chléb nejedl a vodu nepil a napsal na desky slova smlouvy, Deset slov.
Zachovávejte sobotu
12 Hospodin řekl Mojžíšovi: 13 Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. 14 Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen; ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. 15 Po šest dní se bude konat práce a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá Hospodinu. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen. 16 Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu. 17 Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť v šesti dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal a oddechl si.
Nikdo, kdo miluje Hospodina, není vyloučen z jeho služby
1 Toto praví Hospodin: Zachovávejte právo a jednejte spravedlivě, protože brzy přijde má záchrana a bude zjevena má spravedlnost. 2 Blahoslavený je člověk, který to činí, a lidský syn, který se toho drží; který zachovává sobotu před znesvěcením a střeží svou ruku před pácháním čehokoliv zlého.
3 Ať neříká cizinec, který se připojuje k Hospodinu: Hospodin mě jistě oddělí od svého lidu. A eunuch ať neříká: Hle, jsem suchý strom.
4 Neboť toto praví Hospodin o eunuších, kteří zachovávají mé soboty, zvolili si to, v čem mám zalíbení, a drží se pevně mé smlouvy: 5 Dám jim ve svém domě a mezi svými hradbami místo a jméno lepší než synů a dcer, dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno.
6 Také cizince, kteří se připojují k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu před znesvěcením a drží se pevně mé smlouvy, 7 ty přivedu na svou svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby; jejich zápaly a jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. 8 Výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zapuzené Izraelovy: Ještě mu k jeho shromážděným shromáždím další.
16 “Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do jejich srdce a napíši je do jejich mysli,”
25 Ke komu mne tedy připodobníte? Komu jsem roven? praví ten Svatý. 26 Pozvedněte své oči vysoko a pohleďte: Kdo stvořil tyto věci? Ten, kdo vyvádí podle počtu jejich zástup, všechny je volá jménem, pro jeho velkou sílu a ohromnou moc žádná z nich nechybí.
10 Ale Hospodin je pravý Bůh, on je živý Bůh a věčný král. Před jeho hněvem se třese země, národy nevydrží jeho rozhořčení. 11 Toto jim řekněte: Bohové, kteří nebesa a zemi neučinili, zmizí ze země a zpod těchto nebes. 12 Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa.”
5 Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti; Hospodin však učinil nebesa.
1 Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. 2 Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.
12 Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji. 20 Svěťte mé soboty a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
Šelma z moře
1 Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc.
9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
2 Daniel promluvil: Ve vidění jsem během noci přihlížel tomu, jak hle, čtyři nebeské větry vzdouvají Veliké moře 3 a z moře vystupují čtyři veliké šelmy, každá jiná.
17 Ty veliké šelmy, které jsou čtyři, to ze země povstanou čtyři králové. 23 Takto pravil: Ta čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat, požere celou zemi, podupe ji a bude ji drtit.
15 Ještě mi řekl: “Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.
Šelma z moře
1 Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha.
ČEP
19 Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,
20 i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21 Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22 až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.
23 Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.
24 A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.
25 Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,

ČSP
19 Chtěl jsem tedy mít jistotu o té čtvrté šelmě, která se od nich ode všech odlišovala — byla neobyčejně strašlivá, měla zuby železné a drápy bronzové, požírala, drtila a to ostatní svýma nohama pošlapávala —
20 i o těch deseti rozích na její hlavě a o dalším, který vyrostl, a padly před ním tři, rohu takovém, že měl oči a ústa mluvící velké věci, a na pohled větším než jeho druhové.
21 Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se svatými a jak je přemáhá,
22 až přišel Věkovitý a soud byl dán svatým Nejvyššího a nadešla doba, že to království ovládli svatí.
23 Takto pravil: Ta čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat, požere celou zemi, podupe ji a bude ji drtit.
24 A těch deset rohů, to deset králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a tři krále pokoří.
25 Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.

8 Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci.
8 Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci.
8 Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci.
8 Sledoval jsem ty rohy a hle, mezi nimi vyrostl další roh, nepatrný, ale tři z dřívějších rohů byly před ním vykořeněny. A hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa mluvící velké věci.
24 A těch deset rohů, to deset králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a tři krále pokoří.
25 Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.
30 Já a Otec jsme jedno.” 31 Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. 32 Ježíš jim řekl: “Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?” 33 Židé mu odpověděli: “Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.”
5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.” 6 Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: 7 “Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný: Bůh.”
25 Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.
25 Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »