Úvod > Biblické lekce > Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Křižování vzniklo přibližně 600 let před Kristem a bylo vynálezem Féničanů. Od nich ho převzali Egypťané a později Římané, kteří ho ještě zdokonalili a používali ho k potrestání uprchlých otroků a nejhorších zločinců.

Ukřižování bylo nejbolestivějším a nejostudnějším způsobem popravy, který kdy lidé užívali. Odsouzený umíral na kříži zpravidla 3 – 7 dní než zemřel. Na rukou se tvořila sněť a nohy byly probity rezavými hřeby. Bolest byla nesnesitelná, jakoby každý kloub v těle byl trhán na kousky. Nakonec přišla smrt udušením. Bez vztyčeného těla nebylo možné dýchat. A když se ukřižovaný napřímil, bolest byla neúnosná. V ostudné nahotě byl vystaven chladu v noci a horku během dne.

Co vlastně dělá Kristovu smrt nejvyšší obětí nad každou jinou smrtí? Mnoho mučedníků zemřelo v hrozných mukách, některá se dokonce mohou zdát ještě mučivější než smrt na kříži. V této lekci se budeme zabývat těmito a ještě i dalšími otázkami.

  1. Co křičeli nejvyšší kněz a přední muži, když jim Pilát předvedl Ježíše?
Poznámka: Pilát, který zastupoval Řím, však na Ježíši nenalezl žádnou vinu a tak Židé museli najít důvod, pro který požadovali Ježíšovo ukřižování. Tvrdili, že mají zákon, podle kterého má být Kristus odsouzený k smrti, a uvedli, že se jedná o zákon o rouhání.
  1. Jaký způsob smrti byl stanoven pro ty, kteří poruší zákon o rouhání, z jehož porušení Židé Ježíše obvinili?
Poznámka: (Jan 10,30-33) – Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl „Já a Otec jsme jedno.“ Toto prokazuje, že si byli vědomi toho, že ukamenování je trestem za rouhačství.
  1. Proč tedy Židé požadovali, aby byl Kristus ukřižován? (viz ; ; )
Poznámka: Když Židé volali „ukřižujte ho“ nepožadovali pouze Kristovu smrt, ale chtěli, aby na něj byla uvalena Boží kletba. To, že Židé někoho ukřižovali, znamenalo zároveň, že odsouzenému nebyla poskytnuta modlitba za odpuštění všech jeho hříchů a tím byl navždy oddělen od Boha. Stal se prokletým. A tak ti, kdož viděli člověka viset mezi nebem a zemí z toho vyvodili, že je opuštěný od obojího a nezaslouží si tedy ani jedno. Právě proto chtěli tuto smrt pro Ježíše.
  1. Čím nás Kristus vykoupil?
Poznámka: Bůh poslal Krista, aby se stal prokletým místo nás. Zatímco byl na kříži, pociťoval vinu celého světa.
  1. Věděl Kristus, že se musí stát prokletým místo nás, aby nás zachránil?
Poznámka: Bůh nesejmul toto prokletí z Krista, protože nás miluje a toto byl jediný způsob, jak nás mohl zachránit. „Neušetřil svého vlastního Syna, ale dal ho za nás všechny.“ Toto nám ukazuje, jak nás také Bůh Otec miluje.
  1. Kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých? ; ;
Poznámka: Po dobu svého života byl Ježíš naprosto závislý na svém Otci a neméně pak při svém vzkříšení.
  1. Jaká pozoruhodná slova Ježíš zvolal před svou smrtí?
Poznámka: Božím plánem bylo, že Ježíš poté, co položí svůj život za lidstvo, ho Otec vzkřísí. Ale Ježíš volá k Bohu: „Otče, proč jsi mě opustil?“ Kde došlo k chybě v tomto plánu? Zde je podstata celé této oběti… Cítil, že tíha hříchu je příliš velká na to, aby mohl Otec přijmout jeho oběť. Necítí už ani přítomnost svého Otce. Naděje na vzkříšení byla pryč. Nemohl spasit zároveň svět i sebe. Musel se rozhodnout mezi světem a sebou. A On se přesto rozhodl podstoupit smrt! Víte, co nám říká tímto činem? Že nás miluje více nežli sám sebe. Díky tomu, že byl ochoten zemřít navěky bez naděje na vzkříšení, abychom my mohli žít. Byl ochotný navždy se odloučit od svého Otce, se kterým byl spjat od věčnosti. Byl připraven na to, že již nikdy neuvidí tvář svého Otce – to proto, abychom my mohli být spaseni. Tak moc nás miloval. Toto je hloubka jeho vrcholné oběti za nás.

V Žalmu 22 se dozvídáme více o ukřižování a dalších slovech, která Ježíš vyřkl ještě před tím, než zemřel. Tato zpráva nám umožňuje hlouběji nahlédnout do Ježíšova zraněného srdce a přibližují citovou bolest, kterou na kříži prožíval.

  1. Jak Ježíš popisuje sám sebe ve verši 7?
  2. Co udělal Kristus, aby nám ukázal Boží lásku?
Poznámka: Ježíš položil svůj život a byl ochoten přestat existovat, abychom mohli žít na jeho místě. Událostmi na kříži nám Bůh ukázal, jak moc nás hříšníky miluje. Svou nejvyšší obětí nám hříšníkům Ježíš říká, jak nás miluje. Miluje nás víc, než sám sebe.
  1. Jak by na nás tato nejvyšší oběť měla zapůsobit? ;

Závěr.: Když vidíme tu lásku, se kterou si Kristus raději vybral nás, nežli sám sebe, probouzí to lásku i v nás. Toto je tím pravým důvodem proč přijmout Krista. Protože nám ukázal, jak moc nás miluje, můžeme mu důvěřovat.

Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl: “Hle, člověk!” Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: “Ukřižuj! Ukřižuj!” Pilát jim řekl: “Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalézám.” Židé mu odpověděli: “My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího.”
A ten, kdo se rouhá Hospodinovu jménu, bude jistě usmrcen; celá pospolitost ho jistě ukamenuje. Příchozí i domorodec, jestliže se rouhá Jménu, bude usmrcen.
Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili;
My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho pověsili na dřevo a zabili.
Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu.
Jestliže někdo spáchá hřích, za který je hoden rozsudku smrti, ať je usmrcen; pověs ho na strom. Nenech jeho mrtvolu na stromě přes noc, ale jistě ho pohřbi v ten den, neboť na pověšeném je Boží kletba. Neznečisti svou zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví.
Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se stal za nás prokletím, neboť je napsáno: “Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě.”
Tehdy s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: “Posaďte se zde, zatímco se tamhle odejdu pomodlit.” Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny; tu se začal rmoutit a znepokojovat. Pak jim řekl: “Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.” A trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal: “Můj Otče, jeli to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.” Potom přišel k učedníkům a nalezl je spící, i řekl Petrovi: “To jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.” Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: “Můj Otče, neníli možné, aby mne tento kalich minul, musímli ho vypít, staň se tvá vůle.” Pak šel a nalezl je opět spící, protože měli velmi těžká víčka. I nechal je, znovu odešel a pomodlil se potřetí, říkaje opět stejnou prosbu. Tehdy přišel ke svým učedníkům a řekl jim: “Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se ta hodina a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mne zrazuje.”
Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili;
A Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí.
Pavel, apoštol vyslaný ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých,
Sestup s kříže a zachraň se!” Podobně se i velekněží a učitelé Zákona mezi sebou posmívali a říkali: “Jiné zachránil, sebe zachránit nemůže. Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.” Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli. A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny. O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” což v překladu znamená: “Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?” A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: “Hle, volá Eliáše.” Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: “Nechte ho, ať uvidíme, přijdeli Eliáš, aby ho sundal.” Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled.
Ale já jsem červ a ne člověk, potupa pro lidi, lidem opovržený.
Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry.
My milujeme, neboť on první miloval nás.
Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto: Protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »