Úvod > Biblické lekce > Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

bible-640x480Bible je pozoruhodná kniha. Je nejprodávanější knihou na světě. Byla napsána před více než 1500 lety, 40 různými autory. Skládá se z 66 knih. Pravost Bible je doložena 3 rozdílnými způsoby.

 

 

1. Archeologicky:

Mnoho archeologických nálezů potvrdilo pravost Bible. Například v roce 1947 nalezl mladý pastýř původní pergamenové svitky celého Starého zákona (s výjimkou knihy Ester) ve starém hliněném hrnci v jeskyni na středním východě. Dnes jsou známy pod názvem Svitky od Mrtvého moře. V roce 1990 archeologové objevili hrobku Kaifáše, nejvyššího kněze, který odsoudil Ježíše k ukřižování. Babylon, starověké město, o kterém se často mluví ve Starém zákoně, bylo objeveno při vykopávkách před několika lety v Iráku. Část z hlavní brány tohoto města je dnes součástí orientálního muzea v Chicagu.

2. Prorocky:

Všechny předpovědi, které byly v Bibli prorokovány, se vyplnily. Daniel 2. kapitola – v tomto proroctví byly zaznamenány národy, které budou vládnout na zemi do příchodu Krista a historie to zpětně potvrdila.

Zlato Babylon 605-539   př.n.l Král Nebukadnezar
Stříbro Medo-Persie 539-331 př.n.l Král Darius zaútočil během oslavy
Měď’ Řecko 331- 168 př.n.l Alexander Veliký
Železo Řím 168 př.n.l – 476 n.l Vládl, když tady byl Ježíš
Hlína a železo Rozdělená Evropa 476 n.l. – současnost

3. Proměňující mocí:

Bible sama uvádí více než 3000krát, že je inspirována Bohem. A asi největším důkazem je způsob jakým Bible mění naše životy.

 

Otázky:

  1. K jakému účelu Bible slouží (Co si Bible klade za cíl)? ; ; ; ; ;

Když se seznamujeme s Biblí, začínáme se učit principům jak studovat Boží slovo. Zde jsou tři:

  1. Modli se za moudrost –  ;
Poznámka: Duchovní věci jsou duchovně rozeznatelné. Bez vedení Ducha Svatého je pro nás nemožné porozumět Písmu, tak jako porozumět cizímu jazyku bez tlumočníka. Modli se a žádej Ducha Svatého, aby ti dal porozumění a budeš překvapen, jak předčí tvé očekávání.
  1. Porovnej důležité pasáže z Bible –
Poznámka: Ježíš nám dal příklad, když studoval Bibli se svými učedníky a vysvětlil jim vše, co se v ní píše o jeho osobě. Jako puzzle, potřebujeme přidávat jeden dílek k druhému, aby do sebe zapadaly a následně vytvořily celistvý obraz. Musíme číst vše, co Bible říká na dané téma, ne jen pár veršů na jednom či onom místě.
  1. Otevři svou mysl a ukaž ochotu dát se vést (podřídit se) –
Poznámka: Bůh se nezjeví těm, kdo čtou Bibli jen proto, aby uměli argumentovat nebo těm, kteří ji otevřeli z pouhé zvědavosti. Nalezneme ho pouze tehdy, budeme-li ho upřímně hledat a ptát se po jeho vůli.

Kolik z nás je opravdu spokojeno se svým životem? Od té chvíle co jsme se narodili, jsme stále nespokojení. Je to v každém z nás, touha po něčem víc…

“V srdci každého z nás je Bohem vytvořené vakuum, které zase pouze Bůh může naplnit skrze svého Syna, Ježíše Krista.” –Blaise Pascal
“Bůh nás stvořil, vynalezl nás, jako člověk vynalezl motor. Auto jezdí na benzín, a nebude řádně jezdit na nic jiného. Bůh sestrojil lidský stroj a jeho pohonem je On sám. On je tím pohonem, pro který byly naše duše stvořeny. Není žádný jiný. Bůh nám nemůže dát štěstí a klid, když žijeme bez něho.” –C.S. Lewis

Každý z nás se narodil s touhou v srdci. Toto místo, tuto prázdnotu, se snažíme zaplnit spoustou různých věcí. Penězi, vztahy, mocí, alkoholem, materialismem. Ale brzo přicházíme na to, že nás tyto věci nenaplňují. Je to jako zkoušet nakreslit kulatý čtverec. Nikdy to nepůjde. Jedinou věcí, která nás může opravdu naplnit je blízký vztah s Bohem. Nic jiného.

  1. Co slíbil Ježíš všem, kteří k němu přijdou?
  2. Co nám chce Ježíš dát?
  3. Co chce Ježíš, abychom dělali?
  4. Jakým způsobem nám Ježíš dává svůj klid?
  5. Proč je Ježíš tak důležitý? ; ; ;

Závěr: Spása není věcí, kterou bychom mohli získat. Spása je Osoba. A když se s ním jednou setkáte, nic se nezmění – kromě celého vašeho života.

Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ona svědčí o mně.
Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce.
Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. Pak se vrátil do tábora, ale jeho služebník Jozue, syn Núnův, mládenec, se od stanu nevzdaloval.
I naplnilo se Písmo, které praví: “Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost” a byl nazván Božím přítelem.
ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení, je Hospodinův výrok. Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy navštívím všechny obřezané pouze na předkožce:
abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních.
Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.
Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha Božího, neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně.
A on jim řekl: “Ó nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci! Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy?” A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o něm bylo napsáno.
Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.
Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.
O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.
Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.
Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.
Ježíš jí řekl: “Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu?”
Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »