Úvod > Biblické lekce > Lekce 09 – Růst v Kristu

Lekce 09 – Růst v Kristu

V minulé lekci jsme se zabývali tím, co je víra. Vysvětlili jsme si, proč lepším slovem pro vyjádření víry je spíše důvěra. Dále jsme se naučili, že důvěra k Bohu přichází prostřednictvím četby jeho slova – Bible, modlitby k němu a odevzdáním svého života do jeho rukou…

Máte zájem o duchovní růst? Nemůžete růst tím, že se zaměříte na růst samotný. Pravděpodobně není nic tak škodlivé pro duchovní růst jako když se budete neustále kontrolovat a porovnávat dosažené výsledky. Je vaším cílem „míra postavy Kristovy plnosti“? () Říkáte si někdy: dochází u mě vůbec k nějakému růstu? Existuje jeden způsob, jak to s jistotou můžete zjistit. Podívejte se, jestli se vůbec něčím sytíte. Nerosteme duchovně tím, že jíme Chléb života? V této lekci se naučíme, jak růst v naší křesťanské víře. Máme věřit, že spaseni jsme pouze milostí, ale dále pak spoléhat na své skutky? Co ode mě Bůh očekává? Jakou úlohu v tomto procesu hraje Bůh a jakou já sám?

 1. Co znamená růst v křesťanském životě?
 2. Kde získáme tuto milost?
 3. Kde získáme poznání Ježíše Krista?
Poznámka: Prostřednictvím osobního studia Božího slova docházíme k hlubšímu pochopení poznání Ježíše.
 1. Co je to, co má růst?
Poznámka: Naše víra musí růst v neustálé závislosti na Bohu. Jako příklad můžeme uvést Petra. Když opouštěl loď a vstupoval na hladinu, aby šel za Ježíšem. Pokud jeho oči hleděly pouze na něho, bylo vše pořádku, ale jakmile z něj oči spustil a začal se znovu spoléhat sám na sebe – začal se potápět. Ani pro nás podobné zakolísání naší víry není ničím neobvyklým.
 1. Co je nezbytné k tomu, abychom rostli a nesli ovoce?
Poznámka: Růst v křesťanském životě znamená učit se spoléhat na Boha více a více. Závislost na Bohu je – buď všechno, nebo nic. Neexistuje něco jako částečná důvěra nebo částečné odevzdání se. Buď jste Bohu zcela oddáni, a to neustále, anebo oddáni nejste a potom se spoléháte jen sami na sebe.
 1. Odloučí se někdy Kristus od nás?
Poznámka: Nic nás nemůže oddělit od Boží lásky; proto pokud padáme nebo chybujeme, nemusíme čekat, až Bůh na naše selhání zapomene. Nevzdáme se, neměli bychom dospět k názoru, že se do nebe nikdy nedostaneme. Ani se nesnažíme „dát věci do pořádku“ sami a pak se teprve vrátit zpět k Pánu. Přicházíme k němu rovnou, vyznáme své hříchy a to že ho potřebujeme. Přesto všechno náš vztah s Bohem pokračuje.
 1. Je možné, abychom se od Krista odloučili?
Poznámka: Bůh sám se od nás NIKDY neodloučí, a proto existuje jediný způsob odloučení a to, když tak učiníme my sami.
 1. Jsme přirozeně silní nebo slabí?
 2. Jak sílíme?
Poznámka: Musíme si uvědomit, že jako křesťané nerosteme tím, že jsme den ode dne silnější. Rosteme tím jak si zas a znovu každý den uvědomujeme, jak jsme slabí a závislí na milosti Boží.
 1. Jak mohu zůstat ve spojení s Kristem?
Poznámka: „Ptáš se: „Jak mohu přebývat v Kristu?“ – Stejně, jako když jsi ho přijal poprvé. „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.“ „Spravedlivý z víry bude živ.“ (Kol 2,6; Žid 10,38). Odevzdal ses Bohu, abys byl celý jeho, abys mu sloužil a byl ho poslušen, a přijal jsi Krista za svého Spasitele. Nemohl jsi dosáhnout odpuštění svých hříchů sám ani si přetvořit srdce. Když ses však odevzdal Bohu, uvěřil jsi, že toto vše pro tebe učiní Bůh pro Kristovy zásluhy. Vírou ses stal Kristovým vlastnictvím a vírou v něm porosteš – tím, že budeš dávat a že budeš přijímat. Musíš dát vše – své srdce, svou vůli, svou službu, musíš se dát Bohu celý, chceš-li být poslušen všech jeho přikázání; a musíš také všechno přijmout – Krista jako plnost požehnání, aby přebýval v tvém srdci, byl tvou silou, tvou spravedlností, tvým věčným pomocníkem – aby ti dal sílu k poslušnosti.“
Cesta ke Kristu str. 48
 1. Jaké je tajemství křesťanského růstu?
Poznámka: „Zabýváme-li se vlastním já, odvracíme se od Krista, zdroje síly a života. Právě proto se Satan stále snaží odvést naši pozornost od Spasitele a zabránit tomu, abychom s ním byli v souladu a ve spojení. Snaží se rozptýlit naši mysl světskými radovánkami, životními starostmi, potížemi a strastmi, nedostatky druhých lidí nebo vlastními chybami a slabostmi. Nedej se oklamat jeho výmysly.“ Cesta ke Kristu str. 49
 1. Co se stane, zůstane-li naše pozornost zaměřena na Ježíše? ;

Závěr: Mnoho lidí se domnívá, že duchovní zrození pochází od Boha, ale že za duchovní růst už jsou zodpovědní oni sami. Je jednoduše nemožné, abychom rostli v milosrdenství našimi vlastními chabými snahami. Růst je dar Boží. A nadále se nám tohoto daru dostává, když ho každý den pozveme do našeho života.

Když nás Bůh vyzývá k úplné závislosti na něm a když nás žádá o to, abychom uznali naši bezmocnost bez něj, neotvírá tak dveře k naší nečinnosti. Život vedený Bohem, je životem té nejvyšší užitečnosti a služby. Všechno můžeme v Kristu.

Studijní pomůcka k lekci č. 9 – Ospravedlnění pouze vírou v Krista

Velmi doporučujeme knihu Touha Věků od E. G. Whiteové, která je ZDARMA k přečtení i ke stažení:

Odkaz ke stažení pdf: Touha Věků

dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti
Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen.
Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.
A mnozí budou následovat jejich bezuzdnosti a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy. Ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí.
Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem.
Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstáváli v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně.
35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39 ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří.
“Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.”
ale on mi řekl: “Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.” Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.
zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním.
upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších.
Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »