Úvod > Biblické lekce > Lekce 13 – Jak začalo zlo

Lekce 13 – Jak začalo zlo

Slovo „satan“ je v Bibli zmíněno 53 krát. V hebrejštině to slovo znamená „protivník“ nebo „nepřítel“. Slovo „ďábel“ je v Novém zákoně zmíněno 60 krát. To slovo znamená doslova „pomlouvač“. Je definován jako falešný žalobce anebo jako ten, kdo očerňuje, překrucuje nebo pošpiňuje. Ale odkud ďábel pochází a proč ho Bůh nezničil? Znovu ve spolehlivém slově Božím najdeme odpovědi na tyto otázky.

 1. Odkud přišel satan?
 2. Jaký typ bytosti byl?
Poznámka: Bůh stvořil tohoto anděla, aby byl „ukázkou dokonalosti“. Kdysi byl v Boží přítomnosti v nebeských nádvořích, dokud se v něm nenašla „nepravost“.
 1. Co to bylo za „zvrácenost“, která se při něm objevila? ;
Poznámka: „Lucifer“ se stal pyšným kvůli své kráse a postavení a chtěl být veleben více než nebeské hvězdy. Po troškách si začal hýčkat touhu po sebe-vyvyšování.
 1. Jak byl vyhnán z nebe? ;
Poznámka: Slovo „obchodování“ v hebrejštině pochází ze slovního kořene, který znamená obviňovat a říkat nepravdivé věci. Lucifer začal šířit lži o Božím charakteru stejně tak, jako lákat k nespokojenosti jiné anděly. Chtěl podnítit vzpouru proti Bohu.
 1. Kolik andělů padlo s ním?
 2. Protože satan oklamal Adama a Evu, co nyní považuje za svůj majetek? ;
Poznámka: Když Bůh stvořil svět, dal ho Adamovi, aby se stal jeho vládcem. Ale když Adam zhřešil, satan převzal vládu nad světem. Všimněte si, že Ježíš se nepřel, když satan řekl, „byl mi dán“. Ježíš ho dokonce nazývá „knížetem tohoto světa.“
 1. Proč Bůh nezničil satana, když způsobil vzpouru?
Poznámka: V knize Židům (v řeckém originále) je několikrát zmíněno, že Bůh stvořil „světy“ v čísle množném. Zní to věrohodně, že Bůh, který je tvořivým géniem přebýval miliardy a miliardy let v nebi a jednoho dne ho napadlo, že by stvořil svět? Ne, zdá se, že vesmír je obydlen mnoha světy.
Poznámka: Bůh zcela jistě mohl zničit satana v době jeho vzpoury, ale co by si pomysleli andělé? Bůh by ze satana udělal mučedníka a způsobil by v jejich myslích pochyby a nedůvěru. Samozřejmě, Bůh mohl zničit všechny anděly a začít všechno znovu, ale co by si o tom pomyslely jiné světy? Jak dalece zpátky by Bůh musel jít ve vypořádání se s hříchem, aby zároveň zůstal spravedlivý a stále umožňoval svobodu volby? Potřeboval dovolit hříchu, aby se ve své ošklivosti plně projevil, aby obhájil svou pravdivou a milující povahu.
 1. Jaký je hlavní cíl našeho nepřítele satana na tomto světě?
 2. Jakými (například) způsoby nás ďábel oklamává, aby nás pokoušel a zničil?
  1. ;
  2. ;
  3. ;
Poznámka: Satan nejen brání našemu porozumění dobré zprávy evangelia, ale také se snaží vrazit klín mezi nás a Boha. Pokouší nás, abychom zhřešili, a když podlehneme a staneme se obětmi jeho plánů, obviňuje nás a říká nám, jak jsme zlí. Našeptává nám, že Bůh nám nemůže odpustit. Dokonce se Bohu posmívá, když vystavuje naše hříchy před Boží tvář.
Poznámka: Satan nejen brání našemu porozumění dobré zprávy evangelia, ale také se snaží vrazit klín mezi nás a Boha. Pokouší nás, abychom zhřešili, a když podlehneme a staneme se obětmi jeho plánů, obviňuje nás a říká nám, jak jsme zlí. Našeptává nám, že Bůh nám nemůže odpustit. Dokonce se Bohu posmívá, když vystavuje naše hříchy před Boží tvář.
„Satan je vždy připraven oloupit nás o jistotu Boží přítomnosti. Chtěl by v člověku uhasit každou jiskru naděje a každý paprsek světla, ale nesmíš mu to dovolit udělat. Nenaslouchej pokušiteli, ale řekni: „Ježíš zemřel, abych mohl žít. Miluje mne a nechce, abych zahynul.“ -Cesta ke Kristu, str. 53 (orig.)
 1. Jak můžeme nepodlehnout ďáblu?
Poznámka: Naše jediné bezpečí je v podřízení se Kristu a úzkém spojení s ním. Dovol našemu Spasiteli, aby tě chránil od lsti nepřítele. Nemáš dostatek síly na to, aby ses vypořádal se satanem sám.
 1. Pokouší nás někdy Bůh?
 2. Kdy se pokušení stane hříchem?
Poznámka: Pokušení se stává hříchem jen tehdy, když s ním souhlasíme v naších myslích. Někdy můžeme být pokoušeni zlou myšlenkou nebo touhou, ale my se od ní odvrátíme. Takové věci nejsou považované za hřích, pokud s nimi nesouhlasíme.
 1. Co nám Bůh zaslibuje?
 2. Ve kterém okamžiku nahradil Ježíš satana jako nového představitele světa? ;
Poznámka: Když Bůh stvořil svět, učinil Adama vůdcem, nebo představitelem lidské rasy. Satan pak převzal vládu nad tímto světem a stal se jeho novým zástupcem, když svedl Adama k hříchu. Ježíš právem přivlastnil znovu svět, když ho získal pro nás na kříži.

Závěr: Bůh nestvořil zlo. Lucifer byl krásný a všemu nadřazený anděl v nebi, dokud ho nezkazila pýcha, vzbouřil se proti Bohu a strh s sebou třetinu andělů. Stále je v odboji proti Bohu a je pokládán za našeho nepřítele. Hledá, koho by mohl pohltit. I když pokušení není hřích, je to prostředek, který používá, aby nás zavedl do hříchu. Navzdory tomu, že někdy můžeme selhat a upadnout, máme Ježíše, našeho Nejvyššího kněze, který žije, aby se za nás přimlouval. Tak moc nás miluje!

Řekl jim: “Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk.
Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost.
Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.
Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení.
A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.
Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí.
Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: “Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám.
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
Vyhlašuji Hospodinovo jméno. Vzdejte čest našemu Bohu. Skála — jeho dílo je bezúhonné, ano, všechny jeho cesty jsou spravedlivé. On je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.
Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.
A řekl jim: “Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství? Rozsévač rozsévá Slovo. Tito pak jsou “podél cesty”, kde se rozsévá Slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere Slovo do nich zaseté.
Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu, a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan.
Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.”
Potom mi ukázal velekněze Jóšuu stojícího před Hospodinovým andělem a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval.
A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: “Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí.
Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.
Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká: “Jsem pokoušen od Boha.” Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.
Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést.
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla,

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »