Úvod > Biblické lekce > Lekce 26 – Význam křtu

Lekce 26 – Význam křtu

V předchozí lekci jsme se dozvěděli, že jsme se všichni narodili v Adamovi. Byli jsme hříšníky skrze narození a skrze přirozenost. Kvůli tomu sami od sebe nemůžeme změnit své srdce, natož naše skutky. Kristova oběť za celý svět vykoupila lidstvo. Ale protože Bůh stvořil lidi se svobodnou vůli, nebude nikomu tento dar spasení vnucovat. Získají ho jen ti, kteří přijmou tento dar spasení vírou a jsou pokřtěni v Kristu.

Slovo „křest“ je v Bibli použito 97 krát. To nám naznačuje jeho krajní důležitost. Ale co to znamená a jak nás to ovlivní? V této lekci se dozvíme, co učí Bůh o křtu.

 1. Jak důležitý je křest? ;
 2. Jaký je význam křtu? ;
Poznámka: Když jsme pokřtěni, dokazujeme tím, že se ztotožňujeme se smrtí, pohřbením a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Křest znamená, že jsme zemřeli s Kristem, pochovali starého člověka hříchu a povstáváme k „novému životu v Kristu“. Fyzický skutek křtu živě znázorňuje kroky obrácení. Nejdříve jsme byli spuštěni do vody, byli jsme cele ponořeni zrovna jako lidé, kteří zemřeli a jsou dáni do hrobu a pohřbeni. To naznačuje, že jsme zemřeli s Kristem a pochovali jsme náš starý životní styl. Křest je pohřeb, oficiální rozloučení s bytostí, nad kterou vládl hřích. Pak jsme z vody vytaženi stejně jako člověk vzkříšen z hrobu. V tomto světě začínáme životem a končíme smrtí. V duchovním smyslu začínáme smrtí a končíme věčným životem.
 1. Kdo jako první křtil v Novém zákoně?
 2. Proč Jan Křtitel nekřtil na poušti?
 3. Proč Ježíš řekl, že je pro něho nutné nechat se pokřtít?
Poznámka: Ježíš byl bezhříšný. Nepotřeboval činit pokání z něčeho zlého, ani aby z něho byla smytá vina. Ježíš byl pokřtěn z jiného důvodu: „aby naplnil všechnu spravedlnost“. Tím, že svolil Janovi, aby ho ponořil do vody řeky Jordán, Ježíš pro nás uvedl pozitivní příklad. Plně se ztotožnil se slabými, hříšnými lidskými bytostmi. Byl ochoten podstoupit všechny kroky, které oni potřebují podstoupit. Takže když jsou věřící ponořeni do vod křtu, následují kroky svého Pána.
 1. Byl Otec potěšen, když jeho Syn, náš Pán Ježíš byl pokřtěn?
 2. Jak je v Bibli naznačeno, že Ježíš byl pokřtěn ponořením?
 3. Jak to bylo s učedníky rané církve? Jak křtili?
Poznámka: Když pochopíme skutečný význam křtu, pak bez problému uznáme jeho skutečnou formu. Samotné slovo „křtít“ pochází z řeckého slova „baptizo“ a znamená namočit se nebo ponořit pod vodu. Po dobu prvních třinácti století byl skoro všude praktikován křest tímto ponořením. Archeologie objevila mnoho křtitelnic rané církve. Až na začátku patnáctého století na koncilu v Ravenně přijala katolická církev z důvodu pohodlností pokropení jako rovnocenné s ponořením. Mnoho protestantů přijalo a přizpůsobilo se tomu, co v dřívějších dobách změnila katolická církev.
 1. Co podle Ježíšových slov měli jeho následovníci dělat před tím, než budou křtít lidi?
Poznámka: Být vyučován a veden k učednictví je součásti přípravy na křest. Pro nemluvňata nebo malé děti je nemožné pochopit význam spasení. Uchazeč o křest má být vyučován „zachovávat všechny věci, které jsem vám přikázal.“
 1. Co máme podle Petra dělat, než jsme pokřtěni?
Poznámka: Když cele odevzdáme srdce Kristu, skrze Ducha svatého dojde k pokání. Ježíš také zaslibuje „dary“ Ducha svátého těm, kdo jsou v Něm pokřtěni. Dary Ducha jsou zvláštními dary, které obdržíš k budování Božího království. K některým darům patří vyučování, moudrost, pohostinnost, služba, dávání, atd.
 1. Jakým obřadem bylo získáno členství v Boží církvi?
 2. Jak důležité je veřejné vyznání naší víry v Boha?

Závěr: V tomto životě musíme zemřít! Máme jen na výběr jakým způsobem. Buď zemřeme sami sobě a znovu získáme život v Kristu skrze křest, nebo zemřeme jako hříšníci v Adamovi. Když Ježíš místo nás umíral na golgotském kříži, veřejně nám vyznal svou lásku. Měli bychom reagovat našim veřejným projevem, nebojácným vyznáním našeho odevzdání se Kristu skrze křest.

15 A řekl jim: “Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. 16 Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.
3 Ježíš mu odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.” 4 Nikodém mu řekl: “Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit do lůna své matky a narodit se.” 5 Ježíš odpověděl: “Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.
3 Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? 4 Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. 5 Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.
12 když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
Jan Křtitel
1 V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: 2 “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.” 3 To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: “Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!” 4 Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. 5 Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu 6 a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.
23 Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni.
Ježíšův křest
13 Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. 14 Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: “Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?” 15 Ježíš mu odpověděl: “Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.” On ho tedy nechal. 16 Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. 17 A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: “Toto je můj Syn, Milovaný , v němž jsem nalezl zalíbení.”
11 A z nebes zazněl hlas: “Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.”
10 A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu.
36 Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: “Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?” 37 Filip řekl: “Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.” Odpověděl: “Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.” 38 Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.
19 Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
38 Petr jim řekl: “Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.
41 Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.
32 “Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. 33 Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.”

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »