Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Biblické lekce > Lekce 23 – Význam 144 000

Lekce 23 – Význam 144 000

Když Ježíš visel na kříži, byl Satanem třikrát pokoušen, aby z kříže sestoupil. Kristus to mohl udělat, protože byl Bohem, ale visel tam a čelil poslednímu hroznému pokušení. V temnotě, podle zdání Bohem opuštěn, znal charakter svého Otce, Jeho spravedlnost, milosrdenství a velkou lásku. Skrze víru překonal své pocity, které mu říkaly, že Ho Bůh opustil. Měl naprostou důvěrou navzdory okolnostem a svým vlastním pocitům.

Stejně tak těsně před druhým příchodem Krista bude naše víra až do konce podrobena zkoušce. Ti, jejichž víra vydrží „velké soužení“, jsou v Bibli nazváni 144 000. Tito symbolizují ty věřící, kteří zvítězili stejně jako Ježíš.

Tato lekce sleduje zkušenost skupiny věřících, která slyšela a přijala evangelium a Kristovu spravedlnost, jak popisuje trojandělské poselství, a vírou na ně zareagovala.

 1. Jaká otázka bude položena, když nastane den Božího hněvu?
Poznámka: Jedná se o druhý Kristův příchod, což je dobrá zpráva pro věřící, ale špatná pro nevěřící.
 1. Jakou podobnou otázku klade Ježíš v tomto verši?
 1. Jaká je na tuto otázku na konci času odpověď?
Poznámka: Bůh bude mít svůj lid, dříve než andělé vypustí na zem čtyři větry.
 1. Co v těchto verších symbolizuje devastující vítr?
Poznámka: Vítr je symbolem války, boje a zkázy. Z pohledu velkého sporu mezi Kristem a satanem, představují tyto ničivé síly satanovy snahy šířit všude úpadek a zkázu. Tito andělé drží pod kontrolou plány nepřítele. Zadržují satanovo vojsko, dokud Boží lid nebude zapečetěn. A když bude dokončeno dílo zapečeťování, pak Bůh dovolí satanovým ničivým silám přijít na tento svět.
 1. Kolik jich je zapečetěno?
Poznámka: To číslo je symbolem pro věrné nalezené na konci času těsně před Kristovým příchodem.
 1. Jsou všichni doslova z izraelského národa? ; ;
Poznámka: Podle Bible je věřící „duchovní“ Žid. Proto těch 144 000 poukazují na skupinu, která je popsána symbolickými termíny. Číslo „12“ se v Bibli vztahuje k dokonalosti nebo dovršení. 12 kmenů Izraele, 12 učedníků, atd. Proto 12 x 12 = 144. Tisíc zdůrazňuje, že to bude závěrečné či dokonalé dovršení.
 1. Jak Bible nazývá toto časové období? ;
Poznámka: Když bude Boží lid Jeho Duchem zcela zapečetěn a připraven obstát během tohoto těžkého období, pak dopustí, aby to strašné období nadešlo.
„Hněv Satanův roste, jak se krátí jeho čas a jeho dílo klamu a zkázy dosáhne svého vrcholu v čase soužení. Brzy se na nebi objeví strašná znamení nadpřirozeného rázu jako znamení moci duchů činících divy. Jako vrcholný čin velkého dramatu klamu, bude se sám satan vydávat za Krista.“ – Velký Spor Věků, str. 623-624 orig.
 1. Co se bude dít s Božím lidem v tomto čase?
Poznámka: Musí vydržet útoky a zmatek během tohoto času. Musí zůstat věrni Bohu a Jeho přikázáním.
 1. Co bude pro nás dělat Bůh v tom čase?
„Lid Boží nebude ušetřen utrpení; bude pronásledován a soužen, bude trpět nedostatkem a strádat hladem, avšak nebude ponechán, aby zahynul. Bůh, jenž pečoval o Eliáše, nepomine ani jediné z obětavých dítek. Ten, jenž má spočítány vlasy na jejich hlavách, bude o ně pečovat a v době hladu budou mít dostatek. Zatímco bezbožní budou mřít hladem a morem, budou andělé ochraňovat spravedlivé a naplňovat jejich potřeby.“ – Velký Spor Věků, str. 629 orig.
 1. Jak je popsáno těch 144 000?
Poznámka: Tato skupina má na svém čele napsáno Beránkovo a Otcovo jméno. Jsou zapečetěni ve svém myšlení a jsou pevně ukotveni v pravdě. Jsou také symbolickým jazykem popsáni jako panicové.
 1. Co symbolizuje panic či panna?
Poznámka: Ti jsou naprosto oddáni a věrni Kristu.
 1. Co může udělat Bůh pro svůj lid?

Závěr: Období soužení, které bude předcházet druhému příchodu Krista, bude těžké, ale, kdo bude Bohu věrný, bude na konci zachován naším Bohem, který nás miluje a posiluje. Bůh nás zapečetí svým mocným Duchem, takže budeme v tom čase moci obstát. Bůh nám nedá sílu, dokud nenastane chvíle, kdy ji budeme potřebovat. Můžeme Mu důvěřovat, že se bude den za dnem starat, aby naše víra v Něj neustále pokračovala v růstu.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa